Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-consulent (B) - ICT Beheerder @ Directie Bescherming (DAP)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5005 T 19 02
Korps/directie/dienst
7545 - Dap - Coordinatie Middelen En Welzijn
Werkplaats
Ruiterijlaan 2
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
20
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
ICT-consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

• Beheren en coördineren van de opvolging van de ter beschikking gestelde
telematica- en/of informaticamiddelen evenals van hun implementatie in de
infrastructuur teneinde de operationele continuïteit van de directiediensten te
verzekeren.
• De ICT-beheerder ontwikkelt toepassingen, bedenkt programma's en
programmeert, test en documenteert de toepassingen, de systemen en PC's en
verzekert het perfectioneren en het onderhoud teneinde over efficiënte
toepassingen te beschikken.

Als informaticaondersteuning, taken en activiteiten in het domein van de
informatica verrichten volgens de geldende procedures om het informaticapark
van de entiteit optimaal te beheren:
- Ontwerpen van concrete informaticaprogramma's op basis van functionele en
technische analyses
- Informeren van de gebruikers hetgeen hun gebruiksmodaliteiten betreft
- Controleren en testen van de toepassingen teneinde eventuele anomaliën op te
sporen
- Nagaan van het bewaren van de telematica- en/of informaticastandaarden in zijn
entiteit
- Opvolgen en bijwerken van de gegevens in het programma voor de
informaticainventaris
- Steun aan de overheid voor bepaling strategie inzake ICT
- Updaten van de informaticatoepassingen en -systemen
- Verzekeren van het functioneel en technisch beheer van specifieke elektronische
toepassingen, en dit in samenwerking met de systeembeheerder
- Installeren en configureren van lokale programma's
- Verzekeren van het onderhoud van de bestaande lokale systemen en diens evolutie
verzekeren
Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren
volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken
op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen
of dat het dossier wordt afgewerkt:
- Inwinnen van informatie of verduidelijkingen bij verschillende bronnen
- Nagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is
- Uitvoeren van de voorziene stappen in het dossier volgens de viegerende procedures
of regels
- Vaststellen, analyseren en structureren van de kernelementen van het dossier
Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen
analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten
die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of
de medewerkers te helpen bij hun taken:
- Formuleren/voorstellen van mogelijke technische oplossingen teneinde te
beantwoorden aan de verwachtingen van de personeelsleden en de hiërarchie, en dit
met inachtneming van de statutaire normen en de van kracht zijnde richtlijnen bij de
federale politie
- Afstemmen van technische noties gelinkt aan gespecialiseerde aspecten van het
personeelsbeheer
- Actief deelnemen aan werkgroep(en) teneinde de werkprocedures van de dienst te
documenteren en/of te verbeteren, en dit conform de richtlijnen van de dienst
- Geven van informatie/opleidingen in zijn domein
- Opzoeken en ontwikkelen van hulpmiddelen, methodes en goede praktijken in zijn
expertisedomein
- Voorbereiden van antwoorden op de vragen welke gegevens van diens
expertisedomein vereisen
- Verzekeren van een omkadering en een opvolging van de verbeterprojecten
Als logistiek ondersteuning, logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de
geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking
worden gesteld optimaal te beheren:
- Beheren van de collectieve en individuele uitrustingen (meubilair, bewapening,
voertuigenpark, informaticapark, radiomiddelen, materiaal eigen aan de taken van de
eenheid en bewapening, functionele kledij, uitrustingsstukken, …)
- Verspreiden van de nuttige informatie inzake materiaalgebruik, te volgen procedure,

- Bijhouden van de inventarissen
- Reserveren en verdelen van het logistieke, informatica- en/of communicatiemateriaal,
en dit in functie van de opdrachten en aanvragen
Als helpdesk, technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de
personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun
vragen en problemen te geven:
- Ondersteuning bieden aan de personeelsleden van de directie
- De verzoeken gesynthetiseerd doorsturen naar de technische deskundigen
- Overmaken van raadgevingen en/of gebruiksrichtlijnen
- Toepassen van de gekende procedures voor probleemoplossing
- Het probleem identificeren in de situatie die de verzoeker uiteenzet

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie Bescherming staat in voor voor al de beschermingsopdrachten van de
federale politie. Ze is samengesteld uit 3 entiteiten:
- De centrale DAP
- Het Veiligheidsdetachement bij het Koninklijk Paleis
- Het Veiligheidsdetachement bij de SHAPE

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Ervaring in Informatica. Deze mogelijkheid zal worden beoordeeld door de commissie.

Gewenst profiel

Praktische kennis :
• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te
aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen
bij hun activiteiten.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door
de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis.
Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te
voeren.
• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een
synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor
brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een
waardevolle en sluitende conclusie.

Verwachte gedrag :
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van
zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij
frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie
van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen
functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten,
vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen
door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt,
zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap
te begrijpen.
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en
ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke
doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en
behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en
hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen
oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Geschiktheidsproeven en Interview.
Samenstelling van een wervingsreserve met een geldigheidsduur van 24 maanden.

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
VANSANTVOET
Voornaam
Walter
Functie
CP Sectiechef LIF (Logistiek)
E-mail
walter.vansantvoet@police.belgium.eu
Telefoon
02/6427223
Korps/directie/dienst
Directie Bescherming