Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (B) - Consulent Lid - Medische dienst - Afdeling Terugbetalingen

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5219 T 18 05
Korps/directie/dienst
7441 - Drp - Pms - Afdeling - Terugbetaling
Werkplaats
Kroonlaan 145
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Beheer van terugbetalings dossiers inzake medische en niet medische kosten betaald door personeelsleden van de geïntegreerde politie. Behandelen van deze aanvragen en antwoorden op alle vragen in deze.

 

 • Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.
 • Als budgettaire/financiële ondersteuning, Budgettaire en/of financiële taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de financiële middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.

 

Voor meer informaties, zie in bijlage de functiebescrijving.

 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De directie van het Personeel verzekert onder andere volgende missies met betrekking tot het personeel:

 • Ze verzekert de morfologie van de federale politie;
 • Ze verzekert het beheer van de mobiliteit van de personeelsleden van de diensten van de politie;
 • Ze verzekert de opdrachten van het personeelsbeheer van de federale politie, de voorstellen tot promoties inbegrepen, met uitzondering van de toewijzing van de functie commissaris generaal en directeur generaal;
 • Ze voert de selectieopdrachten uit en de opleiding van de personeelsleden van de politiediensten krachtens de wet toevertrouwd aan de federale politie;
 • Ze verzekert de ontwikkeling en het beheer van de competenties en de kennis van het personeel;
 • Ze verzekert eveneens de persoonlijke en sociale ondersteuning te garanderen van de personeelsleden tijdens het uitoefenen van hun dienst, en op hun vraag, ook van de ersoneelsleden van de lokale politie;
 • Ze garandeert bovendien de organisatie en de uitvoering van activiteiten van expertise, administratie, controle en medische raad.

 

De Psychological Medical Service (DPPMS) is een steunentiteit in het bijzonder gefocust op de therapeutische ondersteuning en expertise in de bredere zin van het " welzijn op het werk".

 

De medische component ervan verzekert:

 

 1. Aan de entiteiten van de geïntegreerde politie die er een beroep op doen:
 • een gespecialiseerde medische steun tijdens gebeurtenissen, gewelddadige en/of potentieel gevaarlijke situaties in termen van de publieke veiligheid ( betogingen, fort chabrol…),
 • de opvolging van de werkonbekwaamheden en arbeidsongevallen, de opleiding eerste hulp, automatische defibrillatie en de gespecialiseerde eerste hulp aangepast aan politionele risico's,
 • de raadgevingen inzake expertise en evaluatie van lichamelijke schade, de kwalificatie van een arbeidsongeval of de terugbetaling van de medische kosten met betrekking tot deze ongevallen,
 • een medico-administrative steun inzake medische statistieken ( afwezigheden,…), het berekenen van het contingent,
 • het beheer van de hospitalisatieverzekeringen en de rechthebbenden van het Calog personeel,
 1. Aan de personeelsleden:
 • een medische ( consultaties, zorgen, geneesmiddelen,…) en tandheelkundige dienst aangepast aan hun behoeften,
 • de terugbetaling van het remgeld, in het kader van de "gratis medische zorgen", de medische kosten van de invaliden in vredestijd - oud rijkswachters en de medische kosten inzake arbeidsongevallen en beroepsziektes voor het personeel van de federale politie,
 • een medische opvolging en een medico-administratieve advies bij arbeidsongevallen of beroepsziekte, het toekennen van verminderde prestaties na een periode van arbeidsongeschiktheid of de toelating om het grondgebied te verlaten tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid.
 1. Op specifieke en gespecialiseerde wijze
 • de expertise inzake de commissies voor geschiktheid van het personeel van de politiediensten en de geschillencommissie
 • voor de honden en paarden van de geïntegreerde politie: de selectie in het kader van een aankoop, de medische verzorging,…..

 

Wat betreft het Stressteam:

 

Verzekert de psychologische en emotionele opvang, begeleiding en opvolging van de personeelsleden van de federale politie en op aanvraag de personeelsleden van de lokale politie. Het verzekert een wachtrol van beschikbaar en terugroepbaar voor crisisinterventies tijdens kritieke gebeurtenissen. De missies behoren tot de primaire, secundaire maar vooral tertiaire preventie in het bijzonder gericht op het individu, de psychosociale risico's verbonden aan het werk en de daaraan verbonden gevolgen.

 

Gewenst profiel

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Praktische kennis :

• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten

Verwachte gedrag :

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen
Wervingsreserve : 24 maanden

Informations

Naam
De Plecker
Voornaam
Raphaël
Functie
1er Commissaire
E-mail
Raphael.DePlecker@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.78.72
Korps/directie/dienst
DRP - PMS - STEUN - MIDDELEN