Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Gespecialiseerd vakman - Magazijnier

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6019 T 20 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7703 - Drl - S - Sec Mat & Veh/Vtg
Werkplaats
Ruiterijlaan 2
1040 Etterbeek
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Gespecialiseerd vakman
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Maximum aantal inschrijvingen
25
Voorstelling korps/directie/dienst

De directie van de logistiek staat in voor een professionele en efficiënte logistieke ondersteuning van de geïntegreerde politie door te voorzien in kwalitatieve en marktconforme producten (vb. functieuitrusting, voertuigen, wapens,...), diensten (vb.overheidsmarkten) en in een passende werkomgeving (vb. burelen, schietstanden,...). Ze informeert op logistiek vlak en streeft naar een eenvoudige, correcte en snelle logistieke keten met een optimale afstemming tussen alle stakeholders met betrekking tot prijs, hoeveelheden, timing, plaats en innovatie. Ze streeft ernaar permanent en met respect voor het welzijn te zorgen voor goed uitgeruste medewerkers.

Deze dienst biedt gespecialiseerde logistieke diensten aan de eenheden van de federale politie van Brabant en, op hun vraag, aan lokale politiezones, alsook een nationale steun op het vlak van specialisaties (wapens, zware voertuigen,…). De dienst is samengesteld uit 4 secties.

Eén van deze secties is het competentiecentrum Materiaal:
Het competentiecentrum Materiaal verzekert de herstellingen, de inrichting en het onderhoud van voertuigen en specifiek politiemateriaal (wapen, radars, gasmaskers,…). Er worden ook snelle oplossingen gezocht voor logistieke problemen of logistieke steun gegeven bij dringende aanvragen. Het competentiecentrum Materiaal levert ook steun bij nationale projecten.

Functiebeschrijving

De magazijnier beheert de operationele reserve van de producten, het materiaal, en het collectieve gereedschap dat nodig is voor de uitvoering van de onderhoudswerken en herstellingen op de voertuigen.

Als logistieke uitvoerder voorzien in een professionele en efficiënte logistiek steun
teneinde de logistieke steun maatschappelijk verantwoord uit te voeren.

Voorbeelden van taken:
• Werkorders tijdig en met zorg afwerken door gestructureerd te werken en weldoordacht om te gaan met tijd en middelen
• De specifieke veiligheidsvoorschriften toepassen bij het gebruik van machines, toestellen, gereedschappen, gevaarlijke stoffen, vervoermiddelen, installaties en gebouwen
• De persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken
• de werkplaats ordenen en schoonmaken
• persoonlijk ter beschikking gesteld gereedschap dagelijks onderhouden en defecten signaleren
• Milieuvoorschriften respecteren

Als magazijnier actief deelnemen aan het dagelijks beheer van het magazijn om bij te dragen aan de goede uitvoering van de missies en de optimale realisatie van de doelstellingen van de dienst, binnen de gestelde termijnen en met respect voor de geldende normen, met als doel kwalitatieve diensten te verlenen aan de klanten en bij te dragen aan hun tevredenheid.

Voorbeelden van taken
• Ontvangen en lossen van de goederen met referentie naar de transportdocumenten en het waarborgen van de integriteit door een juiste behandeling en juiste opslag te verzekeren (pictogrammen, zones,...)
• De kwantiteit en kwaliteit van de goederen controleren en valideren
• Behandelen (verzamelen, vervolledigen, registreren en versturen) van de documenten van bestellingen (leveringsbonnen en pv's, etiketten) en van de voorraadbewegingen door het opnemen in de voorziene informaticaprogramma's.
• Offertes aanvragen en opzoekingen doen naar de meest interessante prijzen, stocks bevoorraden via de logistieke interne keten of de privé.
• Beheren van het uitgeleende collectieve gereedschap (administratie en onderhoud) en de containerparken.
• Inventarissen maken en afwijkingen, teruggaven en overschotten in de stock melden, om zo bij te dragen aan een efficiënt beheer van het magazijn

Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

Praktische kennis :

• Informatie verwerken - Binnen de beschikbare termijn informatie op een doeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken. Gegevens gestructureerd samenbrengen en op een eigen manier interpreteren en behandelen. Eventuele hiaten in deze informatie onderkennen.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
• Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

Verwachte gedrag :

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
• Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

De selectie voor deze functie gebeurt op basis van een interview en een kennistest.
De gestelde vragen houden verband met de criteria van het functieprofiel.
Wervingsreserve: 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal C1A (minimum €24361.37 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Naam
DYCKMANS
Voornaam
Aurélie
Functie
Chef de service DRL/RESOURCES
E-mail
DRL.Resources@police.belgium.eu
Telefoon
02 554 43 01
Korps/directie/dienst
DRL