Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-consulent (B) - DRi - ICT Consulent (Maintenance & Stock ICT)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5125 T 19 03
Korps/directie/dienst
7634 - Dri - Dise - Technical Service Center Ict
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
ICT-consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

A. Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.
Voorbeelden van taken:

 • Dossiers of situaties vanuit technisch (ICT) oogpunt analyseren.
 • Technische begrippen overeenstemmend maken.
 • Onsamenhangendheden en punten van overeenkomst vaststellen.
 • Mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen.
 • De obstakels van een methode vaststellen en alternatieven voorstellen.
 • Benchmarkings van ICT producten verwezenlijken.
 • Technische adviezen opstellen.
 • Het beheer van een project.
 • Steun aan beheerders of leveranciers van dienstverlenende producten.
 • Het realiseren, het steunen en het controleren van de kwaliteit van de geleverde diensten.
 • Beheer van de ICT stocks.

B. Als technicus, de machines en de infrastructuren, de toestellen en/of technische uitrustingen onderhouden en herstellen om de gebruikers in staat te stellen het materiaal en de infrastructuren te gebruiken tijdens dagelijkse activiteiten en de duurzame werking ervan te garanderen.
Voorbeelden van taken:

 • De goede werking van het gebruikte materiaal controleren.
 • Bij toestellen of uitrustingen kleine onderhouds- of herstellingswerkzaamheden uitvoeren.
 • Aan de bevoegde persoon belangrijke gebreken aan de toestellen of de uitrustingen melden.
 • Defecte of verouderde toestel- of uitrustingselementen vervangen.

C. Als help desk, technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.
Voorbeelden van taken:

 • Als helpdesk 2de lijn, ondersteunen van de implementatie van operationele informatiesystemen.
 • Het probleem identificeren in de situatie die de aanvrager voorlegt.
 • De procedures om gekende problemen op te lossen, toepassen.
 • Een samenvatting van de aanvragen overmaken aan de technische experten.
 • Inlichtingen verstrekken die corresponderen met een courante situatie.
 • Beheer van incidents.
 • De incidents opsporen en registreren. - de classificatie en de eerstelijnsbehandeling van alle incidenten waarborgen.
 • De incidents bestuderen en diagnosticeren.
 • De incidents oplossen, de dienstverlening herstellen en hulp leveren (de incidents afwikkelen).
 • De incidents integreren en er de monitoring en opvolging van doen, en deze ook communiceren.

D. Als vertegenwoordiger Op een professionele en transparante manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.
Voorbeelden van taken:

 • Het standpunt van de hiërarchie tijdens werkgroepen meedelen
 • Met de gesprekspartners onderhandelen tijdens vergaderingen
 • Aanwezig zijn op geëigende fora

E. Als informatie-beheerder, de revelante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of de adhoc procedures na te leven.
Voorbeelden van taken:

 • Zijn kennis doorgeven (informatiesessies houden) hetzij aan de gebruikers, hetzij aan de collega’s.
 • Verantwoordelijken vormen inzake de mogelijke ICT aspecten van hun activiteiten.
 • De nieuwigheden inzake ICT materie communiceren aan de collega’s alsook de eventuele verbeterpunten van de werkmethodes.
 • Syllabi of cursussen voorbereiden en opleidingssessies organiseren (voor de gebruikers).
 • Gerichte vragen beantwoorden aan de telefoon of via mail.
 • Diens kennis doorgeven aan nieuwe collega’s en medewerkers adviseren.
 • Informatie verstrekken aan de experten in de andere domeinen.

F. Als ploegverantwoordelijke, de collega's voor wie hij verantwoordelijk is, begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren.
Voorbeelden van taken:

 • Aan de medewerkers constructieve feedback geven waarbij hun sterke punten en hun verbeterpunten aan bod komen.
 • Alle noden aan opleiding en ontwikkeling detecteren bij de medewerkers en gepaste acties voorstellen.
 • Het opleiden van de medewerkers en de collega’s op de werkvloer.
 • Responsabiliseren van de medewerkers.
 • Bij relationele problemen of conflicten tussen medewerkers tussenkomen.
 • De nieuwe medewerkers begeleiden en hen helpen bij het integreren in hun team, en hen ook steunen om gemakkelijker nieuwe taken aan te kunnen leren.
 • De informatie van de hiërarchie, de partners, … aan de medewerkers doorgeven.
 • Helpen bij het zoeken naar informatie met het oog op de uitvoering van de taken.

G. Als plannings-deskundige, de uitvoering van taken, activiteiten, technische procedures coördineren om het praktische verloop van de activiteiten te verzekeren. Voorbeelden van taken:

 • Het werk verdelen op basis van de evaluatie van de werklast en de expertise van de dienstverlenings- en managementexperten.
 • Het opvolgen van het verloop van het werk.
 • Het verzekeren van het activiteitenverslag voor de projectchef of ICT verantwoordelijke.
 • Het verzekeren van technische steun.
 • Het prioritiseren van de uit te voeren taken. 
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

DRI is verantwoordelijk voor het beheer van de politionele informatie en de ICT-middelen. Als dusdanig zorgt DRI voor de voorbereiding van het beleid en van de regelgeving in zake het beheer en de verwerking van de informatie, voor de ontwikkeling van het concept van ‘politionele informatie’, voor de bepaling van de standaarden en voor de technische normen en de implementatie van de informatie- en communicatiesystemen. De dienst Services (Services division - DISE) test de producten, zorgt voor de distributie en de installatie van de verschillende hard- en software producten en vervult eveneens de rol van klantendienst”. Binnen die context is de dienst Services eveneens het “1ste lijns” aanspreekpunt voor wat betreft alle vragen die verband houden met producten van DRI of met procedures qua informatiebeheer, en staat ze in voor bottom-up aanpak van problemen om het aanleveren van structurele oplossingen mogelijk te maken. Ze onderhoudt eveneens een functionele band met de gedeconcentreerde “I’s” om de implementatie van de verschillende normen en standaarden op het niveau van de arrondissementen mogelijk te maken. De dienst staat in voor het beheer en de opvolging van het ‘service management committee’ waarbinnen de SLA’s van eerste- en tweedelijns ondersteuning worden opgesteld en waarbinnen de opvolging gebeurt van de klanten ondersteunende procedures waartoe ook de door de gedeconcentreerde diensten toe te passen normen en standaarden behoren. De dienst ziet toe op de ‘plan-do-check-act’-cyclus door de ‘bij de in gebruik zijnde toepassingen of procedures’ aangetroffen structurele problemen te rapporteren aan de divisie Operaties.

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

Zorgen voor het onderhoud en het beheer van de stocks ICT teneinde de gebruikers van de Geïntegreerde Politie toe te laten hun opdrachten op een efficiënte en performante manier uit te voeren.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

ICT-georiënteerd bachelor diploma

 • De kennis van de 2de landstaal en van het Engels is een belangrijke meerwaarde.
 • Kennis van het technisch Engels is noodzakelijk.
 • Rijbewijs B noodzakelijk
Gewenst profiel

Kennis :

 • Politionele organisatie - Niv.: GEBRUIKER
 • Strategie en beleid - Niv.: BASIS
 • Ondersteuning van de werking - Niv.: GEBRUIKER
 • Opdrachten van politie - Niv.: BASIS

Praktische kennis :

 • Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
 • Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
 • Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

Verwachte gedrag :

 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
 • Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken. 
 • Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid. Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen.

Wervingsreserve : 24 maanden

Informations

Naam
CAWET
Voornaam
Pascal
Functie
General Services Manager
E-mail
dri.resources.pers@police.belgium.eu
Korps/directie/dienst
DGR/DRi/DISE-TSI