Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-consulent (B1B) - Niveau B met de bijzondere graad van ICT-consulent

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5051 N 20 03
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5421 - Assenede/Evergem
Werkplaats
Fortune De Kokerlaan 46
9940 Evergem
Provincie
Oost-Vlaanderen
Niveau
ICT-consulent (B1B)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.

Een bachelorvorming in de informatica genoten hebben.

Voorstelling korps/directie/dienst

Politiezone Assenede-Evergem team informatisering

Functiebeschrijving

Je bent IT-consulent (technisch beheerder) binnen de zone. Je werkt mee aan de implementatie, uitbouw en evaluatie van het beleid inzake informatisering binnen de zone.

Je ontwikkelt, met het oog op de verbetering van de processen binnen het korps, op maat afgewerkte IT-toepassingen en dit op basis van overleg met de medewerkers uit de verschillende afdelingen. Je kan je ontwikkelde toepassingen via opleiding ook op begrijpbare manier overbrengen aan de eindgebruikers.

Dit is een niet-operationele functie, voorbehouden aan medewerkers met de graad van ICT-Consulent.

Gewenst profiel

KERNCOMPETENTIES

 

- Je hebt een zeer goede Nederlandse kennis. Zowel schriftelijk als mondeling.

 

FLEXIBILITEIT

- je onderhoudt een goede werkrelatie met je teamleden en de andere medewerkers van de zone

- je detecteert behoeften rond opleiding, middelen, welzijn,…

- je werkt constructief samen met je opdrachtgevers, je dienstafnemers,  je externe en interne partners.

- je speelt constructief in op veranderende situaties en omstandigheden

- je bent creatief en durft vernieuwend (out of the box) denken

- je staat open voor de mening van anderen en je durft meegaan  in de ideeën van de teamleden

- je ontwikkelt jezelf om professioneel te kunnen inspelen op de verwachtingen van onze dienstenafnemers

- je deelt je inzichten en demonstreert je vaardigheden aan (nieuwe) collega’s

- je durft initiatief nemen om ideeën in de praktijk om te zetten en je zet door bij onverwachte hindernissen

 

LOYALITEIT

 

- je komt je beloftes na

- je toont in alle omstandigheden respect voor de mening van alle dienstenafnemers

- je staat voor een open communicatie en je verdedigt met vuur je eigen voorstellen, maar je verdedigt met evenveel vuur de uiteindelijke beslissing

- je voert de in overleg genomen beslissingen uit

- je maakt duidelijke doelen, zet ze helder uiteen aan medewerkers/collega’s  en legt rekenschap af

- je aanvaardt de procedures en instructies van het korps

 

INTEGRITEIT

- je vermijdt elk gedrag dat in conflict komt met de waardigheid van het ambt

- je behandelt delicate en/of vertrouwelijke informatie zeer discreet

- je geeft en krijgt vertrouwen door ondubbelzinnig handelen

- je probeert met je handelen het vertrouwen in de politie te versterken

- je houdt je aan de wettelijke voorschriften

- je treedt correct op tegen medewerkers, burgers en bedrijven : je discrimineert niet, verleent geen voorkeursbehandelingen en voorkomt  de schijn van vriendjespolitiek

- situaties waarin je niet volgens de professionele normen kan werken, stel je intern aan de orde

- je gaat respectvol met collega’s om, spreekt aan op gedrag en durft zelf aanspreken

- je gaat verantwoord om met de middelen van de politiezone (gelden, diensten, goederen en kennis)

- je bent je ervan bewust dat activiteiten die je naast je werk hebt, het functioneren van het korps op een of andere manier kunnen raken en je meldt dus eventuele beroepsonverenigbaarheden

- je bent alert op situaties in je werk waarin je met privé-relaties te maken krijgt

- je geeft steeds het goede voorbeeld

 

KWALITATIEF WERKEN

- je gaat waardig om met elke persoon ongeacht de reden van het contact.

- je bent in staat om empathisch om te gaan met interne en externe klanten, je hebt daartoe voldoende inlevingsvermogen

- “klanten” komen op de eerste plaats.  Je gaat steeds voor een snelle en persoonlijke service om aan hun (terechte) verwachtingen tegemoet te komen.

- je onderhoudt een constructief contact met de diverse klanten en zo weet je de informatie-uitwisseling op een hoger niveau te tillen

- je gaat actief op zoek naar informatie om je beslissingen te funderen, maar durft het ook aan om, zelfs als je nog niet over alle informatie beschikt, een beslissing te nemen.  Je weet immers dat het uitstellen van beslissingen evengoed voor onduidelijkheid kan zorgen.

 

FUNCTIONELE COMPETENTIES

  • Plannen en organiseren

- je ondersteunt je directe leidinggevende en je collega’s in het uitvoeren van hun taken

- je verstrekt advies aan interne en externe klanten

- je kan je dagtaak organiseren zodoende dat je doelstellingen bereikt worden

- je ondersteunt de opmaak van strategische, tactische en operationele plannen voor je team

 

  • Optreden

- je gaat actief in op de verwachtingen en wettelijke verplichtingen die het ambt met zich brengen

- je getuigt van klantgerichtheid

 

  • Initiatief nemen

- je gebruikt vrije ruimte voor nuttige projecten

- je komt met concrete oplossingen voor de dag in het kader van je ondersteunende processen

- je neemt concrete initiatieven tot een betere interne en externe dienstverlening van je team

- je toont op actieve wijze je motivatie voor en betrokkenheid bij de uitoefening van je takenpakket

- je zorgt dat je op de hoogte blijft van nieuwe regelgeving en interne richtlijnen en brengt deze via praktische onderrichtingen over

- je stelt initiatieven voor ter verbetering van de werkplaats en - sfeer

- je neemt initiatieven ter bevordering van je persoonlijke ontwikkeling en doet hierin de nodige voorstellen

  • Schriftelijke communicatie

- je schrijft heldere en korte richtlijnen en voorstellen tot dienstnota’s, zowel voor je eigen team als de ganse organisatie

- je voert een heldere, schriftelijke communicatie met externe en interne partners

- je bent ordelijk en stipt en hebt respect voor termijnen bij de uitvoering van opdrachten

 

  • Mondelinge communicatie

- je schrijft heldere en korte richtlijnen en voorstellen tot dienstnota’s, zowel voor je eigen team als de ganse organisatie

- je voert een heldere, schriftelijke communicatie met externe en interne partners

- je bent ordelijk en stipt en hebt respect voor termijnen bij de uitvoering van opdrachten

 

TECHNISCHE COMPETENTIES

  • Kennis

- een uitstekende kennis van de principes van IT, logistiek management in een politieomgeving, ISLP, de beheers- en budgetcyclus

- een zeer goede kennis van overheidsopdrachten, coaching, convenanten nuttig voor je functie, de PLP5 bis

- een goede kennis van excellente politiezorg

 

  • Brevet

- je bent houder van of bent bereid tot het behalen van het brevet ‘technisch beheerder'

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen.

 

Wervingsreserve van 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Maréchal
Voornaam
Torben
Functie
Teamchef team informatisering
E-mail
torben.marechal@police.belgium.eu
Telefoon
09 257 00 10
Korps/directie/dienst
PZ Assenede-Evergem