Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent - Logistiek beheerder

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5035 T 20 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7705 - Drl - S - Sec Facility Management
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Consulent
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.

Maximum aantal inschrijvingen
25
Voorstelling korps/directie/dienst

De directie van de logistiek staat in voor een professionele en efficiënte logistieke ondersteuning van de geïntegreerde politie door te voorzien in kwalitatieve en marktconforme producten (vb. functieuitrusting, voertuigen, wapens,...), diensten (vb.overheidsmarkten) en een passende werkomgeving (vb. burelen, schietstanden,...). Ze informeert op logistiek vlak en streeft naar een eenvoudige, correcte en snelle logistieke keten met een optimale afstemming tussen alle stakeholders met betrekking tot prijs, hoeveelheden, timing, plaats en innovatie. Ze streeft ernaar permanent en met respect voor het welzijn te zorgen voor goed uitgeruste medewerkers.

DLSUPPORT biedt gespecialiseerde logistieke diensten aan de eenheden van de federale politie van Brabant en, op hun vraag, aan lokale politiezones, alsook een nationale steun op het vlak van specialisaties (wapens, zware voertuigen,…).

Functiebeschrijving

De logistiek beheerder beheert het beschikbaar stellen van diensten en procedures, in de optiek van een efficiënt beheer van kosten door de coördinatie van materiële, budgettaire en personele middelen ten dienste van elke directie of dienst van de bezetter van het RAC zodat deze zich ten volle kunnen toeleggen op het verzekeren van hun core-business (politionele opdrachten) ongeacht de manier van bezetting of samenleven binnen het RAC, impliceert dit het respect voor de wettelijke, contractuele en organisationele  verplichtingen die gelden op alle werkplekken.

 

Rollen van de functie

Als bureauchef, de collega's voor wie hij verantwoordelijk is begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren

Voorbeelden van taken:

 • Planningsgesprekken, functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken voeren in het kader van de evaluatieprocedure
 • Constructieve feedback geven en de verbeterpunten van de medewerkers aangeven, responsabiliseren van de medewerkers
 • Hun ontwikkelingsbehoeften detecteren en aangepaste acties voorstellen of zelf ondernemen
 • Toezien op de voortgezette opleidingen van de medewerkers van de bureau  (opleidingsplan, het volgen van interne/externe opleidingen, e-learning,…)
 • Ingrijpen bij problemen of conflicten op werkgerelateerd vlak, alsook om eventuele problemen op te lossen met klanten
 • Nieuwe medewerkers begeleiden bij hun integratie in de ploeg en hij het aanleren van nieuwe taken

 

Als omkaderend personeel de ter beschikking gestelde mensen en/of middelen optimaal en in overeenstemming met de hiërarchie beheren om de vastgelegde doelstellingen te bereiken

Voorbeelden van taken:

 • De procedures en kwaliteitsvereisten binnen de eenheid vastleggen
 • Het verzekeren van de evaluatie, planning, opvolging en gebruik van de beschikbaar gestelde middelen (materiële, personele, budgettaire) noodzakelijk voor het functioneren van Facility Managment (voor zijn eigen functioneren alsook het functioneren van het gebouw zelf)
 • Beslissingen nemen in geval van incidenten en onvoorziene omstandigheden die raken aan de core-business van Facility managment, in voorkomend geval met de Directeur Coördinator van BXL.
 • Concrete instructies en opdrachten geven aan de medewerkers van de eenheid en de taken verdelen rekening houdend met de competenties van medewerkers
 • Interne en externe vragen coördineren: toezien op de coherentie van de oplossingen en antwoorden die gegeven worden aan verschillende vragen: kwaliteitscontrole en voortgangscontrole van taken en verbeteringen aanbrengen indien noodzakelijk
 • Verzekeren van het administratief beheer van de medewerkers van de eenheid (prestaties, verlofaanvragen, financiële gegevens, …)

 

Als technisch deskundige op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het diensthoofd DRL-S, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken

Voorbeelden van taken:

 • Zijn kennis op niveau houden en vakliteratuur doornemen betreffende de verschillende activiteitsdomeinen en hiermee rekening houden bij de organisatie van zijn eenheid
 • Praktische adviezen en raadgevingen verstrekken in de verschillende activiteitsdomeinen
 • Antwoorden op alle vragen van de klanten en gebruikers
 • Hindernissen in methoden identificeren en alternatieven of technische oplossingen voorstellen
 • Het functioneren analyseren vanuit de geest van maatschappelijk verantwoord ondernemen en daar aanpassingen doen waar mogelijk

 

Als contactpersoon antwoorden op vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om een optimaal evenwicht te bereiken tussen de klanten, de medewerkers en de partners wat betreft de kwaliteit en de duur van het te realiseren werk.

Voorbeelden van taken:

 • De klanten ondersteunen bij hun zoektocht naar een antwoord op hun vraag
 • Aan de klanten uitleg geven over de procedure en bij problemen nadenken over klantgerichte oplossingen
 • Deelnemen aan interne en externe overlegvergaderingen
 • Toezien op een goede samenwerking  en communicatie met de verantwoordelijken van de bezettende diensten, met name door het organiseren van regelmatige vergaderingen met de verschillende partners

 

Als dossierbeheerder dossiers analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Voorbeelden van taken:

 • Een dossier of desbetreffende informatie ontvangen en toelichtingen inzamelen bij verschillende bronnen
 • Uitvoeren van de verschillende voorziene etappes van een dossier in overeenstemming met de procedures of regels
 • Detecteren van sleutelelementen van het dossier, ze analyseren en structureren
 • Controleren van de behandelde dossiers
 • Een conclusie formuleren van het dossier en deze voorleggen aan het bevoegde beslissingsorgaan
 • Vertalingen maken van de tweede landstaal naar de moedertaal en andere administratieve taken uitvoeren;

 

 

 

 

 

 

 

 

Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER

• Strategie en beleid - Niv.:BASIS

• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

 

Praktische kennis :

Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten

 

Verwachte gedrag :

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiemodaliteiten: Later te bepalen

Wervingsreserve : 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Naam
DYCKMANS
Voornaam
Aurelie
Functie
Chef de service/Diensthoofd DRL/Resources
E-mail
DRL.resources@police.belgium.eu
Telefoon
02/554.43.01.
Korps/directie/dienst
DRL/Resources