Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

A - JURIST-ARIEC

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 4025 N 18 05
Korps/directie/dienst
7552 - Csd Limburg - Beleidsondersteuning
Werkplaats
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
Provincie/Regio
Limburg
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
Tot en met 31/12/2019 met mogelijkheid tot verlenging.
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
30
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

- Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de

aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Diplomavereisten: master in de rechtswetenschappen

 

 

Vereiste ervaring

Bij voorkeur ervaring in het administratief en/of bestuursrecht.

Niveau
A
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

Functiebeschrijving

U bent betrokken bij een specifiek project waarvoor de CSD Limburg piloot is, nl. bestuurlijke handhaving van georganiseerde criminaliteit. Dit heeft als doel om in de provincie Limburg een bestuurlijk-organisatorische ad-hocaanpak en methodiek uit te werken die erop gericht is lokale besturen te ondersteunen bij het verstoren van criminele processen en hun ondersteunende activiteiten. Het uiteindelijke doel is een integrale en geïntegreerde aanpak van een bepaald crimineel fenomeen en/of een specifieke dadergroep.

De Kadernota Integrale Veiligheid 2016-2019 en het Nationaal Veiligheidsplan 2016-2019 onderschrijven de bestuurlijke handhaving (en de informatie-uitwisseling) als een essentieel onderdeel van de integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit. In beide wordt de nadruk gelegd op de belangrijkste rol die de bestuurlijke overheden in de strafrechtsketen kunnen spelen bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Enerzijds lopen regionale en lokale overheden het risico om, onbewust en ongewild, de activiteiten van criminele ondernemers te faciliteren doordat zij de erkenningen, vergunningen en subsidies verlenen en activiteiten ondersteunen. Anderzijds beschikken de regionale overheden echter ook over eigen instrumenten die de activiteiten van criminele ondernemers kunnen verstoren, zoals bijvoorbeeld de inspectiediensten Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO), de regionale sociale inspectiediensten,...

Als randvoorwaarden voor een performante bestuurlijke handhaving worden naar voor geschoven:

- een regelgevend kader dat voorziet in alle aspecten van de bestuurlijke handhaving en een oplossing biedt voor de cruciale knelpunten;

- een bestuurlijk-organisatorische ondersteuning van de lokale overheden;

- een beleidsmatige omkadering waarbinnen de lokale besturen vrij kunnen beslissen om al dan niet van de bestaande wettelijke mogelijkheden gebruik te maken;

Het project heeft tot doel de bestuurlijk-organisatorische ondersteunende omkadering voor de bestuurlijke overheden te voorzien, zowel wat de informatiehuishouding als de implementatie van een bestuurlijk handhavingsmodel op lokaal bestuurlijk niveau betreft. Dit gebeurt door het uitbouwen van een Arrondissementeel Regionale Informatie- en Expertisecentrum (ARIEC).

Rollen van de functie

A. Als technisch deskundige

Op basis van een grote expertise in zijn activiteitendomein analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om hen in staat te stellen de juiste beslissingen te nemen.

Voorbeelden van taken:

- opbouwen van een doorgedreven expertise inzake bestuurlijke handhaving

- bestuderen en analyseren van de wetgeving en opvolgen van de literatuur, goede praktijken en verdere ontwikkelingen en implicaties in het domein

- opvolgen van arresten van de Raad van State en de implicaties ervan

- voorbereiden van juridische adviezen in het operationele en niet-operationele domein

- de in het domein van bestuurlijke handhaving relevante documenten verzamelen, bundelen en ter beschikking stellen

- ontwikkelen van modelbesluiten en inhoudelijke ondersteuning (adviezen) verlenen bij het opstellen van regelgeving (besluiten, reglementen, vergunningen,...)

- uitklaren van problemen m.b.t. informatie-uitwisseling tussen de verschillende partners

- instaan voor het geven van deskundige adviezen over de beveiliging van de persoonsgegevens en informatie en hun verwerking en opstellen, toepassen, bijwerken en controleren van een beveiligingsbeleid

- voorbereiden en uitwerken van (strategische) dossiers en beleidsdocumenten

- formuleren van verbetervoorstellen of vaststellen van aandachtspunten

- ondersteunen van de ontwikkeling, opvolging of evaluatie van projecten

- adviseren inzake bestaande of nieuwe procedures

B. Als dossier- en informatiebeheerder

Dossiers analyseren en controleren op juistheid en correctheid (overeenstemming met regelgeving) teneinde de besluitvorming te ondersteunen en alle elementen weer te geven tot het nemen van beslissingen.

De relevante informatie m.b.t. specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen, zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of ad hoc procedures na te leven.

Voorbeeld van taken:

- inwinnen van informatie of verduidelijkingen bij verschillende bronnen

- informatie opzoeken in verschillende bestanden en informatiebronnen

- nagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is

- samenstellen van documentatiedossiers allerlei

- analyseren van een dossier vanuit een juridisch of regelgevend perspectief

- beheren van complexe juridische dossiers en de overheden inlichten en adviseren binnen dit kader

- uitbouwen en actueel houden van een documentatiecentrum waar alle relevante informatie wordt gebundeld

- bestuderen en analyseren van de wetgeving en opvolgen van de rechtspraak, rechtsleer, literatuur en goede praktijken

- samenstellen van documentatiedossiers en opstellen van allerlei documenten (brieven, nota's, memo's, teksten, presentaties,...)

- relevante informatie/opleidingen verstrekken over de specifieke materie in kwestie, aangepast aan de behoeften van de doelgroep.

C. Als vertegenwoordiger

Op een professionele manier antwoorden op de vragen van interne en externe partners om aldus de kwaliteit van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.

Voorbeeld van taken:

- bijdragen aan de uitbouw van een intern en extern netwerk van expertise en referentiepersonen

- deelnemen aan verschillende werkgroepen/projecten

- uitbouwen en onderhouden van interne en externe partnerships

D. Als helpdesk

Technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven

Voorbeeld van taken:

- uitvoeren van opzoekingen en formuleren van antwoorden en adviezen

- analyseren van bestaande regelgeving van toepassing op de gestelde vragen

- vertalen van technische adviezen in uitvoerbare richtlijnen

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Coördinatie- en steundirectie (CSD) is een eenheid van de federale politie die een scharnierfunctie vervult in de geïntegreerde politiezorg binnen het gerechtelijk arrondissement onder andere op vlak van de aanpak van veiligheidsfenomenen, de organisatie van de informatiestroom met betrekking tot de bestuurlijke politie op arrondissementeel niveau, de interzonale samenwerking en de werking van het provinciaal informatie- en communicatiecentrum.

De gedeconcentreerde gerechtelijke directie (FGP) voert proactieve en reactieve gerechtelijke onderzoeken onder de leiding van het parket of van de onderzoeksrechter. Daarnaast wordt ook gespecialiseerde steun verleend aan de interne en externe partners binnen de politie vooral op het vlak van ICT-criminaliteit, technische en wetenschappelijke politie, informantenbeheer, misdrijfanalyse en bijzondere opsporingsmethoden- en technieken.

De beleidscel van de CSD wordt geïntegreerd in de gemeenschappelijke beleidscel CSD-FGP. De beleidscel wordt samengesteld uit medewerkers van zowel CSD als FGP. Dit betekent enerzijds dat de directeur-coördinator en de gerechtelijke directeur streven naar een geïntegreerde benadering, maar waarbij beide mandatarissen anderzijds hun eigen medewerkers rechtstreeks kunnen aansturen. De beleidscel staat in voor beleidsondersteuning ten gunste van CSD en FGP in het bijzonder, en meer algemeen de geïntegreerde politie en het geheel van arrondissementele politiediensten en hun overheden om fundamenteel bij te dragen tot de oriëntatie van strategische prioriteiten en de voorbereiding, uitwerking en opvolging van het algemeen beleid.

Volgende beleidsdomeinen worden hierin opgenomen:

- de strategische analyse

- de geïntegreerde en projectmatige werking

- de procesbegeleiding

- de interne en externe communicatie

- de arrondissementele beleidscyclus

- het kwaliteitsmanagement en de organisatiebeheersing

- het HR-beleid (competentieontwikkeling, kennismanagement, welzijnsbeleid,...)

- het logistiek en financieel beleid

- de veiligheid van de informatie

Gewenst profiel

Algemeen competentiemodel voor niveau A.

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Praktische kennis:

* Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.

* Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).

* Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwacht gedrag:

* Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.

* Klachtgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

* Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren

* Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gericht acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.

* Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continue nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Een eerste selectie zal gebeuren op basis van dossier. De geselecteerden zullen uitgenodigd worden voor een praktische proef en een interview.

Informations

Naam
De Boye
Voornaam
Annemie
Functie
Adviseur-Coördinator ARIEC Limburg
Telefoon
0477/991710
Korps/directie/dienst
CSD Limburg