Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Systems Consultant ICT

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5013 T 19 04
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7361 - Dri - Systems
Werkplaats
Luchtmachtlaan 10
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Competenties

Houder zijn van een graad ICT of houder zijn van een bachelor diploma ICT of met oriëntatie Elektronica.
- Functie van Assistant in Data center.
- Kennis van de tweede landstaal is een meerwaarde.
- Kennis van het technisch Engels is noodzakelijk.​
- Houder zijn van een graad ICT of houder zijn van een bachelor diploma ICT of met oriëntatie Elektronica.
- Er is een beurtrol contacteerbaar en terugroepbaar verbonden aan de functie
- Rijbewijs B noodzakelijk.
- Uiteenzetting van aanspraken en verdiensten (CV + motivatiebrief)

Maximum aantal inschrijvingen
25
Voorstelling korps/directie/dienst

DRI is verantwoordelijk voor het beheer van de politionele informatie en de ICT-middelen. Als dusdanig zorgt DRI voor de voorbereiding van het beleid en van de regelgeving in zake het beheer en de verwerking van de informatie, voor de ontwikkeling van het concept van 'politionele informatie', voor de bepaling van de standaarden en voor de technische normen en de implementatie van de informatie- en communicatiesystemen.

De dienst Systems (Systems division - DIST) ontwikkelt de ICT systeemarchitectuur, organiseert en beheert de ICT systemen.

Hij staat in voor de technische analyse van de systeembehoeften, de ontwikkeling en het beheer van de systeemarchitectuur (servers, netwerken, DB-beheer), naast het ontwikkelen van technische standaarden voor politionele organisatie en voor het implementeren van ICT-beveiliging.

Hij staat eveneens in voor het beheer en voor de opvolging van het 'research & development committee' die als rol heeft verder te vernieuwen en te zoeken naar middelen om dit te doen.

Deze dienst biedt op dit gebied ook een deskundige tweedelijns-ondersteuning aan.

Functiebeschrijving

Als ploegverantwoordelijke, de collega's voor wie hij verantwoordelijk is begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren.

- Constructieve feedback geven en wijzen op de verbeterpunten van de medewerkers

- De medewerkers opleiden op de werkplaats

- De nieuwe medewerkers begeleiden bij hun integratie in de ploeg en bij het aanleren van nieuwe taken

- De medewerkers responsabiliseren

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners

om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken in het beleid materie en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

- Dossiers of taken vanuit ICT-technisch oogpunt analyseren in verschillende domeinen (netwerken, telecommunicatie, server platformen, security, datacenters, database-omgevingen, …)

- De coherentie verzekeren tussen de verschillende ICT-disciplines

- Onsamenhangendheden en punten van overeenkomst vaststellen

- Mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen

- Benchmarken tussen verschillende technische oplossingen en met gelijkaardige organisaties

- Risicoanalyses opstellen

Als technicus, de machines en de infrastructuren, de toestellen en/of technische uitrustingen onderhouden en herstellen om de gebruikers in staat te stellen het materiaal en de infrastructuren te gebruiken tijdens dagelijkse activiteiten en de duurzame werking ervan te garanderen.

- De goede werking van de ICT-omgeving (netwerken, telecommunicatie, server platformen, security, datacenters, database-omgevingen, …) controleren en optimaliseren

- Kleine onderhouds- of herstellingswerkzaamheden uitvoeren

- Aan de bevoegde persoon belangrijke gebreken aan de toestellen of de uitrustingen melden

- Voorzien in de vervanging of vernieuwing van verouderde of defecte elementen in de ICT-infrastructuur en -architectuur

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

- De ICT-behoeften opvolgen en vertalen in specificaties voor overheidsopdrachten

- De dossiers in samenwerking met andere betrokken personen of diensten (budget, procurement) aftoetsten aan wettelijke en administratieve verplichtingen en het verloop van de procedure opvolgen

- Dossiers, documenten of andere relevante informatie voor de dienst ordenen en rangschikken volgens de procedures of regels

Als gegevensbeheerder, relevante informatie voor de organisatie klasseren en/of gegevens invoeren in gegevensbanken om gestructureerde informatie ter beschikking te stellen van de organisatie.

- De gegevensbank up-to-date houden door nieuwe of gewijzigde gegevens op de overeengekomen tijdstippen in te voeren

- Op basis van de gegevensbank rapporten en lijsten maken

- Aan de interne en externe gebruikers uitleg geven over de gegevensbank of de classificatie en hen helpen bij hun opzoekingen

Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

- Antwoorden op de vragen om informatie en op de vragen inzake ICT-aangelegenheden

- Berichten ontvangen en doorgeven

- De nodige documenten/brochures/inlichtingen aan de personen bezorgen

Als informatiebeheerder, de relevante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of de ad-hocprocedures na te leven.

- Deelname aan specifieke seminaries

- Vakliteratuur raadplegen

- Volgen van opleidingen

- de relevantie van het documentaire aanbod beoordelen

m.eu

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

Het ondersteunen van de General Systems Manager in de organisatie, de opvolging, de inplaatsstelling en de coördinatie van het ICT beleid van de geïntegreerde politie ten einde bij te dragen tot het optimaal bereiken van de strategische ICT doelstellingen die vastgelegd werden voor de geïntegreerde politie en om een efficiënte werking van de geïntegreerde politie te bevorderen.

Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
• Strategie en beleid - Niv.:BASIS
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :

• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

Verwachte gedrag :
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

De selectie voor deze functie gebeurt op basis van een interview en een bekwaamheidstest. De gestelde vragen houden verband met de criteria van het functieprofiel. Er zal bijzondere aandacht besteed worden aan de kennis en de competenties in het betreffende domein.

Wervingsreserve : 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Naam
CP WILSON
Voornaam
Robinson
Functie
diensthoofd
E-mail
DRI.Resources.Pers@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.77.55
Korps/directie/dienst
DRI-DIST