Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Maatschappelijk assistent (B) - Maatschappelijk assistent bij de dienst OCS

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5107 N 19 03
Korps/directie/dienst
7308 - Coord En Steundirectie - Arr Oost-Vlaanderen
Werkplaats
Groendreef 181
9000 Gent
Provincie/Regio
Oost-Vlaanderen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Vereiste ervaring

Geen

Niveau
Maatschappelijk assistent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Als technisch deskundige:
- nieuwe wetgevingen ivm slachtofferbejegening analyseren, samenvatten en verspreiden;
- deelnemen aan de uitwerking van de actieplannen inzake politionele slachtofferbejegening en ze uitvoeren;
- de moeilijkheden of problemen die de collega's binnen dit domein ervaren, bepalen en mogelijke oplossingen formuleren, voorstellen en verder uitwerken
- zich op de hoogte houden van de verschillende instanties die in dit domein werkzaam zijn om slachtoffers doeltreffend te kunnen doorverwijzen;
- coördineren in het kader van het TAM-netwerk;
- tools uitwerken met het oog op kwaliteitsvolle slachtofferbejegening;..
Als contactpersoon:
- antwoorden op verzoeken van informatie van zowel interne als externe klanten én indien nodig ze doorverwijzen naar de bevoegde personen/instanties;
- de klanten uitleg geven over de procedure en bij problemen nadenken over klantgerichte oplossingen;
- als doorgeefluik fungeren tussen het personeelslid en de bevoegde sociale diensten binnen de organisatie (bv. HRM, stressteam,...) en bijdragen tot projecten opgezet door partners.
Als vertegenwoordiger:
- het standpunt van de werkgever meedelen in werkgroepen;
- aanwezig zijn op de geschikte fora (welzijnteams, TAM-netwerk,...);
- een netwerk van contacten uitbouwen en coördineren;
- de netwerking en het partnerschap met de andere actoren inzake de opvolging van de slachtoffers bevorderen.
Als eerstelijns psychosociale actor:
- informatie en uitleg vragen bij verschillende bronnen;
- op de plaats van de feiten of op een geschikte plaats als eerste naar de slachtoffers luisteren, hen steunen, practische hulp bieden, informatie verschaffen...vanuit hun behoefte aan bescherming, emotionele veiligheid, geruststelling;
- helpen bij slechtnieuwsmelding met respect voor de richtlijnen van de COL 17/2012;
- begeleiden bij het brengen van de laatste groet;
- kinderen opvangen bij huiszoekingen of ernstig intrafamiliaal geweld;
- getuigen van potentieel traumatiserende gebeurtenissen helpen;
- de politieambtenaren sensibiliseren en ondersteunen op het vlak van politionele slachtofferbejegening,
- indien nodig alternatieven voorstellen om met situaties van slachtofferschap om te gaan;
...

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1D (minimum €28119.81 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

CSD Oost-Vlaanderen (coördinatie- en steundirectie) wordt geleid door de bestuurlijke directeur-coördinator. Onze eenheid is o.a. bevoegd voor de operationele en niet-operationele ondersteuning van de gedeconcentreerde federale diensten en de lokale politie van het arrondissement Oost-Vlaanderen.
De dienst Operationele Coördinatie en Steun (OCS) staat in voor de planning, coördinatie, opvolging en leveren van steun bij (boven)lokale en/of grensoverschrijdende operaties, verkeersacties en gebeurtenissen en neemt een coördinerende rol op in het domein van noodplanning en crisismanagement. De dienst verzekert de coördinatie, het beheer, de mobilisatie, de inzet en de evaluatie van de gehypothekeerde capaciteit.
Daarnaast staat de dienst in voor het beheer, de opvolging en de optimalisatie van de bestuurlijke informatiecyclus, opsporingsprogramma's en de politionele slachtofferbejegening.

Extra aanbod
Fietsvergoeding
Glijdende uren
Veel voordelen via de sociale dienst SSDGPI
Competenties/Specifieke diplomavereisten

Bachelor maatschappelijk assistent

(Personen met een BA/MA Criminologische Wetenschappen zonder een BA maatschappelijk assistent, komen niet in aanmerking!)

Gewenst profiel

Kennis :
• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
• Strategie en beleid - Niv.:BASIS
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :
• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten
Verwachte gedrag :
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Wervingsreserve: 24 maanden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview
Wervingsreserve : 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
Van De Keere
Voornaam
Linda
Functie
Waarnemend diensthoofd OCS
E-mail
linda.vanDeKeere@police.belgium.eu
Telefoon
09/237.37.74
Korps/directie/dienst
CSD Oost-Vlaanderen