Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

B - Consulent - verificator

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5173 T 19 02
Korps/directie/dienst
6974 - Ssgpi - Sociaal Secretariaat
Werkplaats
Kroonlaan 145 A
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
40
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

In het bezit zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste gelijkwaardig is aan het diploma of getuigschrift dat in aanmerking wordt genomen bij de aanwerving voor functies op B-niveau.

Niveau
B
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens
de geldende regelgeving of procedures om een conclusie te kunnen maken gebaseerd op alle elementen en om de correcte toepassing van het geldelijk statuut te kunnen garanderen.

- Documenten aanvullen volgens de geldende regelgeving of procedures
- Informatie of verduidelijkingen inwinnen bij verschillende bronnen
- Informatie opzoeken in verschillende bestanden
- Nagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is
- De vastgelegde stappen in het dossier uitvoeren volgens de procedures of regels
- Alternatieven voorstellen voor de verdere behandeling van het dossier

Als gegevens-beheerder, gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.

- De gegevensbank up-to-date houden door nieuwe of gewijzigde gegevens op de overeengekomen tijdstippen in te voeren
- De ingevoerde of in te voeren gegevens analyseren en/of controleren
- De verschillende gegevensbanken betreffende het personeelsbeheer raadplegen voor een correcte behandeling van de vraag van het personeelslid

Als administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten te beschikking te stellen.

- Gestandaardiseerde en gepersonaliseerde brieven opstellen voor de dienst
- De echtheid en geldigheid van de documenten controleren
- Deelnemen aan de digitalisatie van de dossiers
- De dossiers, de documenten of andere pertinente documentatie ordenen en rangschikken voor de dienst volgens de procedures en regels

Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

- Telefonisch of via mail antwoorden op verzoeken om informatie van interne of externe klanten
- De nodige documenten/inlichtingen aan de personen bezorgen
- Opzoekingen doen in de databanken of de archieven voor de interne en de externe klanten
- Aan de klanten uitleg geven over de procedure en bij problemen nadenken over klantgerichte oplossingen
- volgens de procedures of regels

Als verificateur, de taken coördineren en dispatchen tussen de verschillende personen van de groep en het verrichte werk nakijken om zich te verzekeren van de kwaliteit van het verrichte werk en de vooropgestelde termijnen te respecteren.

- Waken over de kwaliteit en de uitvoeringstermijnen van de taken en verbeteringen aanbrengen indien nodig
- Taken verdelen onder de groepsleden
- Deelnemen aan interne overleg vergaderingen
- Verslag uitbrengen aan de hiërarchie over de dagelijkse activiteit

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

Het SSGPI heeft als belangrijkste opdracht de correcte toepassing van de statuten op alle personeelsleden, de berekening van de lonen en de bijdragen, het schuldbeheer, het opstellen van fiscale attesten, … (art. 149octies LPI) – www.ssgpi.be

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

De gegevens met betrekking tot de lonen controleren, encoderen en berekenen en antwoorden bieden op vragen gelinkt aan de dossiers om een correcte en uniforme toepassing van de geldelijke statuten te kunnen verzekeren.

Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEVORDERD
• Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEVORDERD
• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :

• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een
synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor
brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een
waardevolle en sluitende conclusie.
• Beslissen - Nemen van beslissingen op basis van (on)volledige informatie en
de nodige acties ondernemen om de beslissingen uit te voeren.
• Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door
duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun
resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :

• Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de
organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen
geloofwaardigheid en expertise.
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en
behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en
hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen
oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en
ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke
doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
• Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich
nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te
identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare
termijn te ondernemen.
• Stress beheren - Resultaatgericht reageren op frustraties, obstakels en
tegenwerking door kalm te blijven, de eigen emoties te controleren en
constructief te reageren op kritiek.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Een schriftelijke eliminatietest gevolgd door een gesprek met de beste kandidaten.
Aanwervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
Knapen
Voornaam
Agnetha
Functie
Personeels verantwoordelijk
E-mail
agnetha.knapen@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.67.74
Korps/directie/dienst
SSGPI