Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-adviseur (A21) - Intelligence Advisor ICT

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4014 T 19 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7360 - Dri - Intelligence
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
ICT-adviseur (A21)
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Competenties

- Kennis van het gebruik van de ISLP is een pluspunt

- Kennis van de tweede landstaal en van het technisch Engels is noodzakelijk.

- Houder zijn van een universitair diploma ICT georiënteerd

Maximum aantal inschrijvingen
25
Voorstelling korps/directie/dienst

DRI is verantwoordelijk voor het beheer van de politionele informatie en de ICT-middelen.

Als dusdanig zorgt DRI voor de voorbereiding van het beleid en van de regelgeving in zake het beheer en de verwerking van de informatie, voor de ontwikkeling van het concept van “politionele informatie”, voor de bepaling van de standaarden en voor de technische normen en de implementatie van de informatie- en communicatiesystemen.

De dienst Intelligence (Intelligence division – DINT) ontwikkelt een “management information” (MI) strategie naast een “intelligence-led policing” (ILP) concept, en staat in voor het beheer van het “change management committee”. Op basis van de behoefte uitgedrukt door de divisie Operaties stelt deze meerdere mogelijkheden voor die beantwoorden aan de behoeften van de klanten.

•          Op het vlak van MI, een concept dat is gericht op het gebruik van een schat aan informatie en op een functionele integratie en interne samenhang door middel van toepassingen, zorgt de dienst voor een beleid  voor het gebruik en het beheer van (authentieke of andere) bronnen en voor kwaliteit van de functionele analyses.

•          Op het vlak van ILP, een concept dat is gericht op het sturen van de organisatiewerking op basis van informatie en kennis, staat de dienst in voor het injecteren van het concept “intelligence” in de producten/ toepassingen/ procedures/ informatiestromen (b.v. “waarschuwingen”) en voor een functionele (op conceptueel vlak en op gebied van de werking) en/of ondersteunende link voor de verschillende “intelligence workers” (strategische analisten, tactische analisten, …) binnen de politie.

Functiebeschrijving

FUNCTIEBESCHRIJVING

 

Als functionele ontwerper van informatiesystemen

Via een functionele analyse bestudeert en ontwerpt hij/zij een informatiesysteem dat tegemoetkomt aan de door de dienst “Operations” vergaarde behoeften van de klant. Dit in samenwerking met de diensten “Products” en “Systems” zodat de technische haalbaarheid in een zo vroeg mogelijk stadium wordt onderzocht.

Voorbeelden van taken:

•          Gegevensmodellen opmaken

•          Schemata uittekenen van “informatieprocessen”

•          De authentieke bronnen identificeren en te ontwerpen interfaces in beeld brengen

•          De klantenbehoeften vergaard door de divisie “Operations” vertalen naar bruikbare “requirements” voor de ontwikkelaars

•          Samenwerken met de diensten “systems” en “products” om de haalbaarheid te verzekeren

 

B. Als vertegenwoordiger van de dienst

Als contactpunt tussen de partners zorgt hij voor een goede doorstroming van de informatie tussen de verschillende divisies (“Products” en “Systems”) en maakt hen duidelijk hoe de functionele analyse dient te worden geïnterpreteerd zodat ze zo spoedig mogelijk en zonder kwaliteitsverlies wordt uitgevoerd.

Voorbeelden van taken:

•          Informatie samenbrengen uit verschillende bronnen

•          De informatie op elkaar afstemmen en een lijst aan termen hanteren die gemeenschappelijk is voor de ganse directie (DRI)

•          De voortgangsstatus van de producten vertalen voor de business units managers

•          Samen met de projectleider of business unit manager te gelegener tijd vergaderingen met de klanten bijwonen

 

C. Als organisator

Verslag uitbrengen aan de projectleider teneinde de planning en de opvolging van het project mogelijk te maken en de ontwikkeling op een “agile” (makkelijk hanteerbare) manier te volgen.

Voorbeelden van taken:

•          Een planning opstellen voor het uitvoeren van incrementele analyses

•          Escaleren van incidenten of problemen die een invloed hebben op de planning die door de andere business units werd gecommuniceerd

•          Deelnemen aan vergaderingen “gebruikersgroepen”

•          Leiden van de werkvergaderingen met de ontwikkelaars en met de technische teams en rapporteren aan de projectleider of business manager

 

D. Als ICT specialist

In de hoedanigheid van actieve deelnemer het project begeleiden door het meewerken aan en opvolgen van de nodige werkactiviteiten teneinde de uitvoering en implementatie van het bestudeerde systeem te verzekeren, met inbegrip van de veiligheid van de informatie en dit teneinde de continuïteit binnen de organisatie, alsook de vertrouwelijkheid, de integriteit en het ter beschikking stellen van verwerkte gegevens te garanderen.

Testplannen uitvoeren door testscenario’s en testvoorbereidingen voorafgaand aan de productiefase op te stellen teneinde de stabiliteit en de kwaliteit te verzekeren van de oplossingen die in productie zijn.

Voorbeelden van taken:

•          Een bijdrage leveren aan de discussie rond de projectontwikkeling

•          Toezien op de samenhang met de andere bestaande projecten

•          Een controle uitvoeren van ILP-vereisten

•          Vernieuwende oplossingen voorstellen

•          Coördineren en opvolgen van het geïmplementeerde informatiesysteem met het oog op het waarborgen van een, zij het evolutief, zij het bijsturend, onderhoud ervan.

•          Reële gegevens en reële casussen verzamelen met het oog op het uitvoeren van functionele testen

•          Een plan opmaken van testen waarin verschillende testscenario’s zijn opgenomen

•          Aansturen en begeleiden van gebruikers tijdens testuitvoeringen

•          Verzamelen van testgegevens en ze integreren binnen het verloop van de ontwikkeling

 

E. Als kennisbeheerder

Zich actief en continu op de hoogte stellen van alle veranderingen binnen het ICT domein teneinde als specialist te kunnen optreden en dit te blijven kunnen doen in het licht van de voortdurende ontwikkelingen binnen dit domein.

Voorbeelden van taken:

•          Een verslag opstellen van bepaalde vergaderingen

•          Het organiseren van en het deelnemen aan vergaderingen van deskundigen

•          Het opvolgen van de technologische evoluties via wetenschappelijke literatuur en via contacten met leveranciers

•          Het ontmoeten van leveranciers om op de hoogte te blijven van de vernieuwingen in het ICT domein

•          Het uitpluizen van wetenschappelijke en gespecialiseerde literatuur om zijn kennisniveau op peil te houden.

•          Deelnemen aan congressen en opleidingen

•          Kennis hebben van potentiële leveranciers en hun bijzonderheden

 

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

 

Het vertalen van de behoeften van de gebruikers in functionele kenmerken voor de technici en de projectleider teneinde aan de hand van duidelijke technische specificaties de technische en budgettaire haalbaarheid te evalueren en de ontwikkeling mogelijk te maken van de gewenste functionaliteiten.

Een sleutelrol vervullen in de omzetting van de bedrijfsprocessen naar toepassingen. Hij/zij voert het functionele ontwerp van een IT-oplossing uit op basis van een analyse van de door de dienst “Operations” vergaarde behoeften van de klanten en op basis van gegevensanalyse teneinde de matrixlagen “business” en “system” op elkaar af te stemmen.

Door op een efficiënte manier samen te werken met de Intelligence, Technical en System Architects, zowel een gelijkvormige ontwikkeling met betrekking tot beschreven functionaliteiten als een samenhang met de algemene functionele architectuur garanderen teneinde de middelen te optimaliseren.

Een schakelrol vervullen tussen de dienst “Operations” en de ontwikkelaars van de dienst “Products” teneinde er voor te zorgen dat de oplossing effectief beantwoordt aan de oorspronkelijk geuite noden.

 

Gewenst profiel

Kennis :

 

• Politionele organisatie - Niv.:GEVORDERD

• Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER

• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

• Steun bij operationele opdrachten - Niv.:BASIS

• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

 

Praktische kennis :

 

• Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.

• Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).

• Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

 

Verwachte gedrag :

 

• Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.

• Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.

• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen

Wervingsreserve: 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Naam
DE SCHUTTER
Voornaam
Christophe
E-mail
DRI.Resources.Pers@police.belgium.eu
Telefoon
02/554.49.83
Korps/directie/dienst
DRI - DINT - BILOC