Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (B) - Teamleider personeel

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5977 N 18 05
Korps/directie/dienst
7307 - Coord En Steundirectie - Arr Antwerpen
Werkplaats
Noordersingel 25-27
2140 Borgerhout
Provincie/Regio
Antwerpen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Vereiste ervaring

Ervaring als HR medewerker is een pluspunt

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

BESTAANSREDEN
Deelnemen aan de doeltreffende uitvoering van de door het management bepaalde visie en beleidslijnen inzake HR om actief aan de verwezenlijking van een optimaal en transparant HR-beleid binnen de CSD en de FGP bij te dragen.
Een doeltreffende en efficiënte HR-ondersteuning bieden aan de leidinggevenden van de CSD en de FGP, alsook aan de entiteiten van de federale politie in het arrondissement om de correcte uitvoering van het door de Dirco uitgestippelde beleid te verzekeren.

TAKEN
Als planningsdeskundige de uitvoering van taken, activiteiten, technische procedures coördineren om het praktische verloop van de activiteiten te verzekeren
- de binnenkomende informatie (fax, post, mails …) aan de juiste persoon of dienst toekennen
- het beheer van de routineopvolging verzekeren
- de door de directeurs bepaalde functionele mailboxen beheren
- de actieve opvolging van de dossiers beheren en de uitvoering ervan nakijken
- een planning opstellen en deze aanpassen op basis van ongeplande situaties
- de medewerkers concrete instructies of opdrachten geven
- de taken in het team verdelen
- de medewerkers opleiden op de werkplaats
- toezien op de kwaliteit en de uitvoeringstermijnen van de taken en verbeteringen aanbrengen indien nodig

Als technisch deskundige op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste politieke keuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken
- zich specialiseren in bepaalde domeinen van het personeelsbeheer en het aanspreekpunt ter zake worden onder supervisie van het diensthoofd Personeel
- dossiers in verband met het gespecialiseerde personeelsbeheer of situaties vanuit technisch oogpunt analyseren (naleving van de statuten en reglementen)
- technische begrippen in verband met de gespecialiseerde aspecten van het personeelsbeheer met elkaar in overeenstemming brengen
- mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen om aan de verwachtingen van de personeelsleden en van de hiërarchie te beantwoorden, met inachtneming van de statutaire normen en reglementen die bij de federale politie van kracht zijn
- de obstakels van een methode vaststellen en alternatieven voorstellen
- de reglementering in concrete tools omzetten
- de ontwerpen van beslissing die van zijn activiteitendomein deel uitmaken, voorbereiden
- met zijn beschikbare middelen meewerken aan de opdrachten, taken en projecten van de andere entiteiten van de organisatie of van de directie
- het aanspreekpunt worden voor de gespecialiseerde materies inzake personeelsbeheer onder supervisie en coördinatie van het diensthoofd Personeel

Als dossierbeheerder dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt
- de dossiers met betrekking tot zijn bevoegdheidsdomein of informatie in verband met die dossiers ontvangen
- dossiers voorbereiden en samenstellen die aan het diensthoofd Personeel of aan de directeurs moeten worden voorgelegd en/of aan DRP moeten worden toegezonden
- informatie of verduidelijkingen inwinnen bij verschillende bronnen
- informatie opzoeken in verschillende bestanden
- nagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is
- de vastgestelde stappen in het dossier uitvoeren volgens de procedures of regels
- de kernelementen van het dossier opsporen, analyseren en structureren
- documenten aanvullen volgens de geldende regelgeving of procedures
- de behandelde dossiers controleren
- een conclusie betreffende het vervolg van de behandeling van het dossier formuleren
- een conclusie in het dossier formuleren en aan het bevoegde beslissingsorgaan voorleggen
- alternatieven voorstellen voor de verdere behandeling van het dossier

Ondersteuning HRM, HRM-taken en -activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het personeel dat de entiteit ter beschikking wordt gesteld optimaal te beheren
- gestandaardiseerde en gepersonaliseerde brieven opstellen voor de dienst
- verslagen van interne vergaderingen opstellen
- teksten, memo’s, nota’s en presentaties opstellen
- dossiers voorbereiden en samenstellen die aan het diensthoofd Personeel of aan de directeurs moeten worden voorgelegd en aan DRP moeten worden toegezonden;
- de echtheid en geldigheid van de documenten controleren
- de lay-out van documenten verzorgen
- 'Gespecialiseerde P-dossiers' administratief beheren en opvolgen
- dossiers en informatiebrochures samenstellen
- de prestaties van de personeelsleden van de entiteit opvolgen
- de onbeschikbaarheden van de personeelsleden van de entiteit opvolgen
- de controleverplichtingen inzake medisch toezicht plannen
- de persoonlijke dossiers van de personeelsleden van de entiteit bijhouden
- nota’s en briefwisseling betreffende het personeelsbeheer opstellen en opvolgen
- de opleidingsplannen van de entiteit opvolgen
- de jaarlijkse actieplannen inzake welzijn opvolgen

Als helpdesk technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/ gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven
- het probleem bepalen in de situatie die de verzoeker uiteenzet in het kader van gespecialiseerde P-materies
- de contactpersoon zijn voor de beheerders in de antennes om vragen te beantwoorden die het personeelsbeheer betreffen
- de contactpersoon zijn voor zowel de lokale als de federale provinciale politiediensten
- de bekende procedures voor probleemoplossing toepassen
- inlichtingen die overeenkomen met een veel voorkomende situatie verstrekken

Als analist de processen, procedures en/of tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren
- kritische analyses van de werking van de processen maken
- de processen analyseren vanuit een streven naar optimalisatie
- zorgen voor de administratieve opvolging van de personeelsleden, met inbegrip van de gedetacheerde personeelsleden en stagiairs, het beheer van de persoonlijke dossiers en het voeden van de verschillende DB’s van het personeel, in samenwerking met de beheerders in de antennes
- zorgen voor de opvolging en het beheer van de loopbaan van alle personeelsleden van de CSD, met inbegrip van de stagiairs (van het onthaal tot het vertrek) met de steun van de beheerders in de antennes
- het beheer en de opvolging van de prestaties van de leden van de CSD en van de FGP coördineren
- de invoering, uitvoering en opvolging van het evaluatieproces coördineren, inzonderheid door actief de verschillende rollen van het proces waarvoor hij is aangewezen, op zich te nemen
- erop toezien dat de wetgeving en de administratieve jurisprudentie eenvormig worden toegepast
- de processen die verband houden met het personeelsbeheer in het arrondissement op elkaar afstemmen en de beheerders in de antennes en personeelsleden de passende richtlijnen verschaffen

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere eenheden van de geïntegreerde politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement, evenals met de pertinente nationale en grensoverschrijdende partners inzake veiligheid, op hoog niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door aan de eenheden van de federale politie en de lokale politie die er aanwezig zijn, gespecialiseerde en bovenlokale producten en steun aan te leveren en dit zowel operationele als niet-operationele.
De sectie P van de dienst PLIF van de CSD ziet erop toe dat de niet-operationele steun inzake HR verzekerd wordt voor de entiteiten van de federale politie die aanwezig zijn in het arrondissement en in het bijzonder voor de FGP. Zij neemt eveneens actief deel aan het in plaats stellen van een optimaal en transparant beleid inzake HR binnen de CSD en de FGP.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Een diploma in personeelswerk is een pluspunt.

Gewenst profiel

Kennis :
• Politionele organisatie - Niv.: GEVORDERD
• Strategie en beleid - Niv.: GEBRUIKER
• Ondersteuning van de werking - Niv.: GEVORDERD
• Opdrachten van politie - Niv.: BASIS

Praktische kennis :
• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een
synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor
brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een
waardevolle en sluitende conclusie.
• Beslissen - Nemen van beslissingen op basis van (on)volledige informatie en
de nodige acties ondernemen om de beslissingen uit te voeren.
• Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door
duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun
resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :
• Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de
organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen
geloofwaardigheid en expertise.
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en
behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en
hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen
oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en
ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke
doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
• Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich
nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te
identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare
termijn te ondernemen.
• Stress beheren - Resultaatgericht reageren op frustraties, obstakels en
tegenwerking door kalm te blijven, de eigen emoties te controleren en
constructief te reageren op kritiek.

Elke leidinggevende is verantwoordelijk voor het welzijn op het werk van zijn/haar medewerkers. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die ter beschikking worden gesteld van zijn/haar medewerkers.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Schriftelijke proef (uitsluitend)
Selectiecommissie
Wervingsreserve 24 maanden

Informations

Naam
Claes
Voornaam
Sofie
Functie
Diensthoofd personeel
E-mail
csd.ant.resources.pers@police.belgium.eu
Telefoon
03/217 83 03
Korps/directie/dienst
CSD Antwerpen