Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-adviseur (A2) - DRi - Product Engineer

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4139 T 19 03
Korps/directie/dienst
7362 - Dri - Products
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
ICT-adviseur (A2)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

A. Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden toe te laten de goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken. Zoeken naar, verwerven en beheren van de geschikte producten teneinde de best mogelijke oplossingen die tegemoetkomen aan de uitdagingen van de politie -organisatie, te kunnen voorstellen. Voorbeelden van taken:

 • Analyseren van dossiers of situaties vanuit technisch oogpunt.
 • Overeenstemmend maken van technische begrippen .
 • Vaststellen van onsamenhangendheden en punten van overeenkomst .
 • Formuleren/voorstellen van mogelijke technische oplossingen .
 • Verwezenlijken van benchmarkings van ICT producten .

B. Als verantwoordelijke voor een team, het begeleiden van collega’s en medewerkers waarvoor hij verantwoordelijk is bij hun persoonlijke en hun professionele ontwikkeling teneinde aan elke medewerker de kans te geven om zijn kennis en competenties te blijven ontwikkelen en het stimuleren van een positief en constructief kader.
Voorbeelden van taken:

 • Geven van constructieve feedback en de verbeterpunten van de medewerkers aangeven .
 • Vaststellen van de behoeften op het vlak van ontwikkeling van de medewerkers en aangepaste acties voorstellen .
 • Opleiden van de medewerkers op de werkplaats .
 • Responsabiliseren van de medewerkers .
 • Ingrijpen bij problemen of conflicten in verband met de werkrelaties of de werking van de ploeg .
 • Begeleiden van de nieuwe medewerkers bij hun integratie in de ploeg en bij het aanleren van nieuwe taken .

C. Als organisator, verdelen, opvolgen en controleren van het werk tussen de programmeurs teneinde enerzijds het eerbiedigen van de planning en anderzijds de kwaliteitsnormen te bewaken.
Voorbeelden van taken:

 • Verdelen van het werk op basis van de evaluatie van de werklast en de expertise van de programmeurs en de beheerders .
 • Opvolgen van het verloop van het werk/de programmering.
 • Verzekeren van het activiteitenverslag voor de project chef of ICT verantwoordelijke.
 • Verzekeren van technische steun aan de programmeurs en de beheerders.
 • Prioritiseren van de uit te voeren taken.

D. Als programmeur, ontwikkelen, aanpassen en verbeteren van complexe toepassingen teneinde aan de behoeften te voldoen van enerzijds de gebruikers en anderzijds de wijzigende externe omgeving.
Voorbeelden van taken:

 • Schrijven van programma's.
 • Verbeteren van bestaande toepassingen.
 • Aanpassen van de toepassingen op basis van de technische evoluties (hard- en software).
 • Aanpassen van de toepassingen op basis van de reglementaire en administratieve veranderingen.
 • Instaan voor een gebruiksvriendelijke interface van de toepassingen.

E. Als ICT specialist, actief zijn op het uitvoerend, organisatorisch en zelfs strategisch niveau of steun bieden aan projecten die de automatisatie bevorderen of de informatica dienstverlening voorop stellen, teneinde een bijdrage als ICT expert te kunnen leveren aan de systemen, infrastructuren en toepassingen voor de organisatie. Voorbeelden van taken:

 • Beheer van een project.
 • Steun aan de software ontwikkelaars .
 • Het realiseren, het steunen en de kwaliteitscontrole van de technische en functionele analysen.

F. Als opleider/promotor, overbrengen van kennis en kunde naar de eindgebruikers en naar de ICT-collega’s, teneinde hen toe te laten op een efficiënte manier de informatica tools te gebruiken.
Voorbeelden van taken:

 • Voorbereiden van syllabi en cursussen .
 • Organiseren van opleidingssessies (voor gebruikers).
 • Beantwoorden van punctuele vragen via telefoon of mail .
 • Overbrengen van kennis aan nieuwe collega’s.
 • Op de hoogte stellen van andere experten van noodzakelijke informatie.

G. Als kennisbeheerder, zich actief en continu bijscholen in alle veranderingen binnen het ICT domein teneinde als specialist te kunnen optreden en deze status te kunnen behouden in het licht van de voortdurende evoluties binnen het domein.
Voorbeelden van taken:

 • Opstellen van verslagen van bepaalde vergaderingen .
 • Organiseren van en het deelnemen aan specialistenvergaderingen.
 • Opvolgen van de technologische evoluties via wetenschappelijke literatuur en het contact met de leveranciers.
 • Het ontmoeten van leveranciers om op de hoogte te blijven van de vernieuwingen in het domein ICT.
 • Bestuderen van wetenschappelijke en gespecialiseerde literatuur om zijn kennisniveau op peil te houden.
 • Deelnemen aan congressen en opleidingen.
 • Kennen van potentiële leveranciers en hun bijzonderheden.
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

DRi is verantwoordelijk voor het beheer van de politionele informatie en de ICT-middelen. Als dusdanig zorgt DRi voor de voorbereiding van het beleid en van de regelgeving in zake het beheer en de verwerking van de informatie, voor de ontwikkeling van het concept van ‘politionele informatie’, voor de bepaling van de standaarden en voor de technische normen en de implementatie van de informatie- en communicatiesystemen. De dienst Product (Product Division - DIPO) ontwikkelt en beheert de politionele ICT applicaties en producten. In dit kader neemt ze de ontwikkeling van en het onderzoek naar toepassingen ten laste, die binnen de politie in productie worden gesteld. Hij verzekert het beheer en de opvolging van het ‘release management committee’ binnen dewelke de planning van de ontwikkeling, van het testen en van de ‘release’ zelf, van informatie- en communicatieproducten wordt gevolgd. Een tweede zeer belangrijk zwaartepunt wordt gevormd door de technische analyse van de behoeften, een beheerprognose van de hardware-systemen (desktops, laptops, tablets, …) en de aankoop van deze producten. De dienst is eveneens verantwoordelijk voor onderzoek & ontwikkeling binnen dit gebied.

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

Het garanderen van de uitvoering van de nieuwe informatiesystemen of producten en zorgen voor het onderhoud van de bestaande systemen en producten op het vlak van functionele, technische, programmatuur- of beheers- analyse teneinde de gebruikers van de Geïntegreerde Politie in staat te stellen om hun opdrachten op een efficiënte en performante manier uit te voeren.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

De aangeworven persoon zal werken in de Business Unit Internationaal (BINAT). Deze staat in voor de coördinatie van de informatiebehoeften om te kunnen voldoen aan de Europese en internationale richtlijnen. Ze zorgt er eveneens voor dat de aandachtspunten die voortvloeien uit de verschillende internationale akkoorden of projecten worden overgenomen door de andere Business Units zodat ze een impactanalyse kunnen uitvoeren.

 • Kennis van de tweede landstaal is een belangrijke meerwaarde.
 • Kennis van het technisch Engels is noodzakelijk.
Gewenst profiel

Kennis :

 • Politionele organisatie - Niv.: GEVORDERD
 • Strategie en beleid - Niv.: GEBRUIKER
 • Ondersteuning van de werking - Niv.: GEBRUIKER
 • Steun bij operationele opdrachten - Niv.: BASIS
 • Opdrachten van politie - Niv.: BASIS

Praktische kennis :

 • Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.
 • Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
 • Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :

 • Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
 • Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken. Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen

Wervingsreserve : 24 maanden

Informations

Naam
MOREAU
Voornaam
Vincent
Functie
General Products Manager
E-mail
dri.resources.pers@police.belgium.eu
Korps/directie/dienst
DGR/DRi/DIPO