Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-adviseur (A3) - DRi - Product Architect

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4147 T 19 03
Korps/directie/dienst
7362 - Dri - Products
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
ICT-adviseur (A3)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

A. Als coördinator/(mede-)verantwoordelijke, plannen, coördineren en sturen van de activiteiten van (een deel van) de technische medewerkers zodanig dat de cohesie tussen de diverse systemen wordtverzekerd, het uitbrengen van verslag omtrent de vooruitgang van de technische uitvoering, het nemen van beslissingen gebaseerd op kennis, inzicht en ervaring omtrent de toepasbare architectuur teneinde de resultaten van het team in overeenstemming te brengen met de gerealiseerde concepten om zo de gewenste doelstellingen te bereiken.
Voorbeelden van taken:
- Projectmatig inplannen van de doelstellingen, het invullen van de essentiële stappen, het eventueel bepalen van de budgettaire voorzieningen in samenwerking met het diensthoofd.
- Inzicht verwerven in een complexe problematiek om de technische activiteiten te bepalen,die deel moeten uitmaken van een toegepast architecturaal schema teneinde een passende oplossing te vinden.
- Rapporteren van cijfergegevens en het melden van de tegengekomen problemen aan het diensthoofd en ook rechtstreeks aan de Directeur DRI.
- Organiseren van planningsvergaderingen en het maken van concrete afspraken volgens architectuur, het waarborgen van de cohesie werkend volgens de gewenste planning.
- Ontwikkelen en waarborgen van een afstemmingsplan tussen de verschillende oplossingen en producten op het vlak van de architectuur.
- …

B. Als beleidsadviseur, voortdurend uitvoeren van evaluaties op basis van zijn expertise in het toepasselijk architecturaal domein en de verschillende oplossingen in hard- en software-producten, ook alternatieve oplossingen voorstellen en ze bestuderen, ten-einde zo goed mogelijk te beantwoorden aan de noden van de organisatie en dit gebruik makend van de voorziene middelen, medewerkers en budgetten. Daarvoor ook adviezen formuleren op strategisch en tactisch vlak aan de dienstmanager en de directie om zo de leidinggevenden toe te laten de goede strategische keuzes te maken en concrete beslissingen te nemen.
Voorbeelden van taken:
- Analyseren van dossiers of situaties vanuit technisch oogpunt, met behoud van de cohesie tussen de diverse oplossingen, systemen en producten.
- Garanderen van de samenhang tussen ICT-oplossingen, de punten van overeenkomst vaststellen en de verschilpunten detecteren en wegwerken, en dit binnen een context van samenwerking en uitwisseling tussen de systemen.
- Zoeken van nieuwe technische mogelijkheden, ze bestuderen, en de uitvoering ervan evalueren binnen een breder kader van innovatiemet technische of andere mogelijkheden.
- Gebruiken van een swot-analyse om eventuele hindernissen, die het toepassen van een methode tegenhouden te stoppen, de nodige vaststellingen doen en meteen ook evalueren welke alternatieven er mogelijk zijn.
- …

C. Als strategisch deskundige, op basis van een hoogwaardige expertise in een specifiek domein/specifieke domeinen het conceptuele kader uitwerken waarin de werkprocessen plaatsvinden en de beslissingen binnen dat kader concretiseren om het management in staat te stellen gepaste beslissingen te nemen en om het managementbeleid te helpen uitvoeren.
Voorbeelden van taken:
- Opbouwen en doen evolueren van de cartografie van het informatiesysteem of van een onderdeel van dit systeem waarover hij de leiding heeft.
- Bepalen van technische standaarden.
- Voorstellen van evolutieve scenario’s van het informatiesysteem, rekening houdend met alle factoren die in staat zijn deze te beïnvloeden (beleidsbeslissing, evolutie aanbod, organisatie, kwantitatief, enz.); het herschrijven van de cartografie waarbij de permanente integriteit dient bewaard ten aanzien van het conceptuele kader dat binnen de directie gevalideerd werd.
- Evalueren van de relevantie en de logische samenhang van de projecten in verhouding tot de beoogde architectuur en de reeds bestaande systemen ( in het bijzonder opportuniteitsstudies, behoeftebepaling, keuze van de applicatiearchitectuur en van de producten).
- …

D. Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.
Voorbeelden van taken:
- Analyseren van eossiers of situaties vanuit technisch oogpunt.
- Afstemmen van de technische terminologie.
- Vaststellen van onsamenhangendheden en punten van overeenkomst.
- Formuleren/voorstellen van mogelijke technische oplossingen.
- Realiseren van benchmarkings van ICT producten.
- …

E. Als vertegenwoordiger van de dienst, verzorgen van de contacten en relaties met interne en externe gesprekpartners, en dit op een professionele en transparante manier teneinde de zichtbaarheid van de organisatie te vergroten, de uitwisseling van informatie op een eenduidige, transparante en duidelijke manier te verzorgen.
Voorbeelden van taken:
- Onderhandelingen voeren met gesprekpartners tijdens vergaderingen.
- Aanwezig zijn tijdens diverse fora.
- Voorzitten van vergaderingen, werkgroepen.
- …

F. Als verantwoordelijke voor een team, het begeleiden van collega’s waarvoor hij verantwoordelijk is bij hun persoonlijke en hun professionele ontwikkeling teneinde aan elke medewerker de kans te geven om zijn kennis en competenties te te blijven ontwikkelen en het stimuleren van een positief en constructief kader.
Voorbeelden van taken:
- Geven van constructieve feedback aan de medewerkers en hun verbeterpunten aangeven.
- Detecteren van alle noden aan opleiding en ontwikkeling bij de medewerkers en gepaste acties voorstellen.
- Opleiden van de medewerkers op de werkvloer.
- Responsabiliseren van de medewerkers.
- Ingrjipen bij problemen of conflicten in verband met de werkrelaties of de werking van de ploeg.
- Begeleiden van de nieuwe medewerkers bij hun integratie in de ploeg en bij het aanleren van nieuwe taken.
- …

G. Als ICT specialist, actief zijn op strategisch, organisatorisch en uitvoerend niveau of steun verlenen in het raam van de projecten automatisering en de informatiediensten teneinde zijn expertise in te brengen als ICT specialist wat betreft de applicaties, de infrastructuren of de organisatie zelf.
Voorbeelden van taken :
- Projectbeheer.
- Steun aan de softwareontwikkelaars.
- Realisatie, ondersteuning en kwaliteitscontrole van de technische en functionele analysten.
- …

H. Als opleider/promotor, doorgeven van zijn kennis (informatiesessies houden) of aan de gebruikers, of aan de informatici medewerkers teneinde hen toe te laten de informatie producten optimaal te benutten en teneinde de medewerkers toe te laten hun kennisniveau op te voeren.
Voorbeelden van taken :
- Vormen van verantwoordelijken inzake de mogelijke ICT aspecten van hun acitiviteiten.
- Communiceren van de nieuwigheden inzake ICT materie aan de collega’s alsook de eventuele verbeterpunten van de werkmethodes.
- Voorbereiden van cursussen en opleidingssessies organiseren (voor de gebruikers).
- Beantwoorden van punctuele vragen aan de telefoon of via mail.
- Doorgeven van kennis aan de nieuwe collega’s en adviezen verlenen aan medewerkers.
- Geven van informatie aan de experten in de andere domeinen.
- …

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A31 (minimum €54184.69 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

Wat zijn de opdrachten van de dienst of van de directie waaronder de functie valt? DRI is verantwoordelijk voor het beheer van de politionele informatie en de ICT-middelen. Als dusdanig zorgt DRI voor de voorbereiding van het beleid en van de regelgeving in zake het beheer en de verwerking van de informatie, voor de ontwikkeling van het concept van ‘politionele informatie’, voor de bepaling van de standaarden en voor de technische normen en de implementatie van de informatie- en communicatiesystemen. De dienst Products (Products Division - DIPO) ontwikkelt en beheert de politionele ICT applicaties en producten. In dit kader neemt ze de ontwikkeling van en het onderzoek naar toepassingen ten laste, die binnen de politie in productie worden gesteld.Hij verzekert het beheer en de opvolging van het ‘release management committee’ binnen dewelke de planning van de ontwikkeling, van het testen en van de ‘release’ zelf, van informatie- en communicatieproducten wordt gevolgd. Een tweede zeer belangrijk zwaartepunt wordt gevormd door de technische analyse van de behoeften, een beheerprognosevan de hardware-systemen (desktops, laptops, tablets, …) en de aankoop van deze producten. De dienst is eveneens verantwoordelijk voor onderzoek & ontwikkeling binnen dit gebied

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

Borg staan voor het ontwerpen en voor de coherente evolutie van het gehele informatiesysteem, met eerbiediging van de doelstellingen van het bedrijf het functionele domein en van de interne en externe beperkingen teneinde een model op te stellen van het systeem en het te ontleden waarna kan worden overgegaan tot het kiezen van hardware en software. Oprichten van een kenniscentrum dat absoluut noodzakelijk is voor de ontwikkelaars en beheerders van de applicaties en producten teneinde de samenhang te verzekeren van de voor een klant ontwikkelde projecten met het gehele informatiesysteem. Op het hoogste technische kennisniveau bestrijkt de application architect alle oude en nieuwe technologieën teneinde de hiërarchie toe te laten de geschikte technologische en strategische keuzes te maken.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Master ICT

 • Er is een beurtrol contacteerbaar en terugroepbaar verbonden aan de functie.
 • Rijbewijs B noodzakelijk.
 • Meer dan 9 jaar nuttige ervaring hebben
 • Master ICT - Kennis van de tweede landstaal is een belangrijke meerwaarde.
 • Kennis van het technisch Engels is noodzakelijk. - Kennis van PHP is onontbeerlijk.
 • Kennis van WebServices is onontbeerlijk.
 • Kennis van HTML/CSS en JAVASCRIPT (AngularJS) is gewenst.
 • Kennis van OO (Oriented Object) programeertalen zoals C++,C# is gewenst.
 • Een kennis van de Microsoft omgeving Office 365, Azure, Active Directory is onontbeerlijk.
 • Een kennis van de omgveningen DEVOPS en methodologie Agile is onontbeerlijk.
 • Een kennis van PowerShell is gewenst.
 • Een kennis in IT beveiliging is onontbeerlijk.
Gewenst profiel

Kennis :

 • Politionele organisatie - Niv.: GEVORDERD
 • Strategie en beleid - Niv.: GEVORDERD
 • Ondersteuning van de werking - Niv.: GEVORDERD
 • Steun bij operationele opdrachten - Niv.:BASIS
 • Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :

 • Inzicht in de organisatie - Bepalen en begrijpen van beleidsparameters met het oog op het optimaliseren van processen in gans de organisatie. Er een brede kijk op na houden over departementen heen en ontwikkelingen over de omgeving.
 • De corebusiness beheren - De procedures en structuren van de organisatie of de dienst ontwikkelen en opzetten. De nodige veranderingen invoeren en coördineren afhankelijk van de omstandigheden. De processen opvolgen en beheren.
 • Motiveren - Anderen erkennen en waarderen voor hun inzet, de eigen leiderschapsstijl aan hen aanpassen en de juiste verantwoordelijkheden aan de juiste personen toevertrouwen om het functioneren van het team te bevorderen.

Verwachte gedrag :

 • Relaties leggen - Het opbouwen en in stand houden van formele en informele relaties binnen en buiten de organisatie, met gelijken en doorheen verschillende organisatieniveaus.
 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Beïnvloeden - Een vooropgesteld doel bereiken door een goede indruk te maken, ideeën door anderen te doen aanvaarden, overtuigende argumenten te gebruiken, een win-win situatie te realiseren en doelgericht in te spelen op zijn gesprekspartner(s) of publiek.
 • Organisatiebetrokkenheid - De maatschappelijke (nationale en internationale) ontwikkelingen volgen en zich op de hoogte houden van de partnerorganisaties.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken. Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen.

Wervingsreserve : 24 maanden

Informations

Naam
MOREAU
Voornaam
Vincent
Functie
General Products Manager
E-mail
dri.resources.pers@police.belgium.eu
Korps/directie/dienst
DGR/DRi/DIPO