Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (B) - Polyvalent administratief medewerker

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5227 T 19 04
Korps/directie/dienst
7600 - Djsoc - Beleid En Beheer
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
20
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De medewerk(st)er zal alle secties van de dienst Strategie & NVP ondersteunen bij hun taken waardoor de beleidsmatige processen van andere diensten maximaal kunnen worden ondersteund. Punctueel kan deze persoon het directiesecretariaat ondersteunen bij beheerstaken in de diverse PLIF materies.

De medewerk(st)er zal zich voornamelijk richten op de transversale functionaliteiten (parlementaire vragen, adviezen buitenlandse reizen, ondersteuning studiedagen,…), maar kan ook worden ingezet voor datacollectie i.v.m. analyses.

A. Als ondersteuning HRM, HRM-taken en -activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het personeel dat de entiteit ter beschikking wordt gesteld optimaal te beheren.

Voorbeelden van taken :

- Gestandaardiseerde en gepersonaliseerde brieven opstellen voor de dienst.
- Verslagen van interne vergaderingen opstellen.
- Teksten, memo’s, nota’s en presentaties opstellen.
- Dossiers voorbereiden en samenstellen die aan het diensthoofd personeel of aan de directeurs moeten worden voorgelegd en aan drp moeten worden toegezonden.
- De echtheid en geldigheid van de documenten controleren.
- De lay-out van documenten verzorgen.
- 'Gespecialiseerde p-dossiers' administratief beheren en opvolgen.
- Dossiers en informatiebrochures samenstellen.
- Zorgen voor de administratieve opvolging van de dossiers van de dienst personeel (naleving van de termijnen …).
- Verbanden leggen tussen de verschillende stukken van een dossier.
- De prestaties van de personeelsleden van de entiteit opvolgen.
- De onbeschikbaarheden van de personeelsleden van de entiteit opvolgen.
- De controleverplichtingen inzake medisch toezicht plannen.
- De persoonlijke dossiers van de personeelsleden van de entiteit bijhouden.
- Nota’s en briefwisseling betreffende het personeelsbeheer opstellen en opvolgen0
- De opleidingsplannen van de entiteit opvolgen.
- De jaarlijkse actieplannen inzake welzijn opvolgen.
- …

B. Als gegevens-beheerder, gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.

Voorbeelden van taken :

- De toegankelijkheid van de classificatie verhogen (etiketten, inhoudsopgaven, structuur van de dossiers ...).
- Gegevens ordenen en toekennen aan de categorieën van het computerbestand of de gegevensbank.
- Aan de interne en externe gebruikers uitleg geven over de gegevensbank of de classificatie en hen helpen bij hun opzoekingen.
- Alle administratieve handelingen verrichten die betrekking hebben op het verkrijgen of het intrekken van een veiligheidsmachtiging voor een personeelslid van de geïntegreerde politie.
- Gegevensbanken controleren en de gepaste contacten leggen om de veiligheidsrisico's te evalueren dankzij een gevarenanalyse.
- De verschillende gegevensbanken betreffende het personeelsbeheer raadplegen voor een correcte behandeling van de vraag van het personeelslid.
- Zorgen voor het meervoudige beheer van gegevensbanken zoals de monitoring over de uitvoering van de begroting.
- …

C. Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Voorbeelden van taken :

- De dossiers met betrekking tot zijn bevoegdheidsdomein of informatie in verband met die dossiers ontvangen.
- Dossiers voorbereiden en samenstellen die aan het diensthoofd personeel of aan de directeurs moeten worden voorgelegd en/of aan DRP moeten worden toegezonden.
- Informatie of verduidelijkingen inwinnen bij verschillende bronnen.
- Informatie opzoeken in verschillende bestanden.
- Nagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is.
- De vastgestelde stappen in het dossier uitvoeren volgens de procedures of regels.
- Documenten aanvullen volgens de geldende regelgeving of procedures.
- Een conclusie betreffende het vervolg van de behandeling van het dossier formuleren.
- Een conclusie in het dossier formuleren en aan het bevoegde beslissingsorgaan voorleggen alternatieven voorstellen voor de verdere behandeling van het dossier.
- …

D. Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

Voorbeelden van taken :

- Telefonisch of via mail antwoorden op verzoeken om informatie van interne of externe klanten.
- De klanten doorverwijzen naar de bevoegde personen/diensten.
- De nodige documenten/brochures/inlichtingen bezorgen aan de personen/diensten die hierom verzoeken.
- Om informatie vragen en/of documenten raadplegen om de klanten te helpen.
- Voor interne of externe klanten opzoekingen doen in de gegevensbanken of archieven.
- Aan de klanten uitleg geven, analyseren en structureren.
- Documenten aanvullen volgens de geldende regelgeving of procedures.
- …

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Federale Gerechtelijke Politie oefent, op het ganse Belgische grondgebied, opdrachten van gerechtelijke politie uit (identificatie en opsporing van daders van strafmisdrijven), welke opdrachten zijn gericht op bovenlokale (en internationale) georganiseerde, maatschappijontwrichtende criminaliteit, en op misdrijven die een gespecialiseerde aanpak vereisen. De FGP is samengesteld uit gedeconcentreerde en centrale directies.

De Centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit (DJSOC) staat voor het uitvoeren van gespecialiseerde opdrachten van gerechtelijke politie en de ondersteuning van deze opdrachten wat de zware en georganiseerde criminaliteit betreft.

DJSOC ontwikkelt de programma’s die borg staan voor een geïntegreerde en integrale aanpak van prioritaire fenomenen (momenteel o.a. mensenhandel, mensensmokkel, witwassen, fiscale fraude, sociale fraude, diefstallen gewapenderhand, drugs, informaticacriminaliteit,…) of van topics binnen deze fenomenen of verbonden aan deze fenomenen.

DJSOC levert een hooggespecialiseerde steun door het detecteren en verbaliseren van kinderporno, het identificeren van voertuigen of onderdelen van voertuigen, het steunen van de strijd tegen de hormonen en ten slotte het beveiligen en adviseren bij het ontmantelen van sites waar drugs worden geproduceerd.

DJSOC verzekert de dienstverlening van centrale dienst in het domein van de terrorismebestrijding.

DJSOC ontwikkelt en ondersteunt de implementatie van tools met het oogmerk bij te dragen tot het destabiliseren en/of ontmantelen van criminele organisaties en dadergroepen.

DJSOC verzekert hoogdrempelige onderzoeken in de domeinen die behoren tot de bevoegdheid van de Centrale Dienst voor de bestrijding van de Corruptie (publieke omkoping, fraude en openbare aanbestedingen,…) de Centrale Dienst voor de bestrijding van de Georganiseerde Economische en Financiële Delinquentie (momenteel fiscale fraude, sociale fraude en witwassen) en de Federal Computer Crime Unit (computercriminaliteit, namelijk aanvallen op kritieke infrastructuur) en het leveren van steun voor wat de informaticacriminaliteit betreft. Ze staat ook in voor de operationele misdrijfanalyse in deze domeinen en het ontwikkelen van standaarden voor operationele misdrijfanalyse.

DJSOC/Beleid & Strategie staat in voor het uitwerken van de permanente beeldvorming inzake veiligheidsfenomenen, het coördineren van de programmawerking en de opvolging in het kader van het Nationaal Politieel Veiligheidsbeeld en de structurele uitbouw van expertise inzake fenomenen.
DJSOC/Beleid & Strategie volgt de coherentie en de kwaliteit van de producten en dienstverlening op beleidsmatig vlak permanent op en stuurt bij waar nodig.

Dit geldt in het bijzonder voor alle horizontale processen (programmawerking, communicatie met externe partners, internationale politiesamenwerking, ontneming van het wederrechtelijke vermogen, bestuurlijke aanpak,...).

Daar steeds meer processen gemeenschappelijk zijn, moet de transversale aanpak complementair gebeuren met de verticale benadering per fenomeen.

Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
• Strategie en beleid - Niv.:BASIS
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :

• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

Verwachte gedrag :

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview
Wervingsreserve: 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
SPILTOIR
Voornaam
Amélie
Functie
Adviseur / Conseiller
E-mail
amelie.spiltoir@police.belgium.eu
Telefoon
02/743.75.16
Korps/directie/dienst
DJSOC-Politique et Gestion/ DJSOC-Beleid & Beheer