Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Gespecialiseerd vakman (C) - Gespecialiseerde vakman Brussel (RAC)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 6058 T 19 04
Korps/directie/dienst
6755 - Drp - P - Mi - Efe - Ext Dst - Horeca
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
2
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de Federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

Pas d'expérience requise

Niveau
Gespecialiseerd vakman (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

A. Als omkaderend personeel, de ter beschikking gestelde mensen en/of middelen optimaal en in overeenstemming met het beleid van de hiërarchie beheren om de vastgelegde doelstellingen te bereiken.

Voorbeelden van taken :

- Een planning opstellen en deze aanpassen op basis van ongeplande situaties.
- De prestaties van de personeelsleden van de entiteit opvolgen.
- De onbeschikbaarheden van de personeelsleden van de entiteit opvolgen.
- De medewerkers concrete instructies of opdrachten geven.
- De taken onder de ploegleden verdelen.
- Met behulp van de gepaste middelen steeds zicht hebben op de lopende dossiers/onderzoeken/… binnen zijn afdeling/dienst/...
- Nagaan of de richtlijnen worden nageleefd, bv. invoeren van de dossiers in de gegevensbanken, correct gebruik van de middelen die ter beschikking staan.
- …

B. Als vertegenwoordiger, op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.

Voorbeelden van taken :

- Contacten onderhouden met leveranciers.
- De dienst vertegenwoordigen.
- …

C. Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Voorbeelden van taken :

- Bijhouden van de boekhoudingsdocumenten (bestel- en ontvangstbonnen) en het wekelijks overmaken van documenten aan de boekhoudafdeling van de Dienst Horeca Nationaal.
- Het dossier of informatie in verband met het dossier ontvangen.
- Informatie of verduidelijkingen inwinnen bij verschillende bronnen.
- Informatie opzoeken in verschillende bestanden.
- Nagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is.
- De vastgelegde stappen in het dossier uitvoeren volgens de procedures of regels.
- De kernelementen van het dossier opsporen, analyseren en structureren.
- Documenten aanvullen volgens de geldende regelgeving of procedures.
- De behandelde dossiers controleren.
- Een conclusie betreffende het vervolg van de behandeling van het dossier formuleren.
- …

D. Als logistieke ondersteuning, logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.

Voorbeelden van taken :

- De voorraden en de bestellingen van verbruiksproducten beheren.
- Zorgen voor de ontvangst, de opslag en de levering van het materiaal en/of van de uitrustingsstukken.
- Het vervoer van goederen en/of van personen verzekeren.
- …

E. Als onthaalpersoneel, burgers doorverwijzen, informeren en hun vragen verzamelen om aan hun gerechtvaardigde verwachtingen te beantwoorden.

Voorbeelden van taken :

- Het beantwoorden van telefoons of het te woord staan van klanten.
- Het doorverwijzen van de klanten naar de adequate instanties.
- …

F. Als vrijwaarder van de hygiëne, toezien op de constante netheid van het materiaal en de uitrustingen, van de dieren waarvoor hij moet zorgen, van de elektrische installaties en toestellen alsook van de verschillende lokalen om de goede gezondheid van de personeelsleden (mensen en dieren) te waarborgen.

Voorbeelden van taken :

- Dagelijkse voorbereiding van de maaltijden, in samenwerking met een team van hulpkoks en polyvalente arbeiders.
- Indien nodig, het hulpverlenen aan de diverse keukendiensten.
- …

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Voorstelling korps/directie/dienst

Het doel van de vzw SSD is bijdragen tot het welzijn van het personeel van de Geïntegreerde Politie.

De dienst Horeca is belast met het beheer van de collectieve keukens, cafetaria’s en logementen.

De doelstelling van de dienst Horeca binnen de vzw SSD is het aanbieden van een kwalitatieve warme maaltijd aan een betaalbare prijs aan zoveel mogelijk personen op het werk.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Over een specifieke keukenopleiding beschikken, minimum op niveau secundair technisch onderwijs, richting hotelwezen, of secondair beroepsonderwijs met een specialisatie (7de jaar) in collectieve keukens van de horeca.

Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

Praktische kennis :

• Informatie verwerken - Binnen de beschikbare termijn informatie op een doeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken. Gegevens gestructureerd samenbrengen en op een eigen manier interpreteren en behandelen. Eventuele hiaten in deze informatie onderkennen.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
• Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.
Verwachte gedrag :

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
• Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Onderhoud

Wervingsreserve : 24 maanden

Het inschrijvingsdossier moet verstuurd worden naar :
Per post :
vzw SSD
Genèvestraat 4, Bus 2
1140 Evere
Per e-mail : srt@ssd.be

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
Retz
Voornaam
Reina
Functie
Directeur
E-mail
Dirhor@ssd.be
Telefoon
02/642 71 84
Korps/directie/dienst
6755 - DGR - DRP - EXTERNE DIENSTEN - HORECA