Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Gespecialiseerd vakman (C) - Gespecialiseerd vakman - Wapenmaker

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6985 N 18 05
Korps/directie/dienst
7308 - Coord En Steundirectie - Arr Oost-Vlaanderen
Werkplaats
Groendreef 181
9000 Gent
Provincie/Regio
Oost-Vlaanderen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de Federale Rijksbesturen.

Niveau
Gespecialiseerd vakman (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Bestaansreden van de functie: De bewapening en de munitie leveren, onderhouden en inspecteren om ervoor te zorgen dat elk operationeel personeelslid een wapen heeft dat in orde is.

Functiebeschrijving:
Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste politieke keuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.
- Technische begrippen met elkaar in overeenstemming brengen.
- Mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen.
- De obstakels van een methode vaststellen en alternatieven voorstellen.
- Beschikken over aangepaste technische kennis over de verschillende soorten wapens die specifiek zijn voor de Federale Politie.
- Een goede kennis hebben van de middelen, van de veiligheidsaspecten die met vuurwapens samenhangen.

Als technicus, de machines en de infrastructuren, de toestellen en/of technische uitrustingen onderhouden en herstellen om de gebruikers in staat te stellen het materiaal en de infrastructuren te gebruiken tijdens dagelijkse activiteiten en de duurzame werking ervan te garanderen.
- Zorgen voor de jaarlijkse inspectie van de wapens/munitie die de Federale Politie op provinciaal niveau gebruikt.
- Garant staan voor de betrouwbaarheid van de wapens die hij van de personeelsleden terugkrijgt/aan de personeelsleden uitdeelt.
- In staat zijn om kleine gewone herstellingen te doen.

Als logistieke ondersteuning, logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.
- De wapens, de verdeling ervan en de gegevensbank die erop betrekking heeft, beheren.
- Het contactpunt zijn voor het bestellen en beheren van de munitie.
- De reservewapens en -munitie of de tijdelijk ongebruikte wapens en munitie opslaan.
- De wapens, de wisselstukken en de springstoffen vervoeren.
- Ervoor zorgen dat de buitendienststellingsprocedure en de procedure voor de vernietiging van de wapens/wapenstukken worden nageleefd.
- De inventarissen van de wapens en van de munitie bijwerken.

Als contactpersoon, antwoorden op vragen van interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.
- Telefonisch of via mail antwoorden op verzoeken om specifieke informatie van interne of externe klanten.
- De nodige documenten/brochures/inlichtingen aan de personen bezorgen.
- Informatie vragen en/of documenten raadplegen om de klanten te helpen.
- Voor interne of externe klanten opzoekingen doen in gegevensbanken of archieven.
- Aan de klanten uitleg geven over de procedure en bij problemen nadenken over klantgerichte oplossingen volgens de procedures of regels.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal C1A (minimum €24361.37 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere eenheden van de geïntegreerde politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement, evenals met de pertinente nationale en grensoverschrijdende partners inzake veiligheid, op hoog niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door aan de eenheden van de Federale Politie en de Lokale Politie die er aanwezig zijn, gespecialiseerde en bovenlokale producten en steun aan te leveren en dit zowel operationele als niet-operationele.

De sectie L van de dienst PLIF van de CSD ziet erop toe dat de niet-operationele steun inzake financiën en logistiek verzekerd wordt voor de eenheden van de federale politie, aanwezig binnen het arrondissement en in het bijzonder voor de FGP. Zij neemt eveneens actief deel aan het in plaats stellen van een optimaal en transparant beleid “financiën en logistiek” binnen de CSD en de FGP.

Extra aanbod
Fietsvergoeding
Glijdende uren
Gewenst profiel

Kennis :
• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

Praktische kennis :
• Informatie verwerken - Binnen de beschikbare termijn informatie op een doeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken. Gegevens gestructureerd samenbrengen en op een eigen manier interpreteren en behandelen. Eventuele hiaten in deze informatie onderkennen.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
• Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

Verwachte gedrag :
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
• Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview.

Wervingsreserve: 24 maanden.

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
De Langhe
Voornaam
Iris
Functie
Diensthoofd Middelenbeheer
E-mail
iris.delanghe@police.belgium.eu
Telefoon
09 237 15 04
Korps/directie/dienst
CSD Oost-Vlaanderen