Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A1) - Coordination Advisor

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4135 T 19 03
Korps/directie/dienst
7335 - Dgr - Logistiek
Werkplaats
Kroonlaan 145A
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
21
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift in informatica dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale overheidsdiensten.

Niveau
Adviseur (A1)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De adviseur biedt steun aan de diensten van DRL met betrekking tot het gebruik van verschillende beleids- en communicatie tools en aan de directeur van DRL met het oog op de verbetering van de processen, de voorbereiding en de opvolging van de implementatie van het logistieke beleid, met waarborging van een interne verstaanbare en transparante communicatie.

Rolen van de functie:

 • Als analist, verzamelen, analyseren en integreren van informatie met betrekking tot beheerscontrole (organisatieontwikkeling, kwaliteitszorg, procesaudit, veranderingsbeheer, risk management, klachtenmanagement,…) teneinde aan de hand van een gegevensbeheer (indicatoren) een duidelijk beeld te krijgen van professionaliteit en efficiëntie van de logistieke steun.
  Voorbeeld van taken:
  1. Meewerken aan de voorbereiding, de implementatie en de opvolging van een monitoringsysteem
  2. verzamelen en analyseren van gegevens over de aanwezige structuren, procedures en processen uit de verschillende domeinen van het logistieke werkveld
  3. het oplijsten van risico’s en kwetsbaarheden naar aanleiding van uitgevoerde risico-analyses
  4. uitwerken van opvolgings- en rapporteringsmechanismen
  5. voorbereiden van voorstellen van beheersingsmaatregelen voor de directeur met het oog op een vermindering van de opgelijste risico’s tot een aanvaardbaar niveau en de diensthoofden bijstaan bij de toepassing van deze maatregelen
  6. benchmarking en het bestuderen van de goede praktijken in andere organisaties
 • Als redacteur het correct, eenvoudig en uniform omschrijven van werkmethodes binnen logistieke domeinen om op basis van deze uitgewerkte beheersregels (policies) bij te dragen aan een correcte uitvoering van taken en een correcte toepassing van procedures.
  Voorbeelden van taken:
  1. Het opstellen van beheersregels (policies) en operationele rollen en verantwoordelijkheden binnen een logistiek domein.
 • Als administratieve ondersteuning administratieve documenten opstellen, aanpassen en/of controleren en vervolgens archiveren volgens de geldende procedures of regels om ervoor te zorgen dat de collega’s, partners of klanten op het overeengekomen tijdstip over de nodige documenten beschikken. Voorbeelden van taken:
  1. Vertalingen maken van de tweede landstaal naar de moedertaal
  2. Dossiers administratief beheren en opvolgen
  3. De vormgeving van documenten verzorgen
  4. Formulieren uitwerken
 • Als dossierbeheerder dossiers analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.
  Voorbeelden van taken:
  1. Informatie of verduidelijkingen inwinnen bij verschillende bronnen
  2. De kernelementen van het dossier vaststellen, analyseren en structureren
  3. De voorziene stappen in het dossier uitvoeren volgens de procedures of regels
  4. Een conclusie in het dossier formuleren en aan het bevoegde beslissingsorgaan voorleggen
  5. Alternatieven voorstellen voor de verdere behandeling van het dossier
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De directie van de logistiek staat in voor een professionele en efficiënte logistieke ondersteuning van de geïntegreerde politie door te voorzien in kwalitatieve en marktconforme producten (vb. functieuitrusting, voertuigen, wapens,...), diensten (vb.overheidsmarkten) en in een passende werkomgeving (vb. burelen, schietstanden,...). Ze informeert op logistiek vlak en streeft naar een eenvoudige, correcte en snelle logistieke keten met een optimale afstemming tussen alle stakeholders met betrekking tot prijs, hoeveelheden, timing, plaats en innovatie. Ze streeft ernaar permanent en met respect voor het welzijn te zorgen voor goed uitgeruste medewerkers. Onder de directe supervisie van de directeur, draagt de dienst Coördinatie bij aan een efficiëntere logistieke dienstverlening door ondersteuning te bieden bij het aangaan van strategische partnerschappen, het plan- en projectmatig werken te stimuleren en bij te dragen tot een procesmatig beheer van de bevoorradingsketen. De dienst heeft eveneens tot doel de directeur te ondersteunen bij de ontwikkeling van een performante logistieke strategie en beleid en bij de implementatie van een beheerscontrole gebaseerd op efficiënt gegevensbeheer.

Gewenst profiel

Kennis :

 • Politionele organisatie - Niv.: Gevorderd
 • Strategie en beleid - Niv.: Gevorderd
 • Ondersteuning van de werking - Niv.: Gevorderd
 • Steun bij operationele opdrachten - Niv.: Basis
 • Opdrachten van politie - Niv.: Basis

Praktische kennis :

 • Conceptualiseren - Bewijs tonen van abstractie denkende aan waarden, systemen en processen onder een globaal perspectief. Concrete, originele en operationele adviezen afleiden op basis van abstracte concepten.
 • Beheren - Efficiënt evalueren en beheren van personen, middelen, budgetten en tijd. Een regelmatige opvolging uitvoeren en verbeteringen in functie van de te bereiken objectieven aanbrengen.
 • Een team aan elkaar lassen - De samenwerking tussen de teams aanmoedigen en ten behoeve van een team de noodzakelijke acties ondernemen teneinde de conflicten op te lossen en elkeen te betrekken in het behalen van de resultaten.

Verwachte gedrag :

 • Relaties opbouwen - Opbouwen en onderhouden van formele en informele contacten ten behoeve van en buiten de organisatie, met collega’s en doorheen de verschillende hiërarchische niveaus van de organisatie .
 • Beïnvloeden - Het behalen van een vooraf bepaald doel terwijl men een goede indruk maakt, terwijl men zijn ideeën door anderen laat aanvaarden, bij het gebruik van overtuigende argumenten, bij het creëren van een win-win situatie en al beantwoordend op een pertinente wijze aan zijn contactperso(o)n(en) of aan zijn publiek.
 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de ‘klanten’ bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Betrokkenheid in de organisatie - de maatschappelijke evoluties volgen (nationaal en internationaal) en zich informeren over de ontwikkelingen bij partnerorganisaties.
 • Omgaan met stress - Beantwoorden aan frustraties, aan obstakels en aan het verzet door zich te richten op het resultaat, door rustig te blijven, door de emoties te controleren en door op een constructieve manier te reageren op kritiek.
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiemodaliteiten: Later te bepalen.

Wervingsreserve : 24 maanden

Informations

Naam
Legrain
Voornaam
Romain
Functie
Conseiller - Adviseur
E-mail
DRL.resources@police.belgium.eu
Telefoon
02/554 43 01
Korps/directie/dienst
DRL/Resources