Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (B) - Informatiebeheer

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5611 N 19 03
Korps/directie/dienst
5379 - Kanton Borgloon
Werkplaats
Ervaert 2
3840 Borgloon
Provincie/Regio
Limburg
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
10
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Consulent (B)
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

1. Plaats in het organogram
 Maakt deel uit van de entiteit informatiebeheer, die behoort tot de afdeling operationele coördinatie;
 Staat onder het gezag van het diensthoofd informatiebeheer.

2. Opdracht
Draagt bij aan een goed beheer van de operationeel ondersteunende processen (APO en functioneel beheer) en de informatiegaring en –exploitatie met het oog op het bereiken van een informatiegestuurde politiezorg.

3. Taakomschrijving
Staat in voor de uitvoering van het functioneel beheer van alle politionele informatiestromen, hetgeen omvat:
o Vatting van de gegevens in de verschillende databanken met het oog op een kwalitatieve borging van deze gegevens;
o Correcte en kwaliteitsvolle verwerking van politionele gegevens en ziet toe op de tijdige overdracht ervan naar de ANG;
o Verrichting van de dringende seiningen naar de ANG met daarbij de opmaak van alle daaraan verbonden processen-verbaal;
o Beheer van het gerechtelijk archief;
o Opvolging van de neerleggingen van de inbeslaggenomen voorwerpen.
Staat, onder bevoegdheid van de APO OGP-Officier, in voor de uitvoering van het beheer, de opvolging en de verwerking van de APO-dossiers, zowel gerechtelijk als verkeer, conform de vigerende wetgeving en de verzending ervan met het oog op afleveren van kwalitatieve dossiers binnen de door het Parket gestelde termijnen;
Staat in voor een cijfermatige probleemopvolging en analyse van operationele fenomenen ter ondersteuning en advisering van diensthoofden en beleidsverantwoordelijken;
Staat in voor de concretisering van de principes van de informatiegestuurde politiezorg in de dagdagelijkse politiepraktijk door de operationele informatiestroom te coördineren en de beschikbare gerechtelijke en bestuurlijke informatie te analyseren en vervolgens maximaal te exploiteren onder de verschillende diensten.

Kennis van het activiteitendomein
 Algemene kennis van de deontologische code
 Algemene kennis van de lokale en federale politieorganisatie
 Algemene kennis van de werking van lokale overheden
 Algemene kennis van het Nederlands
 Algemene kennis van diverse softwaretoepassingen en –pakketten (MS Office)
 Algemene kennis van de relevante wetgeving
 Algemene kennis van politietoepassingen
 Algemene kennis van de welzijnswet
 Algemene kennis van managementprincipes en –technieken
 Algemene kennis van de administratieve werking van de politiezone.

Ons aanbod
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Voorstelling korps/directie/dienst

De Politiezone kanton Borgloon is een meergemeentenzone gevormd door de gemeenten Alken, Borgloon (stad), Heers, Kortessem en Wellen. De politiezone telt 61 operationele personeelsleden en 21 calogmedewerkers (burgerpersoneel).
Het centraal politiegebouw is gevestigd Ervaert 2 te 3840 Borgloon (= gewone werkplek).

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Heeft de vereiste opleidingen inzake functioneel beheer gevolgd of is bereid deze te volgen

Gewenst profiel

 Draagt bij tot de veruitwendiging van de doelstellingen van de korpsleiding en de politiezone;
 Neemt op solidaire wijze deel aan bijkomende taken volgens de behoeften van de politieorganisatie of andere dienstnoodwendigheden;
 Maakt optimaal gebruik van het toegekende materiaal, de gemeenschappelijke uitrusting en voertuigen en draagt hier zorg voor. Hij zorgt
hierbij voor een goed onderhoud ervan en onderneemt de nodige stappen om tijdig te voorzien in vervanging van defecte materialen;
 Begeleidt en ondersteunt stagiairs en nieuwe medewerkers;
 Neemt deel aan infosessies en studiedagen teneinde op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in zijn vakdomein;
 Neemt deel aan interne en externe dienstgerelateerde vergaderingen en rapporteert hierover;
 Leeft de bepalingen uit de werkingsnota van zijn dienst na.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Samenstelling selectiecommissie:
­ voorzitter: CP Rohnny MAES, korpschef a.i. PZ kanton Borgloon;
vervanger: CP Willy JACKERS, PZ kanton Borgloon;
­ bijzitter: CP Willy JACKERS, PZ kanton Borgloon;
vervanger: aangesteld CP Joost DEBOOSERE, PZ kanton Borgloon;
­ bijzitter: consulent Dirk JACOBS, PZ Bilzen/Hoeselt/Riemst;
vervanger: adviseur Annekatrien GACOMS, PZ kanton Borgloon;
­ secretaris: assistent Carine BAUS, PZ kanton Borgloon;
vervanger: assistent Lionel LEBURTON, PZ kanton Borgloon.

Er wordt zowel een schriftelijke als een mondelinge geschiktheidsproef georganiseerd:

­Een schriftelijke geschiktheidsproef bestaande uit open vragen inzake de wet op het politieambt, het zonaal veiligheidsplan, de actieplannen van de politiezone, kennis van de politiezone, beroepskennis, missie-visie-waarden van de politiezone, Salduz-wetgeving en deontologie.
Aan de schriftelijke geschiktheidsproef worden 40 punten toegekend.
Om toegelaten te worden tot de mondelinge geschiktheidsproef dienen de kandidaten minstens 50% te behalen op de schriftelijke geschiktheidsproef.

­Een mondelinge geschiktheidsproef in de vorm van een interview, als volgt opgesplitst in drie onderdelen:
- Algemeen: houding, motivatie, taalvaardigheid, algemene kennis en actualiteit, integriteit;
- Kennis politiezone, WGP luik lokale politie;
- Gevalstudie.
Aan de mondelinge geschiktheidsproef worden 60 punten toegekend, zijnde 15 punten voor het eerste onderdeel, 15 punten voor het tweede onderdeel en 30 punten voor het derde onderdeel.
Om te slagen dienen de kandidaten op elk onderdeel van het interview minstens 50% te scoren en minstens 60% van het totaal aantal punten (schriftelijk + mondeling) te behalen.

Informations

Naam
JACKERS
Voornaam
Willy
Functie
Commissaris
E-mail
willy.jackers@police.belgium.eu
Telefoon
011 49 44 00
Korps/directie/dienst
Informatiebeheer