Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-consulent (B) - National Technical and Tactical Support Unit (NTSU/CTIF) - Speciale Eenheden

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 5008 T 17 55
Korps/directie/dienst
6058 - Dgj - Dsu - National Technical Support Unit
Werkplaats
Ruiterijlaan 2
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
3
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
ICT-consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

• Als actor binnen de Speciale Eenheden, instaan voor en/of uitvoeren van gespecialiseerde tactieken en technieken ter ondersteuning in de strijd tegen terrorisme en zware georganiseerde criminaliteit, steun verlenen in een crisissituatie met hoog gevaarsrisico, en verschaffen van een gespecialiseerde steunverlening aan opdrachten van bestuurlijke politie.
- Zoeken naar zeer specifieke technische oplossingen ter ondersteuning van operationele processen ;
- Ontwikkelen en assembleren van eigen tools als complete of gedeeltelijke oplossingen van een operationeel technisch probleem, waarvoor de oplossing niet zomaar op de markt beschikbaar is ;
- Gespecialiseerde technische steun leveren in operaties waarvoor betrokkene het geschikte profiel heeft en dit onder veiligheidsomstandigheden die aanvaardbaar zijn voor betrokkene ;
- Gespecialiseerde steun geven aan interne partners DSU, en in bepaalde gevallen (na overleg met verantwoordelijken) aan externe partners DSU ;
- De IT-aspecten binnen deze gespecialiseerde technische steun behandelen in samenspraak met interne en externe ICT-partners.

• Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.
- Dossiers vanuit technisch oogpunt analyseren ;
- Mogelijke technische oplossingen zoeken en vertalen in concrete adviezen/oplossingen, eventueel, indien noodzakelijk, in samenspraak met andere diensten actief in de technische en ICT omgeving ;
- Zicht houden op de markt naar bestaande oplossingen voor de meest gangbare problemen, of naar gedeeltelijke oplossingen die gecombineerd kunnen worden tot een operationeel aanvaardbaar eindresultaat ;
- Praktisch uitwerken van technische oplossingen als antwoord op een operationeel probleem ;
- Technische adviezen schrijven.

• Als technicus, de machines en de infrastructuren, de toestellen en/of technische uitrustingen onderhouden en herstellen om de gebruikers in staat te stellen het materiaal en de infrastructuren te gebruiken tijdens dagelijkse activiteiten en de duurzame werking ervan te garanderen.
- De eigen technische middelen controleren naar goede werking toe, en de gepaste stappen ondernemen bij pannes/problemen ;
- Documenteren van eigen ontwikkelingen ;
- Repareren van eigen ontwikkelingen in geval van problemen.

• Als contactpersoon antwoorden op vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.
- Aan bevoegde gesprekspartners een toestand kunnen geven over de stand van zaken van de verschillende projecten binnen de entiteit ;
- Als specialist in zijn/haar domein, de juiste vragen kunnen stellen aan de 'klant' teneinde een grondige analyse te kunnen maken van de probleemstelling, als vertrekpunt naar een eventuele oplossing.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie van de Speciale Eenheden van de Federale Politie (DSU) is een hoog gespecialiseerde steuneenheid die, door het voorstellen en/of uitvoeren van gespecialiseerde adviezen, tactieken en technieken, de lokale en federale politie steunt.
Zij richt zich op de zware en georganiseerde criminaliteit en de activiteiten van extremistische en terroristische groeperingen. DSU is hiervoor de ultieme politiedienst die kan ingezet worden. DSU bestaat uit diensten gevestigd in Brussel en gedeconcentreerde diensten (POSA).

De dienst NTSU (National Technical & Tactical Support Unit), die deel uitmaakt van de centrale eenheid te Brussel, is hoofdzakelijk belast met de voorbereiding en de uitvoering van ‘covert’ plaatsingen van materiaal in het kader van technische observatie, en de interceptie van communicaties. Daarnaast voert NTSU inkijkoperaties uit, en levert zij technisch-operationele steun in geval van crisissituaties.
De dienst CTIF ( Central Technical Interception Facility) staat in het voor het gecentraliseerd onderscheppen en observeren van telecommunicatie.

Voor het onderscheppen van telecommunicatie is er een geavanceerde ICT-infrastructuur nodig die moet ondersteund worden door een uiteenlopende waaier aan ICT-profielen. CTIF staat zelf in voor het beheer en uitbouwen van zijn eigen infrastructuur in een nauwe samenwerking met de telecommunicatieproviders.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Houder zijn van een diploma richting ICT of gelijkwaardig door ervaring

Gewenst profiel

• Expertise hebben in één of meerdere van de volgende domeinen :
- Programmeren (Python, PHP, ....)
- Telecommunicatie
- System Engineers (VMWare, Active Directory, .....)
- Database-beheerders (big data, cloudbeheer, .....)
• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie ;
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren ;
• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten ;
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden ;
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen ;
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken ;
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

- Interview
- Uitsluitende geschiktheidstesten
- Reserve van rekrutering : 24 maanden

Informations

Naam
DE GRAEUWE
Voornaam
Philippe
Functie
Diensthoofd adjunct CTIF
E-mail
Philippe.DeGraeuwe@police.belgium.eu
Telefoon
02/642 73 13
Korps/directie/dienst
Directie van de Speciale Eenheden