Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (BB1) - CONSULENT Lid - Verificateur

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5005 N 19 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7300 - Ssgpi - Satelliet West
Werkplaats
Groendreef 181
9000 Gent
Provincie/Regio
Oost-Vlaanderen
Niveau
Consulent (BB1)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is niet die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B

Maximum aantal inschrijvingen
40
Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

Het SSGPI heeft als belangrijkste opdracht de correcte toepassing van de statuten op alle personeelsleden, de berekening van de wedden en aanverwante rechten, het schuldbeheer, het opstellen van fiscale attesten en sociale aangiftes, … (art. 149octies WGP) – www.ssgpi.be.

Het SSGPI bestaat uit een Coördinatiecentrum en 5 satellieten, waarvan er 4 gedecentraliseerd werden op basis van hun geografische ligging, ten einde dichter bij de zones van de lokale politie en de gedecentraliseerde eenheden van de federale politie die ze beheren, te zijn.

Het coördinatiecentrum verzekert intern de ondersteuning van alle satellieten en extern aan de gebruikers van de « loonmotor ». Het bestaat uit experts uit de domeinen ICT, boekhouding, kennismanagement, personeelsbeheer, de logistiek, het budget en de functionele en technische ondersteuning van de « loonmotor ».

De satellieten verzekeren de coördinatie en de controletaken die hiermee gelieerd zijn met betrekking tot de berekening van de wedden en de aanverwante rechten en dit ten einde een correcte en uniforme toepassing van het geldelijk statuut te garanderen. Zij zijn het contactpunt in eerste lijn voor de personeelsdiensten van de Lokale en Federale Politie.

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

Onder leiding van de satellietverantwoordelijke de controle en verificatie van de behandeling van het geldelijk dossier van de personeelsleden van de Lokale en Federale Politie garanderen en het correct informeren van de verschillende interne en externe betrokken partijen.

Functiebeschrijving

A. Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Voorbeelden van taken:

- Documenten aanvullen volgens de geldende regelgeving of procedures.
- Informatie of verduidelijkingen inwinnen bij verschillende bronnen.
- Informatie opzoeken in verschillende bestanden.
- Nagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is.
- De vastgelegde stappen in het dossier uitvoeren volgens de procedures of regels.
- Alternatieven voorstellen voor de verdere behandeling van het dossier.
- …

B. Als gegevens-beheerder, gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.

Voorbeelden van taken:

- De gegevensbank up-to-date houden door nieuwe of gewijzigde gegevens op de overeengekomen tijdstippen in te voeren.
- De ingevoerde of in te voeren gegevens analyseren en/of controleren.
- De verschillende gegevensbanken betreffende het personeelsbeheer raadplegen voor een correcte behandeling van de vraag van het personeelslid.
- …

C. Als administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten te beschikking te stellen.

Voorbeelden van taken:

- Gestandaardiseerde en gepersonaliseerde brieven opstellen voor de dienst.
- De echtheid en geldigheid van de documenten controleren.
- Deelnemen aan de digitalisatie van de dossiers.
- De dossiers, de documenten of andere pertinente documentatie ordenen en rangschikken voor de dienst volgens de procedures en regels.
D. Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

Voorbeelden van taken:

- Telefonisch of via mail antwoorden op verzoeken om informatie van interne of externe klanten.
- De nodige documenten/inlichtingen aan de personen bezorgen.
- Opzoekingen doen in de databanken of de archieven voor de interne en de externe klanten.
- Aan de klanten uitleg geven over de procedure en bij problemen nadenken over klantgerichte oplossingen volgens de procedures of regels.
- …

E. Als plannings-deskundige, de uitvoering van taken, activiteiten, technische procedures coördineren om het praktische verloop van de activiteiten te verzekeren.

Voorbeelden van taken:

- Waken over de kwaliteit en de uitvoeringstermijnen van de taken en verbeteringen aanbrengen indien nodig.
- Taken verdelen onder de groepsleden.
- Deelnemen aan interne overleg vergaderingen.
- Verslag uitbrengen aan de hiërarchie over de dagelijkse activiteit.

Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
• Strategie en beleid - Niv.:BASIS
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :

• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

Verwachte gedrag :

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Schriftelijke proef.
Later te bepalen.
Wervingsreserve: 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Knapen
Voornaam
Agnetha
Functie
Personeels verantwoordelijk
E-mail
ssgpi.cc.srt@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.67.74.
Korps/directie/dienst
SSGPI