Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (BB1) - RESOURCES CONSULTANT

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5023 T 19 05
Korps/directie/dienst
7358 - Dri - Resources
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Kennis van de tweede landstaal is een belangrijke meerwaarde

Type betrekking
Statutair
Niveau
Consulent (BB1)
Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

DRI is verantwoordelijk voor het beheer van de politionele informatie en de ICT-middelen.

Als dusdanig zorgt DRI voor de voorbereiding van het beleid en van de regelgeving in zake het beheer en de verwerking van de informatie, voor de ontwikkeling van het concept van ‘politionele informatie’, voor de bepaling van de standaarden en voor de technische normen en de implementatie van de informatie- en communicatiesystemen.

De dienst Resources (Resources Division - DIRES) ontwikkelt het HR-, logistieke en financiële beleid en de strategie van de directie. Bovendien staat hij in voor de HR-, logistieke- en financiële processen.

Hij coördineert de analyse van de behoeften, van de ontwikkeling en van het beheer van personele, financiële en logistieke middelen van de directie. In het raam van het beheer van de middelen coördineert de dienst eveneens het beheer van de externe consultants, samen met de externe partners, en coördineert met de FOD Binnenlandse Zaken en de SICAD’s voor het beheer van de neutrale calltakers.

Hij organiseert eveneens het administratieve beheer van de directie. Daarom is er eveneens een functionele band met de administratieve assistenten in de Business Units.

Hij vormt eveneens een verbindende schakel met het facility management van het POLIS center-gebouw.

Wat het financiële beheer betreft, ontwikkelt de dienst de financiële ICT-strategie van de politie, coördineert de financiële ICT-behoeften en volgt de implementatie en uitvoering op.

De directeur moet m.a.w. de ontwikkeling van de beleidscyclus in zake HRM, logistiek en financiën volledig kunnen delegeren aan deze dienst.

Functiebeschrijving

FUNCTIEBESCHRIJVING

 

A.         Als informatiebeheerder

De relevante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of de hiervoor specifieke procedures na te leven.

Voorbeelden van taken:

•          De informatie communiceren via het (de) geschikte kana(a)l(en)

•          De ontvangen informatie archiveren

•          De ontvangen informatie verspreiden

•          De relevantie van het documentaire aanbod beoordelen

•          De evoluties binnen diens domein opvolgen

•          deelnemen aan specifieke seminaries

•          opleidingen volgen

•          vakliteratuur raadplegen

 

B.         Als contactpersoon

Antwoorden op alle (aan)vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

 

Voorbeelden van taken:

•          De telefoon beantwoorden de oproep doorschakelen naar de deskundige personen of diensten

•          Telefonisch of via mail antwoorden op verzoeken om informatie van interne of externe klanten

•          Berichten ontvangen en doorgeven

•          Om informatie vragen en/of documenten raadplegen om de klanten te helpen

 

C.         Als gegevensbeheerder

Gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.

 

Voorbeelden van taken:

•          Volgens de procedures en regels orde brengen in en rangschikken van dossiers, documenten of andere relevante informatie voor de dienst

•          De toegankelijkheid van de classificatie verhogen (etiketten, inhoudsopgaven, structuur van de dossiers ...)

•          De gegevensbank up-to-date houden door nieuwe of gewijzigde gegevens op de overeengekomen tijdstippen in te voeren

•          Aan de interne en externe gebruikers uitleg geven over de gegevensbank of de classificatie en hen helpen bij hun opzoekingen

D.         Als administratieve ondersteuning

administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten te beschikking te stellen

 

Voorbeelden van taken:

•          Gestandaardiseerde en gepersonaliseerde brieven opstellen voor de dienst

•          Verslagen van interne vergaderingen opstellen

•          De echtheid en geldigheid van de documenten controleren

•          De lay-out van documenten verzorgen

•          Dossiers administratief beheren en opvolgen.

•          De binnenkomende post of mails beheren

•          Helpen bij de praktische organisatie van colloquia, activiteiten, vergaderingen, opleidingen

•          De agenda van een persoon of een dienst beheren

•          Vergaderingen plannen, uitnodigingen versturen en de zaal reserveren

 

E.         Als dossierbeheerder

dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt

 

Voorbeelden van taken:

•          Het dossier of informatie in verband met het dossier ontvangen

•          Informatie of verduidelijkingen inwinnen bij verschillende bronnen

•          Nagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is

•          De vastgelegde stappen in het dossier uitvoeren volgens de procedures of regels

•          De behandelde dossiers controleren

 

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

 

De Divisie Manager bijstaan in de organisatie, de opvolging, de ontwikkeling en de coördinatie van het HR-Fin-Log beleid van de directie teneinde bij te dragen om de strategische doelstellingen zoals gedefinieerd door de directie te bereiken en teneinde een efficiënte werking te bevorderen.

 

 

Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER

• Strategie en beleid - Niv.:BASIS

• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

 

Praktische kennis :

• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten

 

Verwachte gedrag :

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften  van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview: later te bepalen.

Kennistest: later te bepalen.

De selectie voor deze functie gebeurt op basis van een interview en een kennistest. De gestelde vragen houden verband met de criteria van het functieprofiel. Er zal bijzondere aandacht besteed worden aan de kennis en de competenties in het betreffende domein.

Wervingsreserve: 24 maanden

Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informations

Naam
VAN DEN BERGHE
Voornaam
Catherine
Functie
General Resources Manager
E-mail
dri.resources.pers@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.77.00
Korps/directie/dienst
DRI-DIRES

Point de contact

Naam
Domingos-Valentim
Voornaam
Pauline