Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A1) - Strategisch analist - Klasse 1

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4208 T 18 04
Korps/directie/dienst
6041 - Cgi (dir Van De Internat Politiesamenwerking)
Werkplaats
Kroonlaan 145E
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Adviseur (A1)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Gebruik maken van alle analysetechnieken die de mogelijkheid bieden de politionele
veiligheidsfenomenen te beschrijven, evalueren en verklaren en waarmee een
grondige kennis kan worden verworven van deze fenomenen en van de
politiemethodes die in het algemeen daartoe worden gebruikt, om aanbevelingen te
kunnen formuleren ten aanzien van het management en om het veiligheidsbeleid te
bepalen en te ondersteunen met het oog op een efficiënte beheersing van de veiligheidsfenomenen.

Als informatiebeheerder, pertinente informatie klasseren en/of gegevens invoeren in
gegevensbanken om gestructureerde informatie ter beschikking te stellen van de
organisatie.
- Alle kwantitatief en kwalitatief pertinente politionele gegevens (en andere dan politionele
gegevens) verzamelen.
- Instaan voor de verwerking van de gegevens en voor de analyses aan de hand van statistische
en cartografische programma’s.
- De gegevensbanken bijwerken.
- Opvolgingstools ontwikkelen.
Als technisch deskundige, op basis van de eigen expertise binnen de eigen
activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het
management, de diensten die hierom verzoeken en de partners, om de
leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken en de
medewerkers in hun taken te ondersteunen.
- De tendenzen en evoluties op het gebied van veiligheidsfenomenen opvolgen.
- De tendenzen en evoluties op het gebied van strategische analysetechnieken opvolgen.
- Kennis nemen van de literatuur, technische studies en de ontwikkelingen inzake strategische
analyse en daarvan een pertinente analyse en synthese maken.
- De eigen kennis op niveau houden door op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op
het gebied van strategische analyse.
- Voorstellen en/of aanbevelingen formuleren omtrent strategische keuzes.
- Dossiers of situaties vanuit een technische invalshoek onderzoeken.
- Technische begrippen op elkaar afstemmen.
- Onsamenhangendheden en punten van overeenkomst vaststellen.
- De gebreken van een methode vaststellen en alternatieven voorstellen.
- Benchmarkings van gelijkaardige organisaties verwezenlijken.
- Een SWOT-analyse op een problematiek toepassen.
- De richtlijnen omzetten in concrete tools.
- Ontwerpbesluiten voorbereiden binnen de eigen activiteitendomeinen.
- Met de eigen middelen meewerken aan de opdrachten, taken en projecten van de andere
entiteiten van de organisatie of van de directie.
- Werkgroepen superviseren en pilootprojecten begeleiden binnen de eigen activiteitendomeinen.
- Samenwerken met de andere verantwoordelijken van CGI.
- De directeur bijstaan tijdens vergaderingen die een bijzondere expertise vereisen.
- Methodologische ondersteuning bieden aan de verantwoordelijken in het kader van de analyse of
bij het opstellen van actieplannen.
- De doelstellingen van het NVP inzake internationale samenwerking opvolgen.
Als procesanalist, de processen, procedures en/of tools binnen de eigen
activiteitendomeinen doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de
partners te verbeteren.
- Kritische analyses uitvoeren van de werking van de processen.
- De processen analyseren en daarbij op zoek gaan naar optimalisatie.
- Verbetervoorstellen formuleren of aandachtspunten vaststellen.
- Nieuwe concepten, technieken en methodes inzake analyse onderzoeken en uitvoeren.
- De uitvoering van de verschillende processen binnen CGI analyseren met het oog op een efficiënt
en adequaat beheersbeleid van de directie in de verschillende domeinen.
- Risicoanalyses uitvoeren om verbeterpunten vast te stellen.
- Kwantitatieve of kwalitatieve ondersteuningsanalyses uitvoeren m.b.t. het beleid in het algemeen
of bepaalde delen ervan (bv.: prestatiemeting in het kader van de beheerscontrole, …).
- Actief meewerken aan de invoering en de uitvoering van nieuwe methodes en technieken.

Als dossierbeheerder, dossiers analyseren en/of controleren volgens de geldende
regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle
elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier
wordt afgewerkt.
- Nieuwe tendenzen en fenomenen opsporen, opvolgen en in beeld brengen.
- De daaruit resulterende informatie interpreteren en conclusies/aanbevelingen formuleren.
- De door de directie gevraagde analyses uitvoeren met gebruikmaking van de vereiste technieken.
- Veiligheidsfenomenen die zich voordoen op internationaal vlak of m.b.t. daders analyseren op
basis van vroegere of toekomstige gegevens.
- Internationale fenomenen die in het kader van het NVP als prioritair werden aangeduid op een
grondige manier analyseren.
- Een internationaal politieel veiligheidsbeeld tot stand brengen ter ondersteuning van het beleid
van de directeur CGI en van de CG.
- Ondersteuningstools en –methodes ontwikkelen.
Als vertegenwoordiger, op een professionele manier de contacten en relaties met de
interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de
organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en
doeltreffende uitwisseling van informatie.
- De goede samenwerking met de klanten (diensten) en interne of externe partners verzekeren.
- Een betrouwbaar netwerk van referentiepersonen uitbouwen op het gebied van strategische
analyse.
- Het standpunt van de hiërarchie meedelen tijdens werkgroepen.
- Onderhandelen met de gesprekspartners tijdens vergaderingen.
- Aanwezig zijn op de geschikte fora.
- Deelnemen aan dienstige opleidingen/seminaries

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De directie van de internationale politiesamenwerking vindt haar bestaansreden in het
gegeven dat de federale politie nood heeft aan een dienst die instaat voor de
opvolging en de coördinatie van de internationale politiesamenwerking en voor de
verwerking van de internationale politionele informatie, met name in het kader van de
internationale informatie-uitwisseling en de internationale signaleringen. Dit betekent
een dienst die de mogelijkheid biedt te anticiperen op internationale beslissingen, de
impact ervan te beoordelen, adviezen te formuleren, beslissingen te nemen op een
gegronde en samenhangende manier, en de taken van de gerechtelijke en
bestuurlijke politie efficiënt te ondersteunen. Met andere woorden een dienst die
strategische en operationele ondersteuning biedt aan de eigen politieorganisatie,
maar ook naar de overheden toe.
Daarnaast is het ook nodig om als “transversale” directie, rechtstreeks onder het
gezag van de commissaris-generaal, over een globale en macroscopische visie inzake
internationale politiesamenwerking en internationale informatie-uitwisseling te
beschikken. Het is belangrijk een overzicht te hebben over de relaties die bestaan
tussen de verschillende componenten en evoluties op internationaal vlak. Dat biedt de
mogelijkheid om enerzijds een coherente visie uit te werken en invloed te hebben op
de beslissingen (met duidelijke en proactieve standpunten op de verschillende fora tot
gevolg) en anderzijds een efficiënte operationele ondersteuning te bieden. Daarbij is
het van belang samen te werken met de andere diensten en (algemene) directies van
de geïntegreerde politie (zodat hun expertise aangaande de verschillende fenomenen
en domeinen en hun ondersteuning op operationeel vlak ten volle kunnen worden
benut) en met onze overheden (die ons de mogelijkheid bieden een standpunt in te
nemen voor ons land).

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Master
zelfstandig werken
analytisch zijn
bronnen kunnen raadplegen en verwerken
volgen van (inter)nationale seminaries
analytisch en synthetisch handelen
verwerken van statistische data (SPSS is een meerwaarde)
goed schrijven met een vlotte pen

Gewenst profiel

Kennis :
• Politionele organisatie - Niv.: GEVORDERD
• Strategie en beleid - Niv.: GEBRUIKER
• Ondersteuning van de werking - Niv.: GEBRUIKER
• Steun bij operationele opdrachten - Niv.: BASIS
• Opdrachten van politie - Niv.: BASIS
Praktische kennis :
• Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet
voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand
liggende patronen of originele combinaties.
• Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare
doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen
gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen
(SMART).
• Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door
duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun
resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.
Verwachte gedrag :
• Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie
en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen
geloofwaardigheid en expertise.
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en
behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen
een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing,
door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd
overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist
rapporteren.
• Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich
nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te
identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare
termijn te ondernemen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie
van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren
kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis
en competenties eigen te maken.
Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies
met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en
handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede
huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld
worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie : nader te bepalen.
Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
Vervaenen
Voornaam
Marc
Functie
adj.directeur
E-mail
marc.vervaenen@police.belgium.eu
Telefoon
026448169
Korps/directie/dienst
CGI