Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (B) - Consulent logistiek

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5001 T 18 05
Korps/directie/dienst
7531 - Dah - Functionele Beheer
Werkplaats
Fritz Toussaintstraat 8
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Coördineren van de opvolging van de materiële middelen om de operationele continuïteit van de diensten te verzekeren en leveren van een technische steun in deze materies om bij te dragen aan de realisaties van de opdrachten toevertrouwd aan de organisatie.

De ter bij beschikking gestelde middelen coördineren teneinde te beantwoorden aan de opdrachten toevertrouwd aan de organisatie.
- Als logistiek ondersteuning, logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.

Reserveren en verdelen van het logistieke, informatica- en/of communicatiemateriaal, en dit in functie van de opdrachten en aanvragen
Opvolgen en het aanpassen van de logistieke functies.
Opvolgen van de operationele reserve om in het geval van dringendheid te ondersteunen.
Inzamelen van de behoeften ter ondersteuning lastenboeken voor overheidsopdrachten.
Opvolgen van de beschikbaarheden in logistiek (inventaris, opvolging van de beschikbare voorraad?)
Melden aan de autoriteit van materiaalverlies of -beschadigingen of slecht functioneren en dit middels de geschikte formulieren
Opmaken van de bestelbon in het programma door deze toe te wijzen aan het overeenstemmende budget

- Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Vaststellen, analyseren en structureren van de kernelementen van het dossier Inwinnen van informatie of verduidelijkingen bij verschillende bronnen
Uitvoeren van de voorziene stappen in het dossier volgens de viegerende procedures of regels
Nagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is

- Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners
om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

Actief deelnemen aan werkgroep(en) teneinde de werkprocedures van de dienst te documenteren en/of te verbeteren, en dit conform de richtlijnen van de dienst
Formuleren/voorstellen van mogelijke technische oplossingen teneinde te beantwoorden aan de verwachtingen van de personeelsleden en de hiërarchie, en dit met inachtneming van de statutaire normen en de van kracht zijnde richtlijnen bij de federale politie
Meewerken, met zijn middelen, aan missies, taken en projecten van andere eenheden van de organisatie of de directie
Geven van informatie/opleidingen in zijn domein

- Als plannings-deskundige, de uitvoering van taken, activiteiten, technische procedures coördineren om het praktische verloop van de activiteiten te verzekeren.

Organiseren/plannen van vergaderingen (uitnodigingen versturen en de zaal vastleggen ?)
Opstellen van de inventaris van de prioritair te ondernemen acties teneinde de doelstellingen te bereiken
Verzamelen van de behoeften van de diensten en deze meedelen zodat elke partner geïnformeerd wordt

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Federale Wegpolitie zorgt voor het geheel aan politieopdrachten op autosnelwegen en andere wegen die haar toegekend zijn, en dit om te kunnen bijdragen tot:
- de verkeersveiligheid;
- de veiligheid van de bevolking in het algemeen;
- de vlotheid van het verkeer.
Ze voert ook gespecialiseerde of supralokale opdrachten uit en levert een politionele steun aan de overheden, aan alle diensten van de geïntegreerde politie en andere partners.
Door het uitvoeren van deze opdrachten, neemt de Federale Wegpolitie deel, als dynamische partner, aan het verwezenlijken van de doelstellingen van de verschillende veiligheidsplannen, en in het bijzonder aan het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers.

Gewenst profiel

KENNIS
- Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
- Strategie en beleid - Niv.:BASIS
- Ondersteuning van de werking - Niv.:BASIS Informatiebeheer
- Ondersteuning van de werking - Niv.:GEAVANCEERD Logistiek
- Ondersteuning van de werking - Niv.:BASIS Veiligheid
- Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER Informatica
- Steun bij operationele opdrachten - Niv.:BASIS
- Opdrachten van politie - Niv.:BASIS
PRATISCHE KENNIS
- Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.
- Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
- Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
VERWACHTE GEDRAG
- Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

- Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

- Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

- Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

- Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

MS Office Excel ++, U beschikt over een zeer goede kennis van Excel.Ervaring in het beroep of opleiding, U beschikt over een relevante ervaring in de technische materie van de functie, en zoniet, bent u bereid de door de overheid voorgestelde opleidingen te volgen.MS Office, U bent in staat om gebruik te maken van de informaticatoepassingen MS Office.Werkmiddelen ICT, Na opleiding bent u in staat om met alle intern gebruikte informaticaprogramma's/-applicaties te werken.MS Office Word, U beschikt over een goede kennis van Word.SAP/Fedcom, U hebt al met SAP/Fedcom gewerkt.SAP/Logispol, U hebt al met DB Log gewerkt of u kent het project Logispol: is een pluspunt.

TAAL - NL-FR, De praktische kennis van de tweede landstaal is een voordeel, het bezit van een SELOR-attest is een pluspunt.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

In aanmerking nemen van het advies van een selectiecommissie.

In geval van een groot aantal kandidaten zal een eliminerende test voorzien worden voor de selectiecommissie.

Informations

Naam
SCHOETERS
Voornaam
Kelly
Functie
ADV
E-mail
dga.dah.dir.bulog@police.belgium.eu
Korps/directie/dienst
DAH (DIR POLICE DE LA ROUTE) / DAH (WEGPOLITIE)