Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (B) - Medewerker Financiën

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 5031 N 18 05
Korps/directie/dienst
7492 - Csd Ovl - Middelen - Log En Fin Beheer
Werkplaats
Groendreef 181
9000 Gent
Provincie/Regio
Oost-Vlaanderen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
bepaalde duur tot 31.12.2019
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Bachelor of houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Vereiste ervaring

Geen

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

A. Als technisch deskundige
Op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomein analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.

B. Als dossierbeheerder
Dossiers analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving en procedures om een besluit te trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

C. Als budgettaire en/of financiële ondersteuning
Budgettaire en/of financiële taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de financiële middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.

D. Als helpdesk
Technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

CSD Oost-Vlaanderen (coördinatie- en steundirectie) wordt geleid door de bestuurlijk directeur - coördinator. Onze eenheid is o.a. bevoegd voor de operationele en niet-operationele ondersteuning van de gedeconcentreerde federale diensten en de lokale politie van het arrondissement Oost-Vlaanderen.
De sectie Financiën van de dienst Middelenbeheer (PLIF) van de CSD OVL staat in voor voor alle diensten die onder de CSD OVL ressorteren en voor de federale gerechtelijke politie (FGP OVL), rekening houdend met de door hen geformuleerde behoeften (o.a. nazicht van dotatiefiches, inventarissen, opmaak en verwerking van facturen, geven van advies in specifieke dossiers, etc.).

Extra aanbod
Fietsvergoeding
glijdende uren
Competenties/Specifieke diplomavereisten

- Geen specifieke diplomavereisten
- Nauwkeurig én analytisch kunnen werken.

Gewenst profiel

Kennis :
• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
• Strategie en beleid - Niv.:BASIS
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :
• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een
synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor
brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle
en sluitende conclusie.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door
de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis.
Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te
voeren.
• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te
aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij
hun activiteiten

Verwachte gedrag :
• Nauwkeurig kunnen werken én affiniteit hebben met kwantitatieve gegevens is zeer gewenst.
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en
behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen
een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing,
door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en
ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke
doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen
door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt,
zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te
begrijpen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie
van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren
kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis
en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van
zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij
frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies
met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en
handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede
huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld
worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview

Wervingsreserve; 24 maanden

Informations

Naam
Tembuyser
Voornaam
Daisy
Functie
Financieel Manager
E-mail
daisy.tembuyser@police.belgium.eu
Telefoon
09/237.14.38
Korps/directie/dienst
CSD Oost-Vlaanderen/Plif/F