Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-adviseur (A2) - Diensthoofd ICT

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 4007 N 19 04
Korps/directie/dienst
5355 - Voorkempen
Werkplaats
Vaartdijk 15
2960 Brecht
Provincie/Regio
Antwerpen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen met een uitdrukkelijke voorkeur voor een ICT gerelateerde richting.

Vereiste ervaring

Minimaal 4 jaar relevantie ervaring is vereist

Niveau
ICT-adviseur (A2)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

Algemene taakinhoud

 Uitwerken en coördineren van de diverse (lopende) ICT projecten en bepalen en bewaken van het kritieke pad;
 Uittekenen van de bedrijfsprocessen die digitalisering behoeven en opmaak van uitvoeringsvoorstellen;
 Opmaak begrotingsvoorstellen die de uitvoering van digitalisering mogelijk maken;
 Kritische analyse van de operationele en ondersteunende processen met het oog op rationalisering van resources, zowel in personele capaciteit als in financiële;
 Aansturen van de medewerkers ICT, in functie van het kritieke pad en de prioriteitenrangorde;
 Adviseren van de korpschef aangaande proces modellering.

Specifieke taakinhoud:

 Hij/zij bepaalt mee de strategie binnen de organisatie en geeft collegiaal mee vorm aan het algemeen korpsbeleid. Het diensthoofd ICT staat in voor het ontwikkelen van een organisatiestructuur die een efficiënte en effectieve uitvoering van de taken mogelijk maakt binnen het kader van zijn/haar beheersdomein ICT (in de meest ruime zin);
 De ontwikkeling van de ICT-strategie en de uitvoering ervan is aan hem/haar toegewezen;
 Hij/zij bepaalt op vlak van ICT mee de koers van de politiezone;
 Hij/zij is verantwoordelijk voor het transversaal proces ICT (sensu lato) doorheen de ganse organisatie en als diensthoofd belast met het leiding geven aan de twee medewerkers van de dienst ICT; Voert de algemene leiding over het proces ICT, daarbij celoverstijgend denkend en initiatieven nemend om de verschillende deeldomeinen binnen ICT optimaal op elkaar af te stemmen;
 Hij/zij legt de doelstellingen op vlak van ICT vast in het raam van de algemene organisatiedoelstellingen en bepaalt de strategieën voor zijn/haar bevoegdheidsdomeinen;
 Hij/zij staat in voor de organisatieontwikkeling van de gehele politiezone voor wat betreft ICT. Hij/zij zorgt voor het beleid van de politie organisatie inzake:
o modern ICT-beheer met het oog op optimale bedrijfsvoering;
o een kwaliteitsvolle dienstverlening binnen het korps en streeft daarbij naar de uitbouw van een professionele geïntegreerde ICT werking;
o initiatieven om vanuit ICT-perspectief bij te dragen tot:
 gemeenschapsgerichte politiezorg (GGPZ) en
 informatiegestuurde politiezorg (IGPZ),
 met het oog op het bekomen van een (meer) performante operationele politionele werking;
 Ontwikkelt een eenvormig ICT-beleid aangepast aan de noden van de lokale politie Voorkempen en afgestemd op maatschappelijke noden en tendensen;
o hiertoe ontwikkelen en/of doen ontwikkelen van methoden, procedures en instrumenten voor de uitbouw van een geïntegreerde ICT werking;
o opvolgen van nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied;
o zoeken naar mogelijkheden van toepassing in het korps;
o uitdenken van concepten toegespitst op de eigenheid van de organisatie;
 Ontwikkelen en begeleiden van projecten, werkprocessen en kwaliteitswerking, binnen de organisatie;
 Verantwoordelijk voor het globale ICT-aankoopproces: behoeftebepaling, marktprospectie, toepassing wetgeving overheidsopdrachten (lastenboeken), bestelbrief, nazorg en kwaliteitsbewaking;
 Verantwoordelijk voor het globale ICT-proces;
 Verantwoordelijk voor informatieverstrekking aangaande ICT;
 De kenmerken van 'eigendom' van zijn/haar taken zijn: zeggenschap, regelvermogen, inzet, inzicht, bevoegdheid. Het diensthoofd ICT kan te maken hebben met verschillende diensthoofden binnen onze politieorganisatie, aangezien de dienst ICT de basisfuncties overschrijdt;
 Hij/zij is een beheerder die plant, organiseert, leiding geeft en binnen de wettelijke context zijn/haar vooruitstrevende ideeën op ICT vlak weet om te zetten in de praktijk, teneinde zo efficiënt mogelijk te voldoen aan de noden van de politiezone in termen van kwantiteit, kwaliteit en prestaties;
 Hij/zij introduceert een nieuwe korpscultuur door initiatief te nemen tot een concrete medewerking te verlenen aan projecten met betrekking tot open communicatie, motiverend leidinggeven, …;
 Hij/zij brengt het ICT proces volledig en gedetailleerd in kaart. Hierbij staat hij/zij o.a. in voor:
o het initiatiefgericht werken binnen de dienst ICT;
o het motiveren en stimuleren van de medewerkers; het zelfstandig beheren van de taken op vlak van ICT-beheer;
o het tijdig afhandelen van de hem/haar specifiek bijkomende toegewezen opdrachten;
o doeltreffend en helder communiceren aan de verschillende korpsgeledingen;
o het vertegenwoordigen van de korpschef, op aangeven van deze, als dossierbeheerder en/of contactpersoon;
 Knelpunten detecteren en oplossen;
 Ontwikkelen van een visie en strategie vertaalt in opdrachten binnen het beleidsdomein door het voorbereiden, het uitwerken, het verdedigen, het implementeren en het opvolgen van beleidsdocumenten;
 Uittekenen en omschrijven van projecten, werkprocessen en procedures door middel van uitgewerkte verbetervoorstellen voor een efficiëntere werk- en ICT organisatie en de implementatie hiervan en op regelmatige wijze de korpschef op de hoogte brengen;
 Zorgt autonoom voor een efficiënt, modern en performant ICT-beheer, met respect voor de geldende wettelijke voorschriften [bv. gegevensbescherming, camerawetgeving, wetgeving overheidsopdrachten];
 Eindverantwoordelijkheid voor een te ontwikkelen ICT-strategie en hierbij zorgen voor de nodige aansturing;
 Instaan voor het aanleggen en het up-to-date houden van algemene documentatie aangaande ICT en deze via SharePoint ter beschikking stellen van de medewerkers van de politiezone;
 Beheert de budgetten voor werkings- en investeringsuitgaven op vlak van ICT;
 Heeft kennis van de wetgeving overheidsopdrachten;
 Opvragen en verstrekken van informatie bij/aan externe partners, diensten, bedrijven, …;
 Informatiebevraging en het onderhouden van goede contacten met de ondersteunende diensten van de federale politie;
 Verzamelen en verspreiden van informatie aangaande ICT door contacten op te bouwen (of te onderhouden) met zowel de federale als de lokale politie;

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst
Competenties/Specifieke diplomavereisten

 Blijk geven van beschikbaarheid, flexibiliteit en bereid zijn om bijzondere inspanningen te leveren binnen zijn/haar activiteitendomein;
 In staat zijn om op een correcte wijze evaluatie-, functioneringsgesprekken en andere te kunnen voeren die inherent zijn aan uw leidinggevende functie.
 Is in staat om het globaal technisch beheer van de computersystemen te verzekeren;
 Kennis bezitten van technisch Engels;
 Sterk inzicht in het specifieke vakgebied waarop de functie betrekking heeft en een grondige beheersing van de theoretische en technische kennis van o.a.:
o Hardware (vb. kunnen opsporen en herstellen van problemen, …): kennis x86, x64;
o Netwerken:
- Onderhouden LAN met subnets, glasvezel, Explore, EFM;
- Kennis van het OSI-model zodat problemen kunnen opgespoord worden;
o Besturingssystemen:
- Windows OS (installatie en onderhoud);
- Windows Server (onderhoud);
- Linux : Ubuntu, Debian (onderhoud);
o Bureautica: Office, OpenOffice;
o Overige software/applicaties:
- Windows Exchange helpen onderhouden;
- kennis van Citrix-omgeving;
- kennis van vmWare en andere virtualisatie-omgevingen;
- Kennis van Microsoft O365
- Kennis van SharePoint
- Kennis Intune, SCCM
o Databanken: MySQL kunnen aanspreken/raadplegen;
o Programmeertalen (helpen bij ontwikkeling modules/plugins intranet): HTML, PHP, SQL.

Gewenst profiel

Hij/zij moet in het bezit zijn van een diploma dat toegang geeft tot functies van niveau A met een uitdrukkelijke voorkeur voor een ICT gerelateerde richting;
In het bezit zijn van een rijbewijs B;
Is bereid te werken in een systeem waarin hij bereikbaar en terugroepbaar is

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Wervingsreserve van 24 maanden.

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
BERAT
Voornaam
Veronique
Functie
Diensthoofd HRM
E-mail
pz.voorkempen.hrm@police.belgium.eu
Telefoon
03 210 42 33
Korps/directie/dienst
PZ Voorkempen