Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (B) - Informatie- en fenomeenbeheerder

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5981 N 18 05
Korps/directie/dienst
7307 - Coord En Steundirectie - Arr Antwerpen
Werkplaats
Noordersingel 25-27
2140 Borgerhout
Provincie/Regio
Antwerpen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE
Verwerken van de politionele informatiestromen en/of exploiteren van de beschikbare informatie ten einde tot een efficiënt informatiebeheer en een correcte beeldvorming te komen.

FUNCTIEBESCHRIJVING
Als ploegverantwoordelijke de collega’s voor wie hij verantwoordelijk is, begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren.
- Voeren van planningsgesprekken, functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken
- Aansturen en begeleiden van de medewerkers binnen de directie
- Geven van feedback en formuleren van werkpunten
- In samenspraak met het personeelslid bepalen van persoonlijke ontwikkeltrajecten
- Optreden als bemiddelaar ingeval van conflicten
- Opvangen van nieuwe medewerkers en hen begeleiden bij de integratie in het team en en het aanleren van nieuwe taken
- Responsabiliseren van de medewerkers
Als omkaderend personeel de ter beschikking gestelde mensen en/of middelen optimaal en in overeenstemming met het beleid van de hiërarchie beheren om de vastgelegde doelstellingen te bereiken.
- Opstellen van een planning en deze aanpassen al naargelang de situatie
- Geven van concrete instructies en of opdrachten aan de medewerkers
- Verdelen van de taken onder de medewerkers
- Toezien op de kwaliteit en de uitvoeringstermijnen van taken en aanbrengen van correcties indien nodig
- Voorzien in de middelen nodig om de operationele werking te garanderen
Als technisch deskundige op basis van zijn expertise analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.
- Formuleren en contextualiseren van antwoorden op vragen van zowel operationele als beleidsondersteunende aard om zo de strategische, tactische en operationele misdrijfanalyse te ondersteunen
- Opstellen van een aantal rapporteringen en metingen in het raam van het Arrondissementeel actieplan en het meetplan PLP37.
- Helpen bij de uitvoering van de richtlijnen inzake informatiebeheer in de diensten die klant zijn van het AIK
- Deelnemen aan werkgroepen en projecten
- Vaststellen van de knelpunten van een bepaalde methode en hiervoor alternatieven voorstellen
- Waken over de wettelijke verplichtingen inzake informatiebeheer
Als lid van het infodeskteam optreden als bestemmeling van de (bestuurlijke en gerechtelijke) informatiestroom en alle informatie controleren, evalueren, klasseren en vergelijken om deze op gestructureerde wijze ter beschikking te stellen van de interne en externe partners.
- Instaan voor de algemene beeldvorming inzake allerlei fenomenen
- Uitvoeren van kwaliteitscontroles op de ontvangen informatie
- Instaan voor de doorstroming en verspreiding van de informatie naar de juiste partner(s) en databank(en)
- Publiceren van overzichten en opstellen van fotoboeken
- Uitvoeren van opzoekingen en aanvullen van gegevens
- Ondersteuning bieden bij de dagelijkse inhoudelijke opvolging van de geregistreerde criminaliteit om (nieuwe) fenomenen te detecteren en verbanden te kunnen leggen
- Instaan voor de coördinatie van onderzoeken en de verwittigingen bij HIT’s op informatie met code 00 of 01
- Advies geven aan het diensthoofd met betrekking tot de organisatie van het informatiebeheer en de informatieverwerking binnen de dienst
Als lid van het exploitatieteam exploiteren van informatie en behandelen van complexe vraagstellingen om de beeldvorming inzake verschillende fenomenen ( geweldsdelicten, georganiseerde misdaad-etnische gelinkte criminaliteit, financieel-economische criminaliteit, mensenhandel, drugs, diefstallen, inbreuken op leefmilieu, radicalisme, …) te ondersteunen.
- Bestuderen van de evolutie met betrekking tot bovenstaande fenomenen
- Zoeken naar verbanden tussen de verschillende feiten op basis van zachte en harde info
- Verzamelen van alle zachte informatie en voorstellen op taskforcevergaderingen
- Vergaren van informatie bij lokale politiezones, FGP, andere AIK’s, …
- Ondersteuning bieden bij de dagelijkse inhoudelijke opvolging van de geregistreerde criminaliteit om (nieuwe) fenomenen te detecteren
- Bijdragen tot een kwaliteitsvolle werking van het AIK als centraal informatiekruispunt tussen de lokale politie en de gedeconcentreerde federale gerechtelijke en bestuurlijke diensten van het arrondissement
- Onderhouden van goede contacten met interne en externe partners om een vlotte uitwisseling van informatie te verzekeren
Als niet politieambtenaar belast met operationele steun
Steunopdrachten uitvoeren met behulp van kennis, middelen en/of specifieke technieken om de klanten een operationele meerwaarde te bieden bij het vervullen van hun eigen opdrachten.
Voorbeelden van taken:
- Aanreiken van hulpmiddelen, advies en begeleiding alsook ondersteuning aan de medewerkers in het gebruik van de verschillende gegevensbanken
- Toevoegen van een meerwaarde aan de politionele informatie en instaan voor de verspreiding ervan
- Optreden als expert in het beheer en de behandeling van politionele informatie

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere eenheden van de geïntegreerde politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement, evenals met de pertinente nationale en grensoverschrijdende partners inzake veiligheid, op hoog niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door aan de eenheden van de federale politie en de lokale politie die er aanwezig zijn, gespecialiseerde en bovenlokale producten en steun aan te leveren en dit zowel operationele als niet-operationele.

De communicatie- en informatiedienst van het arrondissement/beheer informatie (SICAD/BI-AIK) is belast met het afdekken van de wettelijke politiële verplichtingen inzake de behandeling van informatie:
- de collecte en centralisatie van de informatie van bestuurlijke en gerechtelijke politie (inclusief de wegpolitie) in de Nationale Gegevensbank (ANG)
- de organisatie van de behandeling van de informatie en documentatie die bijgehouden wordt bij SICAD/BI, conform de wettelijke en reglementaire bepalingen
- de verwerking van de informatie ten behoeve van de autoriteiten en de politiediensten voor zover deze behandeling een meerwaarde inhoud ten opzichte van de eigen mogelijkheden van de politiediensten en dit zowel op het operationele vlak als wat betreft de ontwikkeling van het veiligheidsbeleid in de domeinen van bestuurlijke en gerechtelijke politie
- de steun aan de verantwoordelijke functionele beheerder van de verwerking van de informatie in de zone in het kader van de organisatie en implementatie van de informatiestromen

Gewenst profiel

Kennis :
• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
• Strategie en beleid - Niv.:BASIS
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :
• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een
synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor
brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een
waardevolle en sluitende conclusie.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door
de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis.
Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te
voeren.
• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te
aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen
bij hun activiteiten

Verwachte gedrag :
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en
behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en
hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen
oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en
ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke
doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen
door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt,
zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap
te begrijpen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie
van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen
functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten,
vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van
zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij
frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Elke leidinggevende is verantwoordelijk voor het welzijn op het werk van zijn/haar medewerkers. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die ter beschikking worden gesteld van zijn/haar medewerkers

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie: Nader te bepalen.
Kennistest: Praktische proef (uitsluitend).
Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
Versmesse
Voornaam
Luc
Functie
Diensthoofd AIK
E-mail
csd.ant.resources.pers@police.belgium.eu
Telefoon
03/217.83.50
Korps/directie/dienst
CSD Antwerpen