Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (B) - Consulent slachtoffebejegening

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 5058 N 18 04
Korps/directie/dienst
5451 - Middelkerke
Werkplaats
Spermaliestraat 21
8431 Wilskerke
Provincie/Regio
West-Vlaanderen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B in een menswetenschappelijke richting (toegepaste psychologie, maatschappelijk werk, sociaal-agogisch werk,…)

Vereiste ervaring

geen ervaring vereist - maar is wel een meerwaarde

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

De slachtofferbejegenaar werkt binnen onze zone, en neemt samen met 3 andere zones (PZ Bredene/ De Haan, PZ Oostende en PZ Kouter) de wachtrol ‘slachtofferbejegening’ op zich. Dit vertaalt zich grosso modo in één wachtweek op 4. Tijdens deze wachtweek neemt de slachtofferbejegenaar de eerste zorgen op zich buiten de kantooruren voor de incidenten waarbij op hem beroep kan worden gedaan (slecht-nieuwsmelding, slachtofferonthaal,…).
De slachtofferbejegenaar stelt zich naast zijn wachtrol ten dienste van de politiezone en biedt bijstand waar nodig voor doorverwijzing binnen de sociale dienstverlening. Hij stelt hiertoe de gevraagde sociale verslagen op, en legt contacten met externe partners binnen de sociale kaart.

De slachtofferbejegenaar neemt deel aan het wekelijks overleg met de korpsleiding teneinde een optimale informatiedoorstroming te bekomen. Hij neemt het nodige initiatief om op basis van de voorgelegde gevallen contact op te nemen met eventuele slachtoffers en/of operationele collega’s bij te staan in het verstrekken van correcte informatie.
Daarnaast is de slachtofferbejegenaar aanspreekbaar voor interne zorg aan collega’s.

Specifieke kerntaken:
• Uitvoering van het takenpakket zoals opgenomen in de omzendbrieven PLP10 en GPI58, zoals hieronder samengevat:
• Interne zorg van het korpspersoneel
• Alle info gelinkt aan de slachtofferbejegening inzamelen en ter beschikking stellen van het korps
• Slachtoffers bijstaan in sommige gevallen, bijvoorbeeld in emotionele crisissituaties of zwaar slachtofferschap (inzonderheid in geval van zware ongevallen met of zonder overlijden,…)
• Slachtoffers die psychosociale hulp behoeven daarin helpen en ondersteunen en eventueel doorverwijzen naar de bevoegde diensten
• Onderhouden van contacten en samenwerken met de hulpinstanties
• Deelnemen aan overlegstructuren
• Actief deelnemen aan de overlegstructuren (intern en extern);
• Actief ondersteunen en uitwerken van het intern beleid inzake slachtofferbejegening
• Instaan voor interne opleiding voor de collega’s binnen het domein van politionele slachtofferbejegening in voorkomend geval;
• Bereid zijn om te werken in een flexibel uurrooster, dat in overleg bepaald wordt. In regel werkt u in een systeem van glijdende uren van maandag tot vrijdag. Tijdens de wachtweek bent u evenwel 24/7 bereikbaar en terugroepbaar in voorkomend geval.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Lokale politie van de politiezone Middelkerke (PZ 5451). De politiezone Middelkerke is één van de 19 West-Vlaamse politiezones. De zone is een ééngemeentezone : de grenzen van de gemeente Middelkerke (met haar deelgemeenten) valt samen met de grenzen van de politiezone. Met haar (ongeveer) 75 personeelsleden is de zone een kleinere zone binnen de provincie, wat zich vertaalt in een gemoedelijke werksfeer en een persoonlijk contact doorheen de hele organisatie. Wij zijn dan ook op zoek naar een gemotiveerde consulent M/V/X die ons team aanvult en versterkt.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Houder zijn van een diploma in humane wetenschappen (sociologie, psychologie, rechten, criminologie,...)

We zijn op zoek naar een collega met een sterk empathisch vermogen, die daarnaast ook de nodige redactionele vaardigheden heeft.
Je kan op een professionele manier aan mensen bijstand verlenen met oog voor hun noden en verzuchtingen binnen het gegeven kader en slaagt erin om na de eerste bijstand door te verwijzen naar de meer gespecialiseerde hulp in tweede lijn.
Kennis van de sociale kaart is een meerwaarde.

Gewenst profiel

Specifieke vereisten voor de betrekking :
kennis:
• Toepassen van de verworven kennis inzake wetgeving, reglementering, procedures en politietechnieken met betrekking tot zijn/haar bevoegdheid
• Goede kennis van gebruikelijke IT-toepassingen (office-pakket) en daarnaast een gezonde interesse en de mogelijkheid om specifieke softwarepakketten snel te beheersen.
• Bereid zijn om op korte termijn de nodige bijscholing te volgen en zich desgewenst door zelfstudie inwerken in het politielandschap in het algemeen en in de specifieke functie in het bijzonder
• Bijdragen tot de missie, visie en doelstellingen van de organisatie
• Inzicht hebben in de politionele werking (politiediensten, gemeentediensten en parket) of bereid zijn om deze op korte termijn te verwerven

Vaardigheden:

Persoonlijkheidskenmerken:
• in team alsook zelfstandig kunnen werken
• getuigen van integriteit, betrouwbaarheid, loyaliteit
• getuigen van de nodige discretie en respect voor beroepsgeheim
• stressbestendig, flexibel en polyvalent zijn
• blijk geven van assertiviteit en zin voor initiatief
• beschikken over communicatieve vaardigheden en opbouwend werken aan een positief imago van de PZ
• vlotte verbale en redactionele uitdrukking (Word, ISLP)
• sociaalvaardig zijn
• blijk geven van klantgerichtheid
• Zeer aanspreekbaar zijn, zowel voor collega’s als leidinggevenden

Attitudes:
• gemeenschapsgericht functioneren
• de wil tot vervolmaking in de uitoefening van zijn/haar functie
• creëren van een positieve werksfeer door o.m. openheid en rekenschap af te leggen
• getuigen van stiptheid, ordelijkheid

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Aan de kandidaten wordt gevraagd CV en motivatiebrief over te maken ;
Afhankelijk van het aantal kandidaten kan er, voorafgaand aan het selectiegesprek een uitsluitende schriftelijke proef en/of computertest worden georganiseerd. Bij elke test moest 50% behaald worden om verder te worden weerhouden.
Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
Coene
Voornaam
Wendy
Functie
Diensthoofd HR
E-mail
wendy.coene@police.belgium.eu
Telefoon
059/312 312
Korps/directie/dienst
PZ Middelkerke