Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-consulent (B) - National Technical and Tactical Support Unit (NTSU - Sectie VIDIP) - Speciale Eenheden

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5201 T 18 14
Korps/directie/dienst
6058 - Dgj - Dsu - National Technical Support Unit
Werkplaats
Ruiterijlaan 2
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
ICT-consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

• Zoeken naar zeer specifieke technische oplossingen ter ondersteuning van operationele processen. Voorbeeld: Een oplossing zoeken om digitale informatie op een discrete manier ter beschikking stellen van onderzoekers of operationele collega’s ;
• Ontwikkelen en assembleren van eigen tools als complete of gedeeltelijke oplossingen van een operationeel technisch probleem, waarvoor de oplossing niet zomaar op de markt beschikbaar is ;
• De behoeftes analyseren van elk proces en deze vertalen naar concrete voorstellen naar de verantwoordelijken toe qua materiële ondersteuning. Voorbeeld: zoeken naar een geschikte informaticatoepassing om een bepaald type bestand te kunnen openen ;
• De concrete opvolging van en concrete deelname aan de aankoopprocedures voor het benodigde materiaal ter uitvoering van de processen ;
• Dossiers vanuit technisch oogpunt analyseren. Voorbeeld: In het kader van een operationeel dossier de wensen van klanten/partners vertalen naar een voorstel qua ingezette toestellen en netwerkverbindingen, deze opvolgen en problemen oplossen wanneer ze zich voordoen ;
• Mogelijke technische oplossingen zoeken en vertalen in concrete adviezen/oplossingen. Bijvoorbeeld: Nadat een nieuwe software uitgerold wordt naar eindgebruikers, hiervoor een bruikbare handleiding opstellen en informatiesessies organiseren en geven (verkiesbaar in beide landstalen) ;
• Als aanspreekpunt kunnen fungeren voor de activiteiten die de sectie VIDIP aanbelangen.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie van de Speciale Eenheden van de Federale Politie (DSU) is een hoog gespecialiseerde steuneenheid die, door het voorstellen en/of uitvoeren van gespecialiseerde adviezen, tactieken en technieken, de lokale en federale politie steunt.
Zij richt zich op de zware en georganiseerde criminaliteit en de activiteiten van extremistische en terroristische groeperingen. DSU is hiervoor de ultieme politiedienst die kan ingezet worden.
DSU bestaat uit diensten gevestigd in Brussel en gedeconcentreerde diensten (POSA).

De dienst NTSU (National Technical & Tactical Support Unit), die deel uitmaakt van de centrale eenheid te Brussel, is hoofdzakelijk belast met de voorbereiding en de uitvoering van heimelijke plaatsingen van materiaal in het kader van bijzondere opsporingsmethoden en levert technisch-operationele steun in geval van crisissituaties.

De Sectie VIDIP , AUDIP of LOCIP staan in voor de analyse van aangeleverde digitale gegevens (zoals video, audio en GPSinformatie) door middel van gespecialiseerde softwaretoepassingen. Daarnaast staat ze ook garant voor de configuratie van het materiaal aanwezig in de sectie en is ze verantwoordelijk voor het verzenden en het beheer van deze signalen naar de gepaste servers. Probleem oplossend denken is noodzakelijk. Helpdesk is een van de belangrijkste onderdelen van het werk, waarbij kennis van de twee landstalen een meerwaarde is. Als lid VIDIP ben je ook van permanentie (bereikbaar en terugroepbaar buiten de diensturen).

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Houder zijn van een diploma richting ICT

Gewenst profiel

• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie ;
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren ;
• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten ;
• Zich op een duidelijke manier mondeling en schriftelijk kunnen uitdrukken in beide landstalen ;
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden ;
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen ;
• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen ;
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken ;
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid ;
• Stressbestendig, zelfbeheersing.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

- Interview
- Uitsluitende geschiktheidstesten
- Reserve van rekrutering : 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
VANDERPER
Voornaam
Stefaan
Functie
CP
E-mail
Stefaan.Vanderper@police.belgium.eu
Telefoon
02/642 76 42
Korps/directie/dienst
Directie van de Speciale Eenheden