Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Mijn loon

Loonsimulator

Indien je een simulatie van je wedde wenst te bekijken, dien je via deze link  (bij simulatie) de module "Wedde_Simul_Trait.xls" te downloaden. 

Te volgen procedure

Via het startmenu kiest de gebruiker, na de taalkeuze, een vooraf geprogrammeerde simulatie indien hij niet vertrouwd is met de weddematerie, hetzij als CALog-personeelslid, hetzij als operationeel personeelslid:

in de rubriek voor het CALog-personeel worden per niveau minimaal 20 simulaties aangeboden;

voor het operationeel personeelslid wordt per kader een simulatie gegeven van de beginwedde en de wedde na het volgen van de opleiding.

Na elke selectie kan een print bekomen worden met de berekening van de wedde van bruto tot netto. Het bekomen resultaat blijft indicatief (het betreft immers een simulatie) en kan enkele eurocenten afwijken van de wedde die effectief zou worden toegekend.

De simulaties worden gemaakt op basis van de vigerende wetgeving op fiscaal en sociaal vlak. Zo wordt er, onder andere, rekening gehouden met de wetgeving inzake lage lonen en de gewijzigde wetgeving inzake bedrijfsvoertuigen. 

Het gebruik van de 2e optie, "gepersonaliseerde simulatie", laat meerdere opties toe en is bestemd voor de personeelsdiensten van de geïntegreerde politie.

Valorisatie van de beroepservaring

Wat de geldelijke anciënniteit betreft, wordt er automatisch rekening gehouden met de volgende prestaties binnen de overheidssector:

de statutaire en contractuele prestaties bij de Staat;

de statutaire prestaties bij bepaalde privaat- en publiekrechtelijke rechtspersonen.

Voor de burgerpersoneelsleden en de hoofdinspecteurs van politie met bijzondere specialisatie kan er rekening gehouden worden met de contractuele prestaties in de privésector en bij bepaalde privaat- en publiekrechtelijke rechtspersonen, en met de prestaties als zelfstandige als deze prestaties als een bijzonder nuttige beroepservaring worden erkend voor de functie die zal uitgeoefend worden bij de politie.

De aanvraag om de beroepservaring als contractueel personeelslid in de privésector en bij bepaalde privaat- en publiekrechtelijke rechtspersonen, of als zelfstandige te laten valoriseren, moet binnen de vier maanden na de indiensttreding worden ingediend.

Deze bepaling is enkel van toepassing op de personeelsleden die vanaf 1 december 2008 in dienst treden.

Regelgeving

Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (art. XI.II.4, art. XI.II.5 en art. XI.II.6)

Contact

drp.career@police.belgium.eu