Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (C) - Gespecialiseerd vakman - Elektricien

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6902 N 18 24
Korps/directie/dienst
7307 - Coord En Steundirectie - Arr Antwerpen
Werkplaats
Boomsesteenweg 180
2610 Wilrijk
Provincie/Regio
Antwerpen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

Ervaring als elektricien is een meerwaarde

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Alle elektriciteitswerken uitvoeren die nodig zijn voor het onderhoud en de inrichting van de infrastructuur die de Regie der Gebouwen ter beschikking stelt van de federale politie om ervoor te zorgen dat elk personeelslid van de federale politie van de provincie kan werken in een omgeving die in overeenstemming is met de geldende veiligheidsnormen.

FUNCTIEBESCHRIJVING
Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste politieke keuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.
- technisch advies geven in zijn expertisedomein (elektriciteit) en oplossingen voorstellen aan de ploegbaas;
- technische begrippen met elkaar in overeenstemming brengen om oplossingen te vinden;
- mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen;
- de obstakels van een methode vaststellen en alternatieven voorstellen;
- beschikken over een specifieke kennis over elektriciteit om tegemoet te komen aan de verschillende
behoeften;
- zijn technische kennis up-to-date houden om de gepaste oplossing voor te stellen voor de technische
problemen die hem worden voorgelegd;

Als technicus, de machines en de infrastructuren, de toestellen en/of technische uitrustingen onderhouden en herstellen om de gebruikers in staat te stellen het materiaal en de infrastructuren te gebruiken tijdens dagelijkse activiteiten en de duurzame werking ervan te garanderen.
- de goede werking van het gebruikte materiaal controleren;
- kleine onderhoudswerken of herstellingen van toestellen of uitrustingen uitvoeren;
- aan de bevoegde persoon belangrijke gebreken aan toestellen of uitrustingen melden;
- defecte of verouderde onderdelen van toestellen of uitrustingen vervangen/laten vervangen;
- het ter beschikking gestelde materiaal onderhouden;
- over de noodzakelijke informatie beschikken voor een correct gebruik van de middelen die hem ter
beschikking worden gesteld;
- alleen of samen met collega’s elementen van de elektrische binnen- en buiteninrichting van de lokalen
in de kwartieren van de federale politie ontwerpen en realiseren;

Als logistiek ondersteuning, logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.
- het logistieke materiaal/het gereedschap reserveren of erin voorzien voor de uitvoering van de dagelijkse taken;
- zijn werk samen met de magazijnverantwoordelijke coördineren wat de beschikbaarheid betreft van de stukken die nodig zijn voor de uitvoering van zijn taken;
- dagelijkse taken voor het onderhoud van de elektrische systemen uitvoeren (lampen vervangen, isolatie …);
- ook in staat zijn om eenvoudige taken in andere domeinen uit te voeren zoals schrijnwerk, schilderwerken, loodgieterij, ijzerwerken, verwarming …

Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag
- antwoorden op specifieke werkaanvragen van de eenheden van de geïntegreerde politie en de uitvoering ervan organiseren;
- de nodige documenten/brochures/inlichtingen aan de personen bezorgen;
- telefonisch of via mail antwoorden op verzoeken om informatie van interne of externe klanten;
- om informatie vragen en/of documenten raadplegen om de klanten te helpen;
- aan de klanten uitleg geven over de procedure en bij problemen nadenken over klantgerichte
oplossingen volgens de procedures of regels;

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere eenheden van de geïntegreerde politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement, evenals met de pertinente nationale en grensoverschrijdende partners inzake veiligheid, op hoog niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door aan de eenheden van de federale politie en de lokale politie die er aanwezig zijn, gespecialiseerde en supralokale produkten en steun aan te leveren en dit zowel operationele als niet-operationele.

De sectie F/L van de dienst PLIF van de CSD ziet er op toe dat de niet-operationele steun inzake financiën en logistiek verzekerd wordt voor de eenheden van de federale politie, aanwezig binnen het arrondissement en in het bijzonder voor de FGP. Hij neemt eveneens actief deel aan het in plaats stellen van een optimaal en transparant beleid “financiën en logisitiek” binnen de CSD en de FGP.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Een diploma in technische richting is een pluspunt.
In het bezit van een attest BA4/BA5 is een pluspunt.

Gewenst profiel

Kennis :
• Politionele organisatie
• Ondersteuning van de werking

Praktische kennis :
• Informatie begrijpen - Instructies, procedures en gegevens juist begrijpen en inschatten. Het hoe en het waarom van de dingen inzien en onduidelijke informatie correct begrijpen. De eigen beperkingen kennen en beseffen dat men zelf niet alles kan weten.
• Taken uitvoeren - Routinetaken zelfstandig, correct en systematisch uitvoeren volgens geldende voorschriften en normen en daarbij de juiste technische hulpmiddelen correct gebruiken.
• Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

Verwachte gedrag :
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen
oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten,
vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
• Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen.
Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld
worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

- praktische proef
- selectiecommissie
- wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
Roosen
Voornaam
Birgitt
Functie
wnd. Teamleider logistiek
E-mail
csd.ant.resources.pers@police.belgium.eu
Telefoon
03/829 71 01
Korps/directie/dienst
CSD Antwerpen