Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A1) - Manager Logistiek en Financiën

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4997 N 18 05
Korps/directie/dienst
7468 - Csd Hav - Middelen - Log En Fin Beheer
Werkplaats
Nerviërsstraat 60A
1730 Asse
Provincie/Regio
Vlaams-Brabant
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale overheidsdiensten.

Niveau
Adviseur (A1)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De dienst middelenbeheer (PLIF) staat onder meer in voor het beheer van personeel (P), logistiek (L), ICT (I) en financiën (F) voor alle diensten die onder de CSD ressorteren en voor de federale gerechtelijke politie (FGP), rekening houdend met de door haar geformuleerde operationele behoeften. De directie voorziet daarnaast ook in een steunaanbod in vermelde PLIF-domeinen aan de partners binnen het arrondissement.

De dienst PLIF/L staat specifiek in voor het logistiek en financieel beheer van de CSD en de FGP Halle-Vilvoorde en helpt mee aan het uitwerken van een optimaal en transparant beleid in deze materie.

Functieomschrijving:

Onder leiding van het diensthoofd middelenbeheer werkt de sectiechef logistiek en financieel beheer mee aan de ontwikkeling van een efficiënt logistiek en financieel beleid en staat hij/zij in voor het dagelijkse beheer van de dienst teneinde een professioneel en klantgericht beheer van de werkingsmiddelen te bekomen.

Hij/zij leidt en coördineert de pijler L&F en draagt actief bij tot de ontwikkeling van een strategische en tactische visie op de steunverlening in het domein van het financiële en logistieke beheer met als doel een transparant steunaanbod te bekomen. Het uitwerken van het masterplan infrastructuur voor de federale entiteiten van het arrondissement Halle-Vilvoorde en de realisatie en opvolging ervan.

A. Als leidinggevende

Een beheersplan uitwerken en volgen in overeenstemming met de visie en de strategie die de hiërarchie heeft vastgelegd om het beleid op operationeel vlak ten uitvoer te brengen en de verwachte resultaten te behalen.

Voorbeelden van taken:

 • Vorm geven aan het logistiek en financieel beleid van CSD en FGP Halle-Vilvoorde om de organisatiedoelstellingen van de dirco en dirjud te kunnen realiseren;
 • Uitbouwen van de pijler L&F volgens de strategische en tactische visie van het diensthoofd middelenbeheer;
 • Zorgen voor een steunaanbod afgestemd op de noden en de behoeften van de partners en klanten.

B. Als ploegverantwoordelijke

De collega’s voor wie hij/zij verantwoordelijk is, begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Er voor zorgen dat de medewerkers hun kennis en competenties kunnen ontwikkelen. Een positief en constructief werkkader stimuleren.

Voorbeelden van taken:

 • Voeren van planningsgesprekken, functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken;
 • Detecteren van opleidingsbehoeften; - Aansturen, coachen en begeleiden van de medewerkers van de dienst;
 • Geven van constructieve feedback en het detecteren en formuleren van verbeterpunten van medewerkers;
 • Optreden als bemiddelaar ingeval van conflicten en ingrijpen bij problemen of conflicten die het functioneren van het team negatief beïnvloeden;
 • Opvangen van nieuwe medewerkers en hen begeleiden bij de integratie in het team en het aanleren van nieuwe taken.

C. Als omkaderend personeel

De ter beschikking gestelde mensen en/of middelen optimaal en in overeenstemming met het beleid van de hiërarchie beheren om de vastgelegde doelstellingen te bereiken.

Voorbeelden van taken:

 • Geven van concrete instructies en opdrachten aan de rechtstreekse medewerkers;
 • Verdelen van de taken onder de medewerkers;
 • Toezien op de kwaliteit en de uitvoeringstermijnen van taken en bijsturen indien nodig;
 • Houden van een overzicht op de lopende dossiers binnen de dienst.

D. Als technisch deskundige

Op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomein analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken.

Voorbeelden van taken:

 • Binnen het eigen bevoegdheidsdomein adviezen formuleren opdat goede beslissingen kunnen worden genomen door het management;
 • Rapporteren aan de hiërarchisch overste over het eigen bevoegdheidsdomein en opvolgen van de lopende dossiers opdat de voortgang wordt bewaakt en resultaten worden behaald;
 • Werkgroepen en projecten in zijn activiteitendomein organiseren, leiden en begeleiden.

E. Als dossierbeheerder

Dossiers analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Voorbeelden van taken:

 • Behandelen van dossiers inzake infrastructuur en het onderhoud ervan (technische installaties);
 • Behandelen van dossiers inzake het voertuigenpark en de herstelling ervan;
 • Behandelen van dossiers inzake bewaping en munitie;
 • Behandelen van dossiers inzake collectief materiaal;
 • Behandelen van dossiers inzake magazijnbeheer;
 • Behandelen van dossiers inzake basis- en functie-uitrusting;
 • Behandelen van dossiers inzake onderhoudspersoneel.

F. Als vertegenwoordiger

Op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren.

Voorbeelden van taken:

 • Uitbouwen en onderhouden van contacten en relaties met interne en externe partners om een doeltreffende informatie-uitwisseling te bekomen;
 • Optreden als contactpunt in financiële en logistieke aangelegenheden voor interne en externe klanten;
 • Vertalen van het standpunt van de hiërarchie tijdens vergaderingen en in werkgroepen;
 • Onderhandelen met de gesprekspartners in de verschillende overlegfora;
 • Vertegenwoordigen van CSD en FGP op diverse fora binnen het werkdomein;
 • Actief deelnemen aan operationele werkgroepen en vergaderfora zowel op lokaal, arrondissementeel, provinciaal als federaal niveau.
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De coördinatie- en steundirectie (CSD) is een eenheid van de federale politie die een scharnierfunctie vervult in de geïntegreerde politiezorg binnen het gerechtelijk arrondissement, en dit in overleg met de bestuurlijke en gerechtelijke overheden, met de andere eenheden van de geïntegreerde politie die actief zijn op het grondgebied van het arrondissement Halle-Vilvoorde en met andere veiligheidspartners.

De CSD is o.m. bevoegd voor:
• De ondersteuning van de gedeconcentreerde federale eenheden;
• De technische, administratieve en operationele ondersteuning van de lokale politie;
• De coördinatie, op vraag van de bevoegde overheden van bestuurlijke politie, van de ondersteuning door het federale niveau voor de bovenlokale opdrachten van bestuurlijke politie;
• De coördinatie en de leiding van de politieoperaties overeenkomstig de wet op het politieambt.

Gewenst profiel

In het bezit zijn van een Master diploma.

Ervaring binnen de logistiek is een pluspunt, net zoals kunnen werken in de SAP omgeving.

Kennis van de politionele organisatie hebben, is een meerwaarde

Persoonsgebonden competenties:

 • Klantgericht en hulpvaardig zijn
 • Vlot contacten leggen -Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Creatief en probleemoplossend denken
 • Het efficiënt kunnen beheren van personen, middelen, budgetten en tijd om het doel te bereiken
 • Kunnen bouwen aan een team en kunnen omgaan met kritiek.
 • Zelfreflectie
 • Stressbestendig, op een constructieve manier reageren op frustraties
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie
Wervingsreserve: 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
DE LEEUW
Voornaam
Kevin
Functie
Diensthoofd middelenbeheer
E-mail
kevin.deleeuw@police.belgium.eu
Telefoon
02/451.22.05
Korps/directie/dienst
CSD Halle-Vilvoorde - Middelenbeheer