Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (B) - Consulent membre SPC

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5009 T 18 05
Korps/directie/dienst
7216 - Spc (dir Spoorwegpolitie)
Werkplaats
Ernest Blerotstraat 3
1070 Anderlecht
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

- Als administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten ter beschikking te stellen.

Opstellen van rapporten van interne vergaderingen, teksten, memo's, nota's en/of presentaties
Beheren van het RIO-programma en de opvolging van alle briefwisseling verzekeren
Plannen en/of deelnemen aan vergaderingen en bijdragen tot het opstellen van projecten van PV's
Coördineren van de agenda van een persoon of een dienst
Opzoeken, beheren en archiveren van de documentatie
Creëren en actualiseren van de bestaande administratieve documenten (ISLP, nota's, formulieren?)
Up-to-date stellen van de interne procedures van administratief beheer
Beheren van het geïnformatiseerd GALOP-systeem in één of meerdere van diens componenten

- Als vrijwaarder van het welzijn, de opvolging verzekeren van de regelgeving inzake welzijn in overleg met de betrokken partners en erover waken dat de wettelijke verplichtingen in de verschillende domeinen van het welzijn correct worden toegepast om het welzijn van de personeelsleden te waarborgen.

Begeleiden van het BOC tijdens het jaarlijkse bezoek van de werkplaats
Coördineren van risicoanalyses (welzijn)
Voorbereiden en opvolgen van het jaarlijks preventieplan (welzijn)

- Als budgettaire/financiële ondersteuning, budgettaire en/of financiële taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de financiële middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.

Bijhouden van statistieken in verband met de opvolging van het budget en/of de financiën
Beheren en opvolgen van de verschillende toegekende budgettaire enveloppen
Opvolgen van het inconveniëntenverbruik van de directie
Verzamelen en inventariseren van alle informatieve elementen die nodig zijn voor het nemen van een goede beslissing door de ordonnateur
Controleren van de facturen door het verband te leggen met de bestelbon in de adequate informaticatoepassing en ze ter ondertekening voorleggen aan de verschillende verantwoordelijken
Valideren en ingeven van bestelbons in Fedcom binnen de vereiste termijnen

- Als plannings-deskundige, de uitvoering van taken, activiteiten, technische procedures coördineren om het praktische verloop van de activiteiten te verzekeren.

Organiseren van de dienst, en dit rekening houdende met de gebruiksregels (ATO)
Verdelen van de informatie binnen de verschillende diensten
Voorbereiden en updaten van de tabellen van de dienstplanning

- Als ploegverantwoordelijke, de collega's voor wie hij verantwoordelijk is, begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren.

Detecteren van de behoeften in professionele ontwikkeling, voorstellen van adequate acties en stimuleren van vorming
(Laten) Verdelen/verspreiden van de kennis in de behandelde materies
Feedback (constructief) geven en wijzen op de verbeterpunten van de medewerkers
Begeleiden van nieuwe medewerkers tijdens hun integratie in de ploeg en bij het aanleren van nieuwe taken
Evalueren van medewerkers en in voorkomend geval functioneringsgesprekken voeren of functioneringsnota's of informatierapporten opstellen

- Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners
om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

Analyseren van dossiers of situaties, en dit vanuit een technisch en/of wetgevend aspect, identificeren van de obstakels en voorstellen van mogelijke oplossingen
Geven van informatie/opleidingen in zijn domein
Volgen van opleidingen met betrekking tot zijn expertisedomein
Verschaffen van adviezen en raad aan collega's m.b.t. de betekenis van een tekst of het gebruik van een term
Actief deelnemen aan werkgroep(en) teneinde de werkprocedures van de dienst te documenteren en/of te verbeteren, en dit conform de richtlijnen van de dienst

- Als logistiek ondersteuning, logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.

Beheren en opvolgen van dossiers gelinkt aan de infrastructuur
Uitwerken van de bestekken en opvolgen van het verloop van de procedure
Beheren en opvolgen van de logistieke vragen met betrekking tot bij voorbeeld de voertuigen, meubilair, communicatiemiddelen, de individuele en collectieve uitrusting, badges, werkaanvragen bestemd voor de partners, ...

- Als ondersteuning HRM, HRM-taken en -activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het personeel dat de entiteit ter beschikking wordt gesteld optimaal te beheren.

Opvolgen van de prestaties en van de onbeschikbaarheden van de personeelsleden van de eenheid
Organiseren en/of deelnemen aan het praktische verloop van de rekruteringen en selecties
Melden van de veiligheidsincidenten
Opvolgen en coördineren van het rekruteringsplan in functie van de behoeften, de selecties en de mobiliteit
Verzekeren van de back-up van collega's belast met verschillende HR materies
Verzekeren van zowel het goede verloop van het gezondheidstoezicht als van de opvolging van de arbeidsongevallen
Bijhouden van de opvolgingstabellen betreffende verschillende acties te ondernemen op HR gebied (evaluatie, tabel van de effectieven, ...)
Beheren en opvolgen van de aanvragen van de personeelsleden in één of meerdere HR gebieden (opleiding, loopbaan, onbeschikbaarheden, aanpassing van de arbeidstijd, detachering, mobiliteit, ...)
Opstellen en opvolgen van Nota's en briefwisseling betreffende het personeelsbeheer

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De spoorwegpolitie is de eerste lijnsdirectie van de federale politie die de opdracht heeft om bij te dragen aan de veiligheid op haar prioritaire actieterrein, met name in de treinen, op de sporen en op de perrons voor wat de supralokale fenomenen betreft, evenals in de Brusselse metro en premetro. Zij draagt eveneens bij tot het verzekeren van de spoorweggerelateerde nationale veiligheid (met inbegrip van de Brusselse metro en premetro).

De directie en de 5 regio's samen (zowel de moederdiensten als de satellietdiensten) verzekeren op een flexibele en informatiegestuurde wijze, een dynamische politionele en professionele aanwezigheid en stellen proactieve controles in plaats evenals doelgerichte acties tegen criminele fenomenen op een zo efficiënt mogelijke wijze in samenwerking met alle interne en externe partners.

Gewenst profiel

KENNIS
- Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER Politionele struktuur
- Politionele organisatie - Niv.:BASIS Politionele struktuur
- Politionele organisatie - Niv.:BASIS Politionele struktuur
- Politionele organisatie - Niv.:BASIS Partnerschap
- Politionele organisatie - Niv.:BASIS Partnerschap
- Strategie en beleid - Niv.:BASIS Uitmuntendheid in de politie functie
- Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER Uitmuntendheid in de politie functie
- Strategie en beleid - Niv.:BASIS Veiligheidsplannen
- Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER Missie, visie, waarden
- Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER Communicatie
- Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER Informatiebeheer
- Ondersteuning van de werking - Niv.:GEAVANCEERD HRM
- Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER HRM
- Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER HRM
- Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER HRM
- Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER HRM
- Ondersteuning van de werking - Niv.:GEAVANCEERD Logistiek
- Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER Financiën
- Ondersteuning van de werking - Niv.:GEAVANCEERD Veiligheid

PRATISCHE KENNIS
- Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
- Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
- Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.
Bekend zijn met de informatica en bureel omgeving.
- Basiskennis hebben van Microsoft Office en het gebruik van een navigator.
- Interesse hebben op een nieuwe manier van beheer van de informatie en de
documenten (bijv. Sharepoint).

VERWACHTE GEDRAG
- Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
- Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
- Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
- Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
- Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

TAAL - NL-FR, De praktische kennis van de tweede landstaal is een voordeel, het bezit van een SELOR-attest is een pluspunt.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

mogelijkheid organisatie van een schriftelijke en selecterende proef (de modaliteiten zullen in de convocatiebrief aangewezen worden).
In aanmerking nemen van het advies van een selectiecommissie

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
CDP/HCP Stéphanie Silvestre
E-mail
DGA.SPC@police.belgium.eu
Telefoon
02/528.14.00
Korps/directie/dienst
SPC (SPOORWEGPOLITIE) / SPC (DIR POLICE DES CHEMINS DE FER)