Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-adviseur (A31) - Sectiechef decrypting en digital forensics

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4015 N 21 01
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
4
Korps/directie/dienst
7314 - Federale Gerechtelijke Politie Arr Antwerpen
Werkplaats
Noordersingel 25-27
2140 Borgerhout
Provincie
Antwerpen
Niveau
ICT-adviseur (A31)
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met de welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekking van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Specifieke diplomavereisten

Master ICT

Een ervaring van 4 tot 6 jaar is vereist.

Video
Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

Federale gerechtelijke politie oefent, op het ganse Belgische grondgebied, opdrachten van gerechtelijke politie uit (identificatie en opsporing van daders van strafmisdrijven), welke opdrachten zijn gericht op bovenlokale (en internationale) georganiseerde, maatschappijontwrichtende criminaliteit, en op misdrijven die een gespecialiseerde aanpak vereisen.

Deze streeft naar de detectie van criminele en opdagende fenomenen, de tijdige melding ervan aan de bevoegde overheden, de bijdrage tot een vermindering van het potentiële risico van het plegen van criminele feiten, de uitvoering van gerechtelijke of opsporingsonderzoeken en de aanpak van criminele organisatie. Ze brengt ook gespecialiseerde steun aan de lokale politie door de gerechtelijke expertise en de gespecialiseerde middelen ter beschikking te stellen.

Gedeconcentreerde gerechtelijke directie (FGP) voert de proactieve en reactieve gerechtelijke onderzoeken onder leiding van het parket of van de onderzoeksrechter. Ze brengt ook een gespecialiseerde steun aan de interne en externe partners, voornamelijk op het gebied van ICT criminaliteit, technische en wetenschappelijke politie, informantenbeheer, misdrijfanalyse en bijzondere opsporingsmethoden en –technieken.

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

De adviseur ICT DECRYPTING EN DIGITAL FORENSICS speelt een cruciale rol in digitale opsporingsmogelijkheden binnen grootschalige, complexe en cyberonderzoeken waarbij hij zijn diepgaande kennis van gegevensdragers, encryptie, netwerken en alles daarom heen volledig tot zijn recht laat komen. Hij voert de regie over de realisatie van oplossingen voor complexe cyber en digital forensics vraagstukken zoals het legaal toegang nemen en het ontsluiten van digitale data (decryptie).

Vanuit deze functie is het belangrijk alle partijen te overtuigen van het belang van innovatieve projecten en een transversale samenwerking rond innovatieve ideeën te faciliteren met als bedoeling deze op een pragmatische manier om te zetten in concrete realisaties.

Hij beheert een team en is projectleider.

Hij wordt ingezet in het kader van het nationaal project decrypting.

Functiebeschrijving
 1. Als Omkaderend personeel de ter beschikking gestelde mensen en/of middelen optimaal en in overeenstemming met het beleid van de hiërarchie beheren om de vastgelegde doelstellingen te bereiken.

Voorbeelden van taken

 • De medewerkers concrete instructies of opdrachten geven.
 • De taken verdelen onder de leden van de ploeg.
 • Toezien op de kwaliteit en de uitvoeringstermijnen van de taken en verbeteringen aanbrengen indien nodig.
 • Een planning opstellen en deze aanpassen in functie van onvoorziene situaties.
 1. Als Ploegverantwoordelijke de collega's voor wie hij verantwoordelijk is, begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren.

Voorbeelden van taken

 • Planningsgesprekken, functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken voeren in het kader van de evaluatieprocedure.
 • De behoeften op het vlak van ontwikkeling van de medewerkers vaststellen en aangepaste acties voorstellen.
 • De nieuwe medewerkers begeleiden om zich te integreren in het team en nieuwe taken aan te leren.
 • Constructieve feedback geven en wijzen op de verbeterpunten van de medewerkers.
 • Ingrijpen bij problemen of conflicten in verband met de werkrelaties of het functioneren van het team.
 1. Als Technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

Voorbeelden van taken

 • Het organiseren en coördineren van de ontwikkeling en implementatie van ICT-oplossingen voor complexe cyber en digital forensics vraagstukken zoals het legaal toegang nemen en het ontsluiten van digitale data (legaal hacken, decryptie,…).
 • Dossiers of situaties vanuit een ICT oogpunt analyseren.
 • Mogelijke ICT oplossingen formuleren/voorstellen.
 • De obstakels van een methode vaststellen en alternatieven voorstellen.
 • Technische oplossingen realiseren.
 • Projecten coördineren en/of aansturen ten voordele van de directie.
 • Benchmarken met gelijkaardige organisaties.
 • Het analyseren en vervolgens in zijn opdracht integreren van relevante literatuur en studies.
 • Het opvolgen van trends binnen zijn/haar activiteitendomein.
 • Zijn/haar kennisniveau onderhouden met aandacht voor de nieuwste evoluties op vlak van innovatie.
 • Instaan voor het detecteren en uitwisselen van goede praktijken.
 • Deelnemen aan opleidingen en seminaries die nuttig zijn op het activiteitendomein.
 • Innoverende oplossingen voorstellen aan de overheid en bijdragen tot de ontwikkeling ervan.
 1. Als Analist, de processen, procedures en/of tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren.

Voorbeelden van taken

 • Kritische analyses van de werking van de processen maken.
 • De processen analyseren vanuit een streven naar optimalisatie en het formuleren van (technische) oplossingen.
 1. Als Vertegenwoordiger op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.

Voorbeelden van taken

Gewenst profiel

Praktische kennis :

Visie ontwikkelen- Op basis van de integratie van ambiguë en onvolledige gegevens een visie en missie met positieve impact op middellange en lange termijn ontwikkelen en in lijn hiermee een coherent strategisch plan uitwerken.

Ondernemen - Opstellen van een strategisch plan, organisatieprocessen en –structuur en herkennen van en inspelen op opportuniteiten met het oog op het optimaliseren van de resultaten.

Inspireren- Anderen op lange termijn beïnvloeden door in de organisatie de bedrijfsvisie en –waarden uit te dragen door zijn houding en gedrag.

Verwachte gedrag :

Stress beheren - Resultaatgericht reageren op frustraties, obstakels en tegenwerking door kalm te blijven, de eigen emoties te controleren en constructief te reageren op kritiek.

Organisatiebetrokkenheid - De maatschappelijke (nationale en internationale) ontwikkelingen volgen en zich op de hoogte houden van de partnerorganisaties.

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

• Beïnvloeden - Een vooropgesteld doel bereiken door een goede indruk te maken, ideeën door anderen te doen aanvaarden, overtuigende argumenten te gebruiken, een win-win situatie te realiseren en doelgericht in te spelen op zijn gesprekspartner(s) of publiek.

Netwerking - Relevante businesspartners identificeren via formele en informele netwerken om zo strategische relaties uit te bouwen die cruciaal zijn voor het in stand houden van de organisatie.

Elke leidinggevende is verantwoordelijk voor het welzijn op het werk van zijn/haar medewerkers. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die ter beschikking worden gesteld van zijn/haar medewerkers.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

selectiecommissie

uitsluitende proef

wervingsreserve van 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A31 (minimum €56373.58 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
Indien u specifieke vragen zou hebben over de functie, kan u contact opnemen met de contactpersoon in de vacature.
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Van Den Berghe
Voornaam
Johan
Functie
Gerechtelijk commissaris
E-mail
johan.vandenberghe@police.belgium.eu
Telefoon
03 217 82 41
Korps/directie/dienst
FGP Antwerpen