Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (BB1) - Dossierbeheerder - Onderzoeker

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5014 N 19 04
Korps/directie/dienst
6743 - Dgr - Intern Toezicht Int Werking En Kwaliteit
Werkplaats
Kroonlaan 145 A
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
2
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Consulent (BB1)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Voorbeelden van taken :

 • Instaan voor het professioneel, kwaliteitsvol en integer dossierbeheer binnen TIWK.
 • Instaan voor de uitvoering, binnen de gestelde termijnen, van de aan hem/haar toegekende dossiers. 
 • Instaan onder leiding van het diensthoofd voor de kwaliteitsvolle uitvoering van de tuchtdossiers en van de specifieke ordemaatregelen.
 • Het uitvoeren van een kwaliteitsvolle dossieranalyse en instaan voor de permanente update ervan met de objectieve conclusies en de relevante voorstellen tot verbetering.
 • Regelmatig op initiatief overleg plegen en feedback geven met betrekking tot het dossierbeheer en de uitvoering ervan.
 • De noodzakelijke meldingen en voorziene kennisgevingen doen naar aanleiding van de uitgevoerde eindbeslissing in een dossier.

Als auditor, de richtlijnen, instructies, regelgeving en wetgeving in verband met de behandelde onderwerpen toepassen en doen toepassen, en audits uitvoeren om een correcte uitvoering van de taken die de organisatie toekomen te garanderen.

Voorbeelden van taken :

 • Instaan voor het uitvoeren van professioneel en integer onderzoek onder de leiding van het diensthoofd en in opdracht van de bevoegde overheden.
 • Het voeren van kwaliteitsvol administratief onderzoek, ten laste en ten ontlaste, alsook datgene dat kadert binnen de klachtenbehandeling.
 • Het inwinnen van informatie volgens de voorziene wijze en binnen het mandaat en/of de opdracht.
 • Het voeren van kwaliteitsonderzoeken onder leiding van het diensthoofd en in opdracht van de bevoegde overheden en externe toezichtorganen.
 • De informatie uit de dossiers controleren en verbanden leggen.
 • Van elke soort administratief onderzoek het gepast verslag uitbrengen bij de bevoegde overheid.

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken in het beleid materie en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

Voorbeelden van taken :

 • Het steeds bijwerken van wetswijzigingen en het volgen van opleidingen inzake gespecialiseerde materie gelinkt aan het werk van de dienst.
 • Bijdragen aan de organisatie, de verbetering en de uitwisseling van kennis en expertise.
 • Mee instaan voor het geven van advies in het domein van de specifieke TIWK-processen in zijn beheer.
 • Zich engageren om de expertise bij TIWK uit te bouwen.

Als analist, de processen, procedures en/of tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren.

Voorbeelden van taken :

 • Het uitvoeren van een kwaliteitsvolle dossieranalyse en instaan voor de permanente update ervan met de objectieve conclusies en de relevante voorstellen tot verbetering.
 • Analyses maken van de dossiergegevens in functie van haalbaarheid van de processen en eventuele procedures in het domein van tucht en ordemaatregelen.
 • De gehanteerde werkwijzen, procedures en processen zelf analyseren vanuit het streven naar optimalisatie van het gebruik ervan binnen de Geïntegreerde Politie.

Als administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten ter beschikking te stellen.

Voorbeelden van taken :

 • Mee instaan voor de professionele en integere registratie en administratieve verwerking van de TIWK-dossiers volgens de voorziene vorm en in de specifiek daartoe voorziene databases (ODIT, ISLP).
 • Instaan voor kleine briefwisselingen en overmakingen / verzendingen met betrekking tot de dossierwerking.
 • Instaan voor de administratie en de meldingen die voortvloeien uit wettelijke verplichtingen inzake het dossierbeheer.
 • Administratieve ondersteuning geven aan de organisatie van de diverse activiteiten van TIWK.

 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

DGR/TIWK staat in voor het Intern Toezicht van de Federale Politie. Het gaat meer bepaald om het klachtenbeheer van de Federale Politie, het voeren van kwaliteitsonderzoeken voor de bevoegde autoriteiten (Comité P, AIG, minister van Binnenlandse Zaken, commissaris-generaal, directeurs-generaal) alsook om het uitvoeren van niet-complexe gerechtelijke onderzoeken. Daarnaast staat TIWK in voor de tucht van de minister van Binnenlandse Zaken, de commissaris-generaal, de drie directeurs-generaal en voor de voorlopige schorsingen bij ordemaatregel. Tenslotte staat TIWK in voor de expertise op vlak van het Intern Toezicht ten behoeve van de Geïntegreerde Politie.

Gewenst profiel

Praktische kennis :

Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten

 

Verwachte gedrag :

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen.

GEEN WERVINGSRESERVE

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
DILLEMANS
Voornaam
Eef
Functie
Adviseur
E-mail
Eef.Dillemans@police.belgium.eu
Telefoon
02/554 42 25
Korps/directie/dienst
TIWK - Coördinator tucht - coördinator klachten