Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A2) - Strategisch Analyst

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4248 T 18 04
Korps/directie/dienst
7360 - Dri - Intelligence
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

6 jaar/années

Niveau
Adviseur (A2)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Als promotor

Meewerken aan de implementatie van het concept Intelligence Led Policing in de GPI ten einde de werking van de GPI te brengen tot een informatiegestuurde politie.

- Het promoten, kenbaar maken van mogelijke informatie verwerkingsmethoden en intelligence-producten en hun potentiële meerwaarde voor het nemen van betere beslissingen en acties binnen de operationele, tactische en strategische processen
- Het toepassen en checken van principes, basis kenmerken/vereisten waaraan informatie(systemen) gelinkt aan politiële processen moeten voldoen om te beantwoorden aan de principes van ILP
- Het geven van informatie- en opleidingssessies terzake
- Het meewerken aan de voortdurende verfijning van het concept ILP in overeenstemming met bevindingen van R&D terzake

Als methodoloog

Het opvolgen van (extern) wetenschappelijk onderzoek/R&D binnen diverse disciplines, het ontwikkelen of het implementeren (vertalen/omzetten) van kwantitatieve en kwalitatieve analysemethoden en technieken ten einde politiële acties (op operationeel, tactisch en strategisch niveau) te ondersteunen om ILP op alle niveaus en binnen alle domeinen in de GPI te integreren.

De expert is in staat om (binnen diverse disciplines) methodes en technieken te identificeren die een toepassing kunnen krijgen binnen de strategische analyse en de gegevensverwerking in het algemeen binnen de federale politie. Hiertoe moet hij beschikken over een vergaand methodologisch inzicht om de (wetenschappelijke) bevindingen te kunnen evalueren en de meerwaarde van de ‘geïmporteerde methode te kunnen identificeren en bovendien deze te kunnen vertalen en implementeren binnen de politiële context in het algemeen en die van destrategische analyse meer in het bijzonder. De expert is in staat het product van de strategische analyse voortdurend te verbeteren zodat de link tussen analyse en de politiewerking bevorderd wordt. Hiertoe moet de expert beschikken over een zeer grondige kennis en ervaring inzake de politiële veiligheidsproblematiek, alle pertinente politiële en niet-politiële informatiebronnen – nationaal en internationaal, mogelijke politiële maatregelen, het politieel beleid en de toekomstvisie van de organisatie.

- Het ontwikkelen of introduceren van methoden van data mining en text mining voor gebruik en toepassing binnen de operationele werkprocessen (bv. automatisch identificeren van mogelijke linken tussen feiten, onderzoeken, … op basis van gelijkenissen)
- Het ontwikkelen/uitwerken van klasseringstechnieken voor evaluatie en afwegen van diverse veiligheidsproblemen (vb. fenomenen naar impact, criminele organisaties, dadertypologieën naar dreigingsgraad)
- Het ontwikkelen van methoden en technieken voor cartografie en ruimtelijke analyse
- Het uitwerken van netwerkanalyse voor de identificatie van dadergroepen
- Het ontwikkelen van methoden of technieken gebaseerd op risicoanalyse voor het prioritiseren van dossiers om op die manier de schaarse middelen beter te verdelen
- Het ontwikkelen van methoden om te analyseren welke aanpak werkt en welke niet werkt (evidence-based), bijvoorbeeld welke methoden en technieken leiden tot een hoger ophelderingspercentage, welke sensibiliseringsacties leiden tot gedragswijzigingen bij automobilisten, …
- Het introduceren van methoden voor toekomstonderzoek (vb. Delphi en scenario-technieken) ten behoeve van een lange termijn strategische planning
- Het (meewerken aan) de uitwerking van opleidingsmodules inzake verwerkings- en analysemethoden en –technieken, die beantwoorden aan de gestelde behoeften (dit in samenwerking met DRE) en dit zowel binnen het kader van functionele, voortgezette of gecertificeerde opleidingen.

Als expert/referentiepersoon

Meewerken aan het concipiëren, uitbouwen, coördineren, ondersteunen en opvolgen van de functie van strategisch analist en het netwerk strategische analyse alsook het concipiëren en/of ondersteunen van andere intelligence functionaliteiten en netwerken bij de federale politie en in diezelfde materie ondersteuning bieden aan de lokale politie ten einde via deze functionaliteiten de vooruitgang van de informatiegestuurde politiezorg te garanderen.

- Het inhoudelijk, methodologisch of technisch ondersteunen van de strategische analisten van de federale politie in het algemeen of voor een specifiek deeldomein of methode/techniek;
- Het leveren van een bijdrage tot de evaluatie van de strategische analisten door:
- Het meewerken aan de selectie en opleiding van alle strategische analisten van de federale politie en deels ook van de lokale politie. Dit veronderstelt de inhoudelijke invulling van de specifieke selectietesten en van de verschillende types opleiding. - Het uitvoeren van de opvolging en eindbeoordeling (quotering) van de stage-analyses van de kandidaat-analisten.
- Het communiceren over de functie strategische analyse of over het tot stand komen en het gebruik van analyseresultaten aan alle strategische analisten, interne (beleids)verantwoordelijken, politie-overheden of externe (nationale en internationale) fora, via presentaties, seminaries of actieve deelname aan vergaderingen.
- Het meewerken aan de organisatie en invulling van seminaries en presentaties aan strategische analisten of andere doelgroepen over strategische analysemethoden en technieken.

Als strategisch analist

Het aanleveren van pertinente analyses en intelligenceproducten ten einde een fundamentele bijdrage te leveren tot de beleidsondersteuning en de strategische planning van de federale politie.

- Het bijdragen aan de realisatie van een periodiek nationaal politieel veiligheidsbeeld, dat rechtstreeks wordt gebruikt voor de realisatie van het NVP en van de kadernota van de overheid;
- Het bijdragen aan de realisatie van een permanente beeldvorming;
- Het realiseren van (risico)analyses over een specifiek thema;
- Het realiseren van analyses van de politiële aanpak voor een specifiek thema met het oog op optimalisatie van de werkprocessen.

Als deskundige inzake informatiebeheer en –verwerking

In samenwerking met de divisies en de business unites van DRI, meewerken aan het coördineren, beheren, exploiteren en verbeteren van de politiële en contextuele informatie, ten einde betere analyses en intelligenceproducten te maken met als doel een effectievere en meer pertinente politiewerking te garanderen.

- Verbeteringsvoorstellen uitwerken voor een coherentere vatting;
- Uitvoeren van controles en analyses met het oog op het detecteren van onvolkomendheden in de data en de verbetering ervan;
- Analyse van de business processen determinerend voor een goede exploitatie van informatie

Als kennisbeheerder

Zich continu bijscholen en de eigen kennis op peil houden, alsook voortdurend alle veranderingen in het domein van de ICT opvolgen en bestuderen, ten einde te kunnen reageren op alle veranderingen vanuit de rol als specialist en om als kennisbron actief te blijven binnen de organisatie.

- De medewerkers aanzetten tot het continu delen van kennis en expertise;
- Verslag uitbrengen omtrent vergaderingen en zelf constructief deelnemen aan specifieke overlegmomenten
- Het organiseren van specialistenvergaderingen, waarbij kennisdeling voorop staat en welke een meerwaarde kan bieden aan de werking van het team
- Ontmoetingen met leveranciers van ICT-diensten en ICT-producten om op de hoogte te blijven van alle nieuwe trends in het domein;
- Het bestuderen van documentatie, wetenschappelijke en gespecialiseerde literatuur om de eigen kennis hoog te houden;
- Deelnemen aan congressen en opleidingen om zo alle evoluties van dichtbij te kunnen volgen en de bruikbaarheid ervan eventueel te kunnen inschatten voor de eigen organisatie

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

De functie staat in voor het verder uitwerken en ondersteunen van het concept intelligence-led policing (ILP) en van de implementatie ervan binnen de GPI ten einde de politiewerking strategisch, tactisch en operationeel aan te sturen op basis van tot actiegerichte kennisproducten, geanalyseerde en verwerkte informatie.

Dit houdt in:

- Het ontwikkelen (R&D), meewerken aan de implementatie en verspreiden van methoden en technieken i.v.m. verwerking en analyse van informatie om politiële beslissingen en acties te ondersteunen en dit zowel op het operationele, tactische als strategische vlak.
- Het meewerken aan het concipiëren, uitbouwen, coördineren, ondersteunen en opvolgen van de functie van strategisch analist en het netwerk strategische analyse alsook het ondersteunen van andere intelligence functies/workers en netwerken bij de federale politie en ondersteuning bieden in diezelfde materie aan de lokale politie. Dit alles zowel op strategische, tactisch als operationeel vlak;
- Het concipiëren van de integratie van ILP in de informatiesystemen van de GPI.
- Het aanleveren van pertinente analyses en intelligenceproducten die een fundamentele bijdrage leveren tot de beleidsondersteuning (ontwikkeling, opvolging en evaluatie) en de strategische planning van de federale politie.
- In samenwerking met de diensten en business units van DRI, het coördineren, beheren, exploiteren en verbeteren van de politiële en contextuele informatie, met het oog op het maken van analyses en intelligenceproducten met als doel een effectievere en meer pertinente politiewerking.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

Wat zijn de opdrachten van de dienst of van de directie waaronder de functie valt?
DRI is verantwoordelijk voor het beheer van de politionele informatie en de ICT-middelen.
Als dusdanig zorgt DRI voor de voorbereiding van het beleid en van de regelgeving in- zake het beheer en de verwerking van de informatie, voor de ontwikkeling van het concept van ‘politionele informatie’, voor de bepaling van de standaarden en voor de technische normen en de implementatie van de informatie- en communicatiesystemen.

De dienst Intelligence (Intelligence division – DINT) ontwikkelt een “management information” (MI) strategie naast een “intelligence-led policing” (ILP) concept, en staat in voor het beheer van het « change management committee ». Op basis van de behoefte uitgedrukt door de dienst Operaties stelt deze meerdere mogelijkheden voor die beantwoorden aan de behoeften van de klanten.
- Op het vlak van MI, een concept dat is gericht op het gebruik van een schat aan informatie en op een functionele integratie en interne samenhang door middel van toepassingen, zorgt de dienst voor een gebruiksbeleid en middelenbeheer (al dan niet authentieke gegevensbronnen) en voor kwaliteit van de functionele analyses.
- Op het vlak van ILP, een concept dat is gericht op het sturen van de organisatiewerking op basis van informatie en kennis, staat de dienst in voor het injecteren van het concept ‘intelligence’ in de producten/ toepassingen/ procedures/ informatiestromen (b.v. ‘waarschuwingen’) en voor een functionele link (op conceptueel vlak en op gebied van de werking) ter ondersteuning van verschillende ‘intelligence workers’ (strategische analisten, tactische analisten, …) binnen de politie.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

- Kennis van de tweede landstaal en van het Engels is een belangrijke meerwaarde.

Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:Avancé
• Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
• Steun bij operationele opdrachten - Niv.:BASIS
• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :

• Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.
• Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
• Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :

• Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
• Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Kennistesten: ( Als geen brevet houder)

Deel 1: Testen op PC afgenomen door de dienst rekrutering van DRP:
CONCLUS: Deductief redeneervermogen
ITG: Interpretatie van tabellen en grafieken
SYMBOL: Synthetisch leervermogen

Deel 2: schriftelijke testen bij DRI/DINT
uitgebreide casestudie waarbij analysevaardigheden, creativiteit, logisch redeneren en tekstredactie worden getest
basiskennis kwantitatieve logica en statistiek
test excel
2de taal (vnl. passieve kennis)

Deel 3: interview bij de dienst DRI/DINT
verdiepen op basis van de resultaten op de schriftelijke testen
creativiteit
mondelinge vaardigheden: opbouw van argumentering, spreekvaardigheden (ook 2de taal)

De kandidaat wordt toegelaten tot deel 3 in geval hij slaagt in deel 1 en 2. Voor deel 1 worden geen punten toegekend, maar wordt een positionering bepaald tov een gemiddelde van een referentiegroep. De evaluatie van deel 2 gebeurt complementair aan deel 1.
De kandidaat slaagt op het geheel van de testen als zowel deel 1&2 (samen) als voldoende beoordeeld werden alsook het interview."
Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
BUCKET
Voornaam
Marnik
Functie
Diensthoofd BINAT
E-mail
DRI.Resources.Pers@police.belgium.eu
Telefoon
02/644.86.12
Korps/directie/dienst
DRI-DINT-BINAT