Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (C) - DRP - PMS - Beroepsrisico's

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6127 T 19 02
Korps/directie/dienst
7709 - Drp - Pms - Beroepsrisico'S
Werkplaats
Kroonlaan 145
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
2
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Gesteund onder leiding van een afdelingsverantwoordelijke het behandelen van alle dossiers die betrekking hebben de ziekten, de arbeidsongevallen en de beroepsziekten teneinde het verzekeren aan de personeelsleden van de federale politie van een juiste administratieve situatie en een goede kennisgeving van informatie aan de verschillende gekende partners.

 1. Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.
 2. Als gegevens-beheerder, gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en behandeling van het dossier en om gestructureerde informatie ter beschikking van de organisatie te stellen.
 3. Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de ingewikkelde vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.
 4. Als administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichtten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten te beschikking te stellen.

Voor meer informaties, zie in bijlage de functiebeschrijving.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Psychological Medical Service (DPPMS) is een steunentiteit in het bijzonder gefocust op de therapeutische ondersteuning en expertise in de bredere zin van het "welzijn op het werk".

 

De medische component ervan verzekert :

 1. aan de entiteiten van de Geïntegreerde Politie die er een beroep op doen :
 • een gespecialiseerde medische steun tijdens gebeurtenissen, gewelddadige en/of potentieel gevaarlijke situaties in termen van de publieke veiligheid ( betogingen, personen in bezit van wapens die zich verschansen …),
 • de opvolging van de werkonbekwaamheden en arbeidsongevallen,
 • de opleiding eerste hulp, automatische defibrillatie en de gespecialiseerde eerste hulp aangepast aan politionele risico's,
 • de raadgevingen inzake expertise en evaluatie van lichamelijke schade, de kwalificatie van een arbeidsongeval of de terugbetaling van de medische kosten met betrekking tot deze ongevallen,
 • een medisch-administratieve steun inzake medische statistieken ( afwezigheden,…), het berekenen van het contingent, het beheer van de hospitalisatieverzekeringen en de rechthebbenden van het Calog personeel.

 

 1. aan de personeelsleden :
 • een medische ( consultaties, zorgen, geneesmiddelen,…) en tandheelkundige dienst aangepast aan hun behoeften,
 • de terugbetaling van het remgeld, in het kader van de "gratis medische zorgen", de medische kosten van de invaliden in vredestijd - oud rijkswachters en de medische kosten inzake arbeidsongevallen en beroepsziektes voor het personeel van de federale politie,
 • een medische opvolging en een medisch-administratief advies bij arbeidsongevallen of beroepsziekte, het toekennen van verminderde prestaties na een periode van arbeidsongeschiktheid of de toelating om het grondgebied te verlaten tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid.

 

 1. op specifieke en gespecialiseerde wijze :
 • de expertise inzake de commissies voor geschiktheid van het personeel van de politiediensten en de geschillencommissie voor de honden en paarden van de Geïntegreerde Politie : de selectie in het kader van een aankoop, de medische verzorging,…

 

Wat betreft het Stressteam :

Verzekert de psychologische en emotionele opvang, begeleiding en opvolging van de personeelsleden van de federale politie en op aanvraag de personeelsleden van de Lokale Politie. Het verzekert een wachtrol van beschikbaar en terugroepbaar voor crisisinterventies tijdens kritieke gebeurtenissen. De missies behoren tot de primaire, secundaire maar vooral tertiaire preventie in het bijzonder gericht op het individu, de psychosociale risico's verbonden aan het werk en de daaraan verbonden gevolgen.

 

Wat betreft de cel RISKS :

De cel Beroepsrisico’s is belast met het dagelijks beheer van ziekten, arbeidsongevallen en beroepsziekten ten gunste van de personeelsleden van de Federale Politie alsook alle geschillen behorend tot deze materies. Deze cel is eveneens belast met de individuele begeleiding van de personeelsleden in alle administratieve stappen gelinkt aan een delicaat voorval tijdens de loopbaan (de aanvragen van sociale erkenning, de overeenkomsten omtrent alcohol en de begeleiding in het kader van langdurige ziekte).

 

Gewenst profiel

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

 

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER

• Strategie en beleid - Niv.:BASIS

• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

 

Praktische kennis :

• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis.

Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten

 

Verwachte gedrag :

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen.

Wervingsreserve : 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
Collijns
Voornaam
Shanna
Functie
ADV
E-mail
drp.career.risks@police.belgium.eu
Telefoon
02/554.41.92
Korps/directie/dienst
DRP - PMS - BEROEPSRISICO'S