Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (BB1) - Teamleider personeel

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5015 N 20 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7307 - Coord En Steundirectie - Arr Antwerpen
Werkplaats
Noordersingel 25-27
2140 Borgerhout
Provincie
Antwerpen
Niveau
Consulent (BB1)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.

Voorstelling korps/directie/dienst

De coördinatie- en steundirectie (CSD) is een eenheid van de federale politie die een scharnierfunctie vervult in de geïntegreerde politiezorg binnen het gerechtelijk arrondissement, en dit in overleg met de bestuurlijke en gerechtelijke overheden, met de andere eenheden van de geïntegreerde politie die actief zijn op het grondgebied van het arrondissement en met andere veiligheidspartners.

De CSD is o.m. bevoegd voor:

 • De ondersteuning van de gedeconcentreerde federale eenheden;
 • De technische, administratieve en operationele ondersteuning van de lokale politie;
 • De coördinatie, op vraag van de bevoegde overheden van bestuurlijke politie, van de ondersteuning door het federale niveau voor de bovenlokale opdrachten van bestuurlijke politie;
 • De coördinatie en de leiding van de politieoperaties overeenkomstig de wet op het politieambt.

De dienst middelenbeheer (PLIF) staat in voor het beheer van personeel (P), logistiek (L), ICT (I) en financiën (F) voor alle diensten die onder de CSD ressorteren en voor de federale gerechtelijke politie (FGP), rekening houdend met de door haar geformuleerde operationele behoeften. De directie voorziet daarnaast ook in een steunaanbod in vermelde PLIF-domeinen aan de arrondissementele politiediensten.

De pijler P staat in voor de behandeling van alle personeelsgerelateerde dossiers en het voeren van een coherent en consistent HR beleid ten behoeve van CSD en FGP Antwerpen.

Functiebeschrijving
 1. Als omkaderend personeel

De ter beschikking gestelde mensen en/of middelen optimaal en in overeenstemming met het beleid van de hiërarchie beheren om de vastgelegde doelstellingen te bereiken.

Voorbeelden van taken:

 • Opstellen van een planning en deze aanpassen al naargelang de situatie
 • Geven van concrete instructies en of opdrachten aan de medewerkers
 • Verdelen van de taken onder de medewerkers
 • Toezien op de kwaliteit en de uitvoeringstermijnen van taken en aanbrengen van correcties indien nodig
 • Voorzien in de middelen nodig om de operationele werking te garanderen
 • Vertalen van beleidsbeslissingen naar het personeel
 • Toezien op de kwaliteit en de uitvoeringstermijnen van de taken en verbeteringen aanbrengen indien nodig

B.  Als technisch deskundige

Op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomein analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.

Voorbeelden van taken:

 • Instaan voor beleidsvoorbereidend werk en meewerken aan de uitbouw van een efficiënt HR beleid
 • Instaan voor voorbereidend werk in het kader van het jaaractieplan preventie
 • Uitschrijven van procedures en werkprocessen inzake personeelsbeheer en -administratie
 • Opmaken van prognoses met betrekking tot de in- en uitstroom van het personeel
 • Geven van advies inzake specifieke loopbaan- of functioneringsgerelateerde materies
 • Analyseren van dossier inzake personeelsbeheer vanuit een technisch oogpunt

C. Als dossierbeheerder

Dossiers analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving en procedures om een besluit te trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Voorbeelden van taken:

 • Behandelen van dossiers inzake personeelsadministratie en -beheer
 • Behandelen van dossiers inzake werving en selectie
 • Behandelen van dossiers inzake vorming, training, opleiding en evaluatie
 • Behandelen van dossiers inzake arbeidsongevallen, ziekte en zwangerschap
 • Behandelen van dossiers inzake tucht en rechtsbijstand
 • Behandelen van dossiers inzake preventie en welzijn
 1. Als ondersteuning HRM

HRM taken en –activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het personeel dat de entiteit ter beschikking wordt gesteld optimaal te beheren.

Voorbeelden van taken:

 • Opstellen van gestandaardiseerde en gepersonaliseerde brieven en formuleren
 • Opstellen van verslagen van vergaderingen
 • Inplannen en praktisch organiseren van het BOC, opvragen van agendapunten, opmaken van het verslag en opvolgen van de uitvoering van de actiepunten
 • Uitwerken van presentaties, nota’s en brochures
 • Verzekeren van de opvolging van de administratieve toestand van het personeel en de daarbijhorende administratie
 • Verzekeren van de medische opvolging van de personeelsleden
 • Verzekeren van een correcte administratie en registratie van de personeelsdossiers
 1. Als helpdesk

Technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.

Voorbeelden van taken:

 • Bezorgen van documenten/brochures/inlichtingen aan de klanten
 • Verzamelen van informatie ten voordele van klanten al dan niet op vraag
 • Uitleg geven aan klanten in verband met procedures en regels
 • Optreden als contactpunt in HRM gerelateerde materies voor interne en externe klanten, in het bijzonder voor de partner
 • Optreden als contactpunt voor de vakorganisaties inzake personeelsgebonden dossiers

 

Gewenst profiel

Gewenst profiel

Kennis :
• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

Praktische kennis :
• Informatie verwerken - Binnen de beschikbare termijn informatie op een
doeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken. Gegevens gestructureerd samenbrengen en op een eigen manier interpreteren en behandelen. Eventuele hiaten in deze informatie onderkennen.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis.
Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te
voeren.
• Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

Verwachte gedrag :
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
• Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Wervingsreserve van 24 maanden

selectiecommissie

uitsluitende proef

 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Claes
Voornaam
Sofie
Functie
Diensthoofd HRM
E-mail
sofie.claes@police.belgium.eu
Telefoon
03/ 217 83 03
Korps/directie/dienst
CSD Antwerpen