Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (C) - Onthaalmedewerker Laboratorium voor Technische en Wetenschappelijke Politie (LTWP) CSI

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 6036 N 18 05
Korps/directie/dienst
7406 - Fgp Oost-Vlaanderen - Labo
Werkplaats
Groendreef 181
9000 Gent
Provincie/Regio
Oost-Vlaanderen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
bepaalde duur tot 31.12.2019
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C.

Vereiste ervaring

Geen

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

De onthaalmedewerker voert zijn/haar taken zelfstandig uit en staat in voor een klantgericht contact met interne en externe partners.
Verder voert hij/zij verschillende administratieve taken uit volgens de interne richtlijnen en procedures.
Hij/zij legt verantwoording af aan de sectiechef CSI.

1. Als onthaalmedewerker, dossiers aanmaken en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures:

- Inwinnen van informatie of verduidelijkingen bij verschillende bronnen.
- Opzoeken van informatie in verschillende bestanden en nagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is.
- Informatie opzoeken in verschillende bestanden
- De vastgelegde stappen uitvoeren volgens de procedure of regels om dossiers te controleren.
- Overtuigingsstukken ontvangen en overmaken aan de juiste medewerker/dienst en hierbij de nodige controles op het niveau van het dossier uitvoeren zodat de verdere verwerking efficiënt kan verlopen.
- Algemene administratieve ondersteuning geven aan de leden van de CSI.

2. Als informatiebeheerder, de relevante informatie met betrekking tot specifieke domeinen van de CSI beheren en ze beschikbaar stellen zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren:

- De informatie communiceren via de geschikte kanalen.
- De ontvangen dossiers archiveren en het archief opvolgen.
- Op vraag, informatie opzoeken en communiceren naar externe partners.

3. Als contactpersoon, antwoorden op vragen van de interne en externe partners en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om partners te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

- Beantwoorden van schriftelijke en mondelinge vragen en doorverwijzen naar de juiste dienst.
- Instaan voor de informatiedoorstroming van en naar de leden van de dienst en hulp verlenen met als doel het oplossen van problemen.
- Instaan voor de binnenkomende telefonische oproepen en zorgen voor de gepaste doorverwijzing.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De federale gerechtelijke politie oefent, op het gehele Belgische grondgebied, opdrachten van gerechtelijke politie uit (identificatie en opsporing van daders van strafmisdrijven), welke zijn gericht op bovenlokale (en internationale) georganiseerde, maatschappij ontwrichtende criminaliteit en op misdrijven die een gespecialiseerde aanpak vereisen.
Deze dienst streeft naar de detectie van criminele en opdagende fenomenen, de tijdige melding ervan aan de bevoegde overheden, de bijdrage tot een vermindering van het potentiële risico van het plegen van criminele feiten, de uitvoering van gerechtelijke of opsporingsonderzoeken en de aanpak van criminele organisaties. Ze brengt ook gespecialiseerde steun aan de lokale politie door de gerechtelijke expertise end e gespecialiseerde middelen ter beschikking te stellen.
De gedeconcentreerde gerechtelijke directie (FGP) voert proactieve en reactieve gerechtelijke onderzoeken onder leiding van het parket van de procureur des Konings of van de onderzoeksrechter. Ze brengt ook een gespecialiseerde steun aan de interne en externe partners, voornamelijk op het gebied van ICT criminaliteit, technische en wetenschappelijke politie, informantenbeheer, misdrijfanalyse en bijzondere opsporingsmethoden en technieken.

DE ROL VAN HET LTWP IN HET BIJZONDER BESTAAT UIT:
Betreffende de technische politie:
- Onderzoek, locatie, afname, bewaring en vergelijking van alle materiële aanwijzingen en referentie-elementen met het oog op latere analyse en gebruik.
- Het beheer op de plaats delict (PD) en verzamelen van alle nuttige elementen, voornamelijk binnen de gerechtelijke uitsluitingsperimeter en alle andere plaatsen met betrekking tot de feiten.
Betreffende de wetenschappelijke politie:
- De analyse van de materiële aanwijzingen volgens wetenschappelijke methoden, vakken en technieken om de aard, herkomst en vergelijking met andere materiële elementen en aanwijzingen of referentie-elementen te bepalen.

Extra aanbod
Fietsvergoeding
Gewenst profiel

- Gericht op kwaliteit en dienstverlening
- Klantvriendelijk zijn
- Respect tonen
- Goede communicatieve vaardigheden, mensen te woord kunnen staan op een vlotte, aangename en begrijpbare wijze
- Zelfstandig kunnen werken
- Gezien de aard van de opdrachten binnen de CSI, zeer discreet zijn en respect hebben voor het beroepsgeheim.
- Opdrachten stipt en nauwgezet kunnen uitvoeren en zin voor orde hebben.
- Flexibel zijn tijdens de uitvoering van de opdrachten.
- Vertrouwd zijn met de courante informaticatoepassingen.
- Bereid zijn tot leren en het volgen van interne bijscholingen voor het gebruik van specifieke toepassingen binnen de CSI werkomgeving (LIS, Sharepoint,…).

Praktische kennis :
• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier
integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven
verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen
te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing
voor elk probleem uit te voeren.
• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een
voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

Verwachte gedrag :
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het
bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de
meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door
zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te
leggen.
• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te
stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te
doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden,
interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe
inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge
kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot
welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar
leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter
beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview

Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
DE METS
Voornaam
PATRICE
Functie
Hoofdcommissaris - Operationele Steun
E-mail
patrice.demets@police.belgium.eu
Telefoon
09/237.14.32
Korps/directie/dienst
FGP Oost-Vlaanderen