Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

A1 - Dossierbeheerder- Verkeersveiligheidsfonds Gemeenschappelijke @DGA Team (contractueel)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 4013 T 18 24
Korps/directie/dienst
6208 - Dga - Directeur-Generaal
Werkplaats
Ruiterijlaan 2
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
10
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
A1
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving
 • Opvolgen en beheren van het jaarlijks dossier Verkeersveiligheidsfonds Gemeenschappelijke Aankopen.

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

 • Vaststellen, analyseren en structureren van de kernelementen van het dossier
 • Toezien op een correcte uitvoering van de beslissingen
 • Organiseren van periodieke vergaderingen
 • Formuleren van een conclusie en/of alternatieven m.b.t. het vervolg van de behandeling van het dossier
 • Zoeken, op een actieve manier, van realistische oplossingen voor ondervonden/vastgestelde problemen en deze voorstellen
 • Controleren van de samenhang en de kwaliteit van de behandelde dossiers
 • Opstellen van richtlijnen en procedures
 • Inwinnen van informatie of verduidelijkingen bij verschillende bronnen
 • Verzamelen, centraliseren en beheren van de behoeften
 • Voorbereiden, uitwerken, verdiepen en actualiseren van het dossier

Als budgettaire/financiële ondersteuning, budgettaire en/of financiële taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de financiële middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.

 • Beheren en opvolgen van de verschillende toegekende budgettaire enveloppen
 • Opvolgen van de beschikbare middelen en de budgettaire realisaties
 • Uitvoeren van financiële/budgettaire rapportages
 • Een nauwgezette opvolging op punt stellen in samenwerking met de partners
 • De budgettaire meerjarenplanning opstellen en de uitvoering ervan opvolgen in samenwerking met de partners.

Als vertegenwoordiger, op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doelteffende uitwisseling van informatie.

 • Verzekeren van de verspreiding van de informatie na vergaderingen/werkgroepen/ fora extern aan de directie/de dienst
 • Onderhandelen met de gesprekspartners tijdens vergaderingen
 • Meedelen van het standpunt/de behoeften van de hiërarchie/de organisatie tijdens werkgroepen en/of interne en externe vergaderingen
 • Deelnemen aan geschikte fora

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

 • Actief deelnemen aan werkgroep(en) teneinde de werkprocedures van de dienst te  documenteren en/of te verbeteren, en dit conform de richtlijnen van de dienst
 • Opzoeken en ontwikkelen van hulpmiddelen, methodes en goede praktijken in zijn expertisedomein
 • Formuleren/voorstellen van mogelijke technische oplossingen teneinde te beantwoorden aan de verwachtingen van de personeelsleden en de hiërarchie, en dit met inachtneming van de statutaire normen en de van kracht zijnde richtlijnen bij de federale politie
 • Formuleren van de geschikte technische aanbevelingen teneinde de mogelijkheid te bieden aan de directie om diens strategische visie aan te passen

Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

 • Bevoorrechte gesprekspartner zijn van één of meerdere klanten/partners en verzekeren van de nodige contacten in dit kader
 • Coördineren van de bijdrage van de directie aan de netwerken
 • Ondersteunen (technisch en functioneel) van de klanten/de partners
 • Verschaffen van uitleg aan de partners m.b.t. de procedure en in geval van problemen, nadenken over klantgerichte oplossingen volgens de procedures of regels

De Dossierbeheerder -Verkeersveiligheidsfonds Gemeenschappelijke Aankopen - Contractueel) staat in voor de nuttige contacten met de adequate partners in diens actiedomeinen. Hij/zij verzekert de deelname of het verkrijgen van informatie gelinkt aan diens werkdomein.

Hij/zij werkt in het bijzonder nauw samen met de werkgroep Verkeersveiligheidsfonds-Gemeenschappelijke Aankopen omvattende leden van de directie Wegpolitie, projectmanagers van Centrex en Gewesterlijke VerwerkingsCentra, projectmanagers van de directie Informatica, afgevaardigden Administratief-Technisch Secretariaat, afgevaardigden Vaste Commissie Lokale Politie, de kredietbeheerder van het Verkeersveiligheidsfonds bij DRF/DFCBU. Hij/zij is lid en secretaris.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Algemene Directie van de Bestuurlijke Politie (DGA) is samengesteld uit een centrale directie (team DGA) en meerdere directies. DGA, die actief is op het ganse nationale grondgebied, verzekert eerstelijnsopdrachten van bestuurlijke politie, opdrachten van gespecialiseerde steun, beschermings- en toezichtopdrachten evenals het ter beschikking stellen van gespecialiseerd personeel en materiaal, en dit in het kader van het genegotieerd beheer van de publieke ruimte. De algemene directie telt meer dan 5700 personeelsleden.

De cel Budget en Logistiek die zorgt voor een integrale opvolging van de behoeften en een budgettair meerjaarlijks investeringsplan voor alle directies die onder DGA ressorteren, en dit binnen de strategische visie van de directeur-generaal.

In het raam van de haar toegekende opdrachten inzake verkeersveiligheid is DGA belast met het beheer van het verkeersveiligheidsfonds voor wat betreft de gehele geïntegreerde politie (gemeenschappelijke aankopen) en voor wat betreft het aandeel van de federale politie.

Gewenst profiel

Kennis :

 • Politionele organisatie - - Niveau : GEAVANCEERD
 • Strategie en beleid - - Niveau : GEBRUIKER
 • Ondersteuning van de werking - Logistiek - Niveau : BASIS
 • Ondersteuning van de werking - Financiën - Niveau : GEAVANCEERD
 • Ondersteuning van de werking - Veiligheid - Niveau : BASIS
 • Ondersteuning van de werking - Informatica - Niveau : GEBRUIKER
 • Steun bij operationele opdrachten - - Niveau : BASIS
 • Opdrachten van politie - - Niveau : BASIS

Kennis van de wet op het Verkeersveiligheidsfonds (Wet 06 december2005 betreffende de verdeing van een deel van de federale ontvangsten inzake verkeersveiligheid) is onontbeerlijk.

Kennis van de wet op de overheidsopdrachten is een pluspunt.

Praktische kennis :

 • Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.
 • Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
 • Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :

 • Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van Eigen geloofwaardigheid en expertise.
 • • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
 • Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

U beschikt over een goede kennis van Word.

U beschikt over een goede kennis van Excel.

U beschikt over een relevante ervaring in de technische materie van de functie, en zoniet, bent u bereid de door de overheid voorgestelde opleidingen te volgen.

De praktische kennis van de tweede landstaal is een voordeel, het bezit van een SELOR-attest is een pluspunt.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
PULTIJN
Voornaam
Jan
E-mail
jan.pultijn@police.belgium.eu
Telefoon
0472 41 18 13
Korps/directie/dienst
DGA Team