Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A2) - Quality manager

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4200 T 18 04
Korps/directie/dienst
7768 - Djt - Strategie En Beleid
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
30
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Adviseur (A2)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De kwaliteitsverantwoordelijke installeert en monitort het kwaliteitssysteem. Hij/zij is functioneel afhankelijk van de directeur van de Centrale directie van technische en wetenschappelijke politie, maar de kwaliteitscontrole vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de Directeur-generaal. Hij/zij zal de Stuurgroep Accreditatie van laboratorium van technische en wetenschappelijke politie bijstaan en de kwaliteitscontrole uitvoeren binnen de verschillende onderdelen van de accreditatie

Als strategisch deskundige op basis van een hoogwaardige expertise in een specifiek domein/specifieke domeinen het conceptuele kader uitwerken waarin de werkprocessen plaatsvinden en de beslissingen binnen dat kader concretiseren om het management in staat te stellen gepaste strategische beslissingen te nemen en om het managementbeleid te helpen uitvoeren.

 

 • Organisatie en implementatie van een kwaliteitssysteem volgens de geldende norm EN ISO/IEC 17025
 • Strategische en operationele oplossingen voorbereiden voor, en advies geven aan, de stuurgroep op het gebied van kwaliteit
 • Onderhouden van het kwaliteitshandboek en de onderliggende procedures
 • Het kwaliteitsconcept binnen de technische en wetenschappelijke politie ontwikkelen en implementeren
 • Inpassen van nieuwe ontwikkelingen aan de eisen van de norm

Als administratieve ondersteuning administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten te beschikking te stellen.

 • Beheer van documenten van het kwaliteitssysteem
 • Opstellen agenda en verslag managementreview en opvolgen van de acties
 • Instaan voor alle administratie i.v.m. de accreditatie
 • Continu monitoren van het kwaliteitssysteem
 • De medewerkers assisteren bij de implementatie van het kwaliteitssysteem en de accreditatie

Als vertegenwoordiger op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.

 • Organiseren van beleidsvergaderingen met de kwaliteitscoördinatoren van de FPL
 • Relaties verzorgen met BELAC en met de internationale kwaliteitsfora zoals ENFSI

Als auditor de richtlijnen, instructies, regelgeving en wetgeving in verband met de behandelde onderwerpen toepassen en doen toepassen en audits uitvoeren om een correcte uitvoering te garanderen van de taken die aan de organisatie zijn opgelegd.

Instaan voor het goed functioneren van de kwaliteitsdienst binnen de eisen van de norm

 • Zorgen dat de integriteit van het kwaliteitssysteem behouden blijft indien veranderingen worden gepland en geïmplementeerd
 • Uitvoeren en opvolgen van interne audits
 • Kwaliteitsbewaking van de herleidbare kalibratie
 • Supervisie en onderhoud van het Quality Management System (QMS)

 

 

Als praktijkmonitor de kandidaten selecteren en/of opleiden en beoordelen om de eenheid in staat te stellen de toegewezen politieopdrachten uit te voeren.

 

 • Aan de personeelsleden continu opleiding geven in kwaliteitszorg en -borging
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Federale gerechtelijke politie oefent, op het ganse Belgische grondgebied, opdrachten van gerechtelijke politie uit (identificatie en opsporing van daders van strafmisdrijven), welke opdrachten zijn gericht op bovenlokale (en internationale) georganiseerde, maatschappij ontwrichtende criminaliteit, en op misdrijven die een gespecialiseerde aanpak vereisen.

De rol van het laboratorium van technische en wetenschappelijke politie bestaat in :

Betreffende de technische politie : - onderzoek, locatie, afname, bewaring en vergelijking van alle materiële aanwijzingen en referentie-elementen met het oog op latere analyse en gebruik, - De stand van zaken op de plaats delict en alle nuttige elementen, vooral in het gerechtelijke uitsluitingsperimeter en op alle plaatsen m.b.t. de feiten. Betreffende de wetenschappelijke politie : De analyse van de materiële aanwijzingen volgens wetenschappelijke methoden, vakken en technieken om de aard, herkomst en vergelijking met andere materiële bewijzen en aanwijzingen of referentie-elementen te bepalen.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Houder van een universitair diploma met specialisatie in wetenschappen

Gewenst profiel

Specifieke kennis / voorwaarden

 • Universitair diploma in een medisch/wetenschappelijke richting met ervaring (gedocumenteerd door externe of interne opleiding) in kwaliteitssystemen en audits
 • Opleiding als kwaliteitsmanager gevolgd hebben of bereid zijn deze te volgen 
 • Tweetalig NL/FR is een toegevoegde waarde

Kennis :

 • Politionele organisatie - Niv.: GEVORDERD
 • Strategie en beleid - Niv.: GEBRUIKER
 • Ondersteuning van de werking - Niv.: GEVORDERD
 • Steun bij operationele opdrachten: BASIS
 • Opdrachten van politie - Niv.: BASIS

Praktische kennis :

 • Conceptualiseren - Abstraheren door op een globale manier te denken over waarden, systemen en processen en vanuit deze abstracte concepten concrete adviezen en originele werkbare oplossingen afleiden.
 • Beheren - De personen, middelen, budgetten en de tijd evalueren en efficiënt beheren. Regelmatig opvolgen en wijzigingen aanbrengen naargelang van de te bereiken doelstellingen.
 • Bouwen van een team - Samenwerking tussen teamleden en teams aanmoedigen door de nodige acties te ondernemen om conflicten tussen hen aan te pakken en door hen op brede basis te consulteren zodat iedereen het gevoel heeft te kunnen bijdragen.

Verwachte gedrag :

 • Relaties leggen - Het opbouwen en in stand houden van formele en informele relaties binnen en buiten de organisatie, met gelijken en doorheen verschillende organisatieniveaus.
 • Beïnvloeden - Een vooropgesteld doel bereiken door een goede indruk te maken, ideeën door anderen te doen aanvaarden, overtuigende argumenten te gebruiken, een win-win situatie te realiseren en doelgericht in te spelen op zijn gesprekspartner(s) of publiek.
 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden
 • Organisatiebetrokkenheid - De maatschappelijke (nationale en internationale) ontwikkelingen volgen en zich op de hoogte houden van de partnerorganisaties.
 • Stress beheren - Resultaatgericht reageren op frustraties, obstakels en tegenwerking door kalm te blijven, de eigen emoties te controleren en constructief te reageren op kritiek.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie

Aanwervingsreserve: 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
LAMBRECHT
Voornaam
Stefan
Functie
Commissaris
E-mail
stefan.lambrecht@police.belgium.eu
Telefoon
02/211.59.57
Korps/directie/dienst
Directie van de technische en wetenschappelijke politie