Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A21) - Strategisch analist

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4009 T 19 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7598 - Djsoc - Strat En Nvp - Strategische Analyse
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Adviseur (A21)
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Competenties

De definitieve toekenning van de betrekking volgt het slagen in de functionele opleiding ASA.

Voorstelling korps/directie/dienst

De centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit (DJSOC) staat voor het uitvoeren van gespecialiseerde opdrachten van gerechtelijke politie en de ondersteuning van deze opdrachten wat de zware en georganiseerde criminaliteit betreft.

DJSOC/Beleid & Strategie staat in voor het uitwerken van de permanente beeldvorming inzake veiligheidsfenomenen ten behoeve van de federale, gewestelijke en lokale overheden, van de geïntegreerde politie en de internationale instellingen waarbij België betrokken is, het coördineren van de programmawerking en de opvolging in het kader van het Nationaal Politieel Veiligheidsbeeld en de structurele uitbouw van expertise inzake fenomenen.

DJSOC/Beleid & Strategie volgt de coherentie en de kwaliteit van de producten en dienstverlening op beleidsmatig vlak permanent op en stuurt bij waar nodig. Dit geldt in het bijzonder voor alle horizontale processen (programmawerking, communicatie met externe partners, internationale politiesamenwerking, ontneming van het wederrechtelijke vermogen, bestuurlijke aanpak,...). Daar steeds meer processen gemeenschappelijk zijn, moet de transversale aanpak complementair gebeuren met de verticale benadering per fenomeen.

Functiebeschrijving

U hebt zin om in een politie omgeving te werken ?!

De strategisch analist  bouwt hoogdrempelige expertise uit in criminele fenomenen om het kader te bepalen waarbinnen de overheden en de geïntegreerde politie de strategische beslissingen nemen en draagt bij de implementering van het beheer en beleid.

Nieuwsgierig ? Volledige functiebeschrijving in bijlage.

Gewenst profiel

Praktische kennis :

  • Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.
  • Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
  • Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :

  • Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
  • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
  • Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
  • Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
  • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie

Wervingsreserve: 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
BUYS
Voornaam
Jan
Functie
Analyste chef de service / Analist Diensthoofd
E-mail
jan.buys@police.belgium.eu
Telefoon
02/743.76.39
Korps/directie/dienst
DJSOC-Strategie & Nationale Veiligheidsplan / Plan National de Sécurité