Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Laborant (B) - Laborant Forensic Police Laboratory (FPL)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5993 N 18 05
Korps/directie/dienst
7406 - Fgp Oost-Vlaanderen - Labo
Werkplaats
Groendreef 181
9000 Gent
Provincie/Regio
Oost-Vlaanderen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Laborant (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De Laborant FPL (senior B) voert FPL taken zelfstandig uit. Hij/zij voert de werkzaamheden uit conform de (in het kwaliteitshandboek opgenomen) procedures en leeft hierbij de norm ISO 17025:2017 na.
Hij/zij legt verantwoording af aan de technisch coördinator.

Als actor belast met operationele steun steunopdrachten uitvoeren met behulp van specifieke kennis, middelen en/of technieken om de klanten een operationele meerwaarde te bieden bij het vervullen van hun eigen opdrachten.
• Sporen exploiteren, hierbij gebruik makend van verschillende chemische en fysische technieken en methodes, om er alle nuttige informatie uit te halen met als doel elementen aan te reiken die bijdragen tot de opheldering van een misdrijf.
• Intern en extern rapporteren, met inbegrip van documentatie van de uitgevoerde analyses

Als actor die actief gebruikmaakt van specifieke tactieken en technieken zijn kennis de specifieke tactieken en technieken verwerven, dagelijks toepassen, op peil houden en uitbreiden om voortdurend een onberispelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening te verzekeren.
• Uitvoeren van werkzaamheden conform de beschreven procedures
• Verwerven van de toegewezen kennis en competenties om zelfstandig de toegewezen FPL-taken te kunnen uitvoeren.
• Gebruik maken van verschillende lichtbronnen om bewijsmateriaal te onderzoeken en sporen zichtbaar te maken
• Gebruik maken van digitale technieken om de zichtbaar gemaakte sporen te visualiseren en te registreren.
• De nodige methodes en apparatuur gebruiken die er toe bijdragen de sporen te verbeteren en deze op de juiste manier aan de bevoegde instantie over te maken voor vergelijking

Als technisch deskundige op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.
• De meest geschikte onderzoeks- en/of verwerkingsmethode kunnen bepalen in routine onderzoeken, hierbij gebruik makend van standaard vastgestelde methodes.
• Bij elke onverwachte ontwikkeling tijdens een analyse zijn Technical Coördinator hiervan in kennis stellen
• Opstellen en wijzigen van bedienings- en werkvoorschriften en gerelateerde documenten
• Evalueren van documenten van het kwaliteitssysteem
• Deelnemen aan de van toepassing zijnde overlegvormen zoals beschreven

Als dossierbeheerder dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.
• Onderzoeken op de juiste manier documenteren, evalueren en analyseren, hierbij gebruik makend van vergelijkende onderzoeken en referentiemateriaal

Als informatie-beheerder de revelante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of de adhoc procedures na te leven.
• Computergestuurde opzoekingen uitvoeren in bestaande databanken en bijdragen aan het updaten van deze databanken indien nodig

Als technicus de machines en de infrastructuren, de toestellen en/of technische uitrustingen onderhouden en herstellen om de gebruikers in staat te stellen het materiaal en de infrastructuren te gebruiken tijdens dagelijkse activiteiten en de duurzame werking ervan te garanderen.
• Instaan voor het onderhoud van de hem/haar toevertrouwde apparatuur
• Instaan voor een deugdelijke uitvoering van de kalibratie en kwaliteitscontrole van de hem/haar opgedragen tests

Als logistieke ondersteuning logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.
• Werkzaamheden uitvoeren inzake stock en voorraadbeheer van reagentia en verbruiksgoederen
• In overleg met de sectiechef FPL werkzaamheden uitvoeren inzake opslag en verwijderen van referentie- en onderzoek monsters archivering

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1D (minimum €28119.81 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Federale gerechtelijke politie oefent, op het ganse Belgische grondgebied, opdrachten van gerechtelijke politie uit (identificatie en opsporing van daders van strafmisdrijven), welke opdrachten zijn gericht op bovenlokale (en internationale) georganiseerde, maatschappij ontwrichtende criminaliteit, en op misdrijven die een gespecialiseerde aanpak vereisen.
Deze streeft naar de detectie van criminele en opdagende fenomenen, de tijdige melding ervan aan de bevoegde overheden, de bijdrage tot een vermindering van het potentiële risico van het plegen van criminele feiten, de uitvoering van gerechtelijke of opsporingsonderzoeken en de aanpak van criminele organisatie. Ze brengt ook gespecialiseerde steun aan de lokale politie door de gerechtelijke expertise en de gespecialiseerde middelen ter beschikking te stellen.

Gedeconcentreerde gerechtelijke directie (FGP) voert de proactieve en reactieve gerechtelijke onderzoeken onder leiding van het parket of van de onderzoeksrechter. Ze brengt ook een gespecialiseerde steun aan de interne en externe partners, voornamelijk op het gebied van ICT criminaliteit, technische en wetenschappelijke politie, informantenbeheer, misdrijfanalyse en bijzondere opsporingsmethoden en –technieken.

De rol van het LTWP bestaat in :
Betreffende de technische politie :
- onderzoek, locatie, afname, bewaring en vergelijking van alle materiële aanwijzingen en referentie-elementen met het oog op latere analyse en gebruik,
- De stand van zaken op de plaats delict (PD) en alle nuttige elementen, vooral in het gerechtelijke uitsluitingsperimeter en op alle plaatsen m.b.t. de feiten.
Betreffende de wetenschappelijke politie :
De analyse van de materiële aanwijzingen volgens wetenschappelijke methoden, vakken en technieken om de aard, herkomst en vergelijking met andere materiële bewijzen en aanwijzingen of referentie-elementen te bepalen.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

• De kandidaten moeten houder zijn of ingeschreven zijn in het laatste studiejaar van een officieel erkend diploma of getuigschrift dat een technische of wetenschappelijke specialisatie inhoudt in een van de onderstaande domeinen en dat tenminste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B (bachelor of graduaatniveau).
- Audiovisuele technieken (fotografie, film,beeld- en geluidsmontage, multimedia)
- Biomedische wetenschappen
- Biotechniek
- Farmaceutische wetenschappen
- Industriële wetenschappen
- Nautische wetenschappen
- Toegepaste biologische wetenschappen
- Toegepaste wetenschappen
- Wetenschappen
- Forensische wetenschappen
- houder zijn van een diploma onder een andere benaming, die door het Ministerie van
Onderwijs gelijkgesteld wordt met één van de voornoemde diploma’s
• en slagen voor de gespecialiseerde FPL opleiding bij ANPA

Gewenst profiel

Kennis :
• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
• Strategie en beleid - Niv.: BASIS
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
• Opdrachten van politie - Niv.: BASIS

Praktische kennis :
• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

Verwachte gedrag :
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie
Wervingsreserve: 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
DE METS
Voornaam
PATRICE
Functie
HOOFDCOMMISSARIS
E-mail
patrice.demets@police.belgium.eu
Telefoon
09/2371432
Korps/directie/dienst
FGP OOST-VLAANDEREN