Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-consulent (B1B) - ICT Consulent

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5038 T 20 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7626 - Drl - R E - Sec Security
Werkplaats
Kroonlaan 145A
1050 Elsene
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
ICT-consulent (B1B)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.

Specifieke diplomavereisten

Een diploma in informatica hebben.

Maximum aantal inschrijvingen
25
Voorstelling korps/directie/dienst

De directie van de logistiek staat in voor een professionele en efficiënte logistieke ondersteuning van de geïntegreerde politie door te voorzien in kwalitatieve en marktconforme producten (vb. functieuitrusting, voertuigen, wapens,...), diensten (vb.overheidsmarkten) en een passende werkomgeving (vb. burelen, schietstanden,...). Ze informeert op logistiek vlak en streeft naar een eenvoudige, correcte en snelle logistieke keten met een optimale afstemming tussen alle stakeholders met betrekking tot prijs, hoeveelheden, timing, plaats en innovatie. Ze streeft ernaar permanent en met respect voor het welzijn te zorgen voor goed uitgeruste medewerkers.

 

De dienst Real Estate is verantwoordelijk voor het bepalen en het uitvoeren van grote investeringsprojecten op infrastructureel vlak (Immo, budget, security), in samenwerking met de eindgebruikers, de regie der gebouwen en andere externe partners.

Functiebeschrijving

De consulent ICT werkt mee aan een kwalitatieve technopreventie in onze organisatie. Hij bevordert deze kwaliteit door normen te onwikkelen en de verscheidenen softwares van beveiliging en legitmatie te beheren. Hij voert audits en controles uit en stelt met de resultaten adviezen en veiligheidsplannen op voor de klanten.

 

A. Als technisch deskundige op basis van zijn expertise omtrent technopreventie analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor de diensten die hierom verzoeken om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.

Voorbeelden van taken:

- Dossiers of situaties vanuit technopreventief oogpunt analyseren en mogelijke technische oplossingen/adviezen/voorstellen formuleren

- Ondersteuning bieden voor de opmaak van de technische specificaties van overheidsmarkten omtrent technopreventie

- Audits en controles uitvoeren op aanvraag van de klanten

- Gebruikersstandaarden ontwikkelen (normen)en veiligheidsplannen opstellen

 

B. Als contactpersoon, antwoorden op complexe vragen van de interne of externe klanten om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.  

Voorbeelden van taken:

- Telefonisch of via mail antwoorden op de verzoeken om informatie van interne of externe klanten

- Voor interne of externe klanten opzoekingen doen in de gegevensbanken of archieven

- Aan de klanten uitleg geven over de procedure en bij problemen nadenken over klantgerichte problemen volgens de procedures of regels

 

C. Als administratieve ondersteuning, administratieve documenten opstellen, aanpassen en/of controleren en vervolgens archiveren volgens de geldende procedures of regels om ervoor te zorgen dat de collega's, partners of klanten op het overeengekomen tijdstip over de nodige documenten beschikken

Voorbeelden van taken:

- Dossiers betreffende veiligheid administratief beheren en opvolgen

- Ondersteuning bij het ontwikkelen van de interne regelgeving over de veiligheidsnormen

 

D.Als informatica-ondersteuning , taken en activiteiten in het domein van de informatica verrichten volgens de geldende procedures om het software systeem van de legitimatiekaarten en toegangspoorten van de organisatie optimaal te beheren

Voorbeelden van taken:

- Toezicht houden op  de continuiteit van het informaticasysteem (servers, softwares,…) van de legitimatiekaarten

- Ondersteuning bieden bij defecten van het systeem

- Beheer van de legitimatiekaarten en de toegangspoorten

- Operators van de dienst legitimatiekaarten technisch ondersteunen

Gewenst profiel

GEWENST PROFIEL

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER

• Strategie en beleid - Niv.:BASIS

• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

 

Praktische kennis :

Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten

 

Verwachte gedrag :

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

 

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiemodaliteiten : Later te bepalen

Wervingsreserve : 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Naam
DYCKMANS
Voornaam
Aurelie
Functie
Chef de service/Diensthoofd DRL/Resources
E-mail
DRL.resources@police.belgium.eu
Telefoon
02/554.43.01.
Korps/directie/dienst
DRL/Resources