Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (B) - Directie van de Speciale Eenheden - Operationele Steun/Dienst Personeel

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5329 T 19 04
Korps/directie/dienst
7594 - Dgj -Dsu - Operationele Steun
Werkplaats
Ruiterijlaan 2
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens
de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis
van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het
dossier wordt afgewerkt.
• een dossier of informatie in verband met het dossier ontvangen, informatie of verduidelijkingen inwinnen bij verschillende bronnen en/of ze opzoeken in verschillende bestanden ;
• nagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is ;
• de vastgelegde stappen in het dossier uitvoeren volgens de procedures of regels ;
• documenten aanvullen volgens de geldende regelgeving of procedures ;
• een conclusie in het dossier formuleren en aan het bevoegde beslissingsorgaan voorleggen.

Als gegevensbeheerder, gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of
meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle
noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en behandeling van
het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.
• de toegankelijkheid van de classificatie verhogen (etiketten, inhoudsopgaven, structuur van de dossiers ...) ;
• gegevens ordenen en toekennen aan de categorieën van het computerbestand of de gegevensbank ;
• de gegevensbank up-to-date houden door nieuwe of gewijzigde gegevens op de overeengekomen tijdstippen in te voeren ;
• op basis van de gegevensbank verslagen of lijsten maken ;
• de verschillende gegevensbanken betreffende het personeelsbeheer raadplegen voor een correcte behandeling van de vraag van het personeelslid.

Als administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en
activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van
de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten ter
beschikking te stellen.
• gestandaardiseerde en gepersonaliseerde brieven en nota's opstellen voor de dienst ;
• teksten, memo's, nota's en presentaties opstellen en verslagen van interne en/of externe vergaderingen opstellen ;
• de functie van secretaris verzekeren tijdens het recruteren van personeel ;
• dossiers administratief beheren en opvolgen ;
• vergaderingen plannen, uitnodigingen sturen en de zaal vastleggen.

Als ondersteuning HRM, HRM-taken en -activiteiten verrichten volgens de geldende
procedures om het personeel dat de entiteit ter beschikking wordt gesteld optimaal te
beheren.
• de controleverplichtingen inzake medisch toezicht plannen ;
• de persoonlijke dossiers van de personeelsleden van de entiteit bijhouden ;
• nota's en briefwisseling betreffende het personeelsbeheer opstellen en opvolgen ;
• schadegevallen- en werkongevaldossiers beheren en opvolgen ;
• het logistieke materiaal voorbehouden en voorzien voor de directie.

Als helpdesk, technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de
personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen
en problemen te geven.
• het probleem bepalen in de situatie die de verzoeker uiteenzet ;
• de bekende procedures voor probleemoplossing toepassen ;
• een samenvatting van de verzoeken doorsturen naar de technische deskundigen ;
• inlichtingen die overeenkomen met een veel voorkomende situatie verstrekken.

Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en
de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de
klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.
• telefonisch of via mail antwoorden op verzoeken om informatie van interne of externe klanten en/of de klanten doorverwijzen naar de bevoegde personen/diensten ;
• berichten ontvangen en doorgeven ;
• zorgen voor het onthaal en de begeleiding van bezoekers (burgers, klanten, ondernemingen …) ;
• de nodige documenten/brochures/inlichtingen aan de personen bezorgen, om informatie vragen
en/of documenten raadplegen om de klanten te helpen, voor interne of externe klanten opzoekingen doen in de gegevensbanken of archieven ;
• aan de klanten uitleg geven over de procedure en bij problemen nadenken over klantgerichte
oplossingen volgens de procedures of regels.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie van de Speciale Eenheden van de Federale Politie (DSU) is een hoog gespecialiseerde steuneenheid die, door het voorstellen en/of uitvoeren van gespecialiseerde adviezen, tactieken en technieken, de lokale en federale politie steunt.
Zij richt zich op de zware en georganiseerde criminaliteit en de activiteiten van extremische en terroristiche groeperingen. DSU is hiervoor de ultieme politiedienst die kan ingezet worden.
DSU bestaat uit diensten gevestigd in Brussel en gedeconcentreerde diensten (POSA).

De Dienst van het Personeel, bestaande uit een Cel Human Ressources en een Cel Psychologen, hangt af van de Directie DSU. De Cel HRM wordt belast met alle opdrachten in verband met het personeelsbeheer (statuten en loopbaan van het personeel, aanwerving, mobiliteit, evaluatie, tucht, …). Zij levert tevens steun en raad aan de personeelsleden op het vlak van Human Ressources. De psychologische Cel wordt belast met het leveren van steun op het gebied van selectie en opleiding, een psychologische steun naar de interveniënten en een steun in bepaalde opdrachten.

Onder de leiding van het Commando van de Dienst voert het lid van de Cel HRM een administratieve steun aan DSU, meer bepaald inzake HRM.

Gewenst profiel

•Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
•Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
•Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.
•Klantgericht optreden- Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de ‘klanten’ bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
•Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
•Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
•Zichzelf ontwikkelen – De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
•Inzet tonen – Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
•De actieve kennis van de tweede landstaal is vereist.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

- Uitsluitende geschiktheidstesten
- Interview
- Reserve van rekrutering : 24 maanden

Informations

Naam
JANSSENS
Voornaam
Carine
Functie
Directrice van het personnel a.i.
E-mail
Carine.Janssens@police.belgium.eu
Telefoon
02/642 71 54
Korps/directie/dienst
Directie van de Speciale Eenheden