Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Technology Consultant - Elektricien/Electromecanicien

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5015 T 19 04
Korps/directie/dienst
7335 - Dgr - Logistiek
Werkplaats
Kroonlaan 145A
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Informeren wat betreft de technische specificiteiten, formuleert adviezen, doet het voorbereidende werk om overheidsopdrachten te kunnen publiceren en te gunnen en fungeert als expertisecentrum op technisch vlak. Hij draagt bij aan een kwalitatief aanbod aan materiaal ten behoeve van de operationele personeelsleden van de geïntegreerde politie.

 • Als dossierbeheerder dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.
  Voorbeelden van taken:
  1. Dagelijks opstellen van de technische specificaties en initiële materiaalaanvragen met technische specificaties, of aansluiten bij bestaande overheidsopdrachten.
  2. Dagelijks organiseren en voorbereiden van commissies voor de evaluatie van het materiaal (CEM) en opstellen van de technische fiches.
  3. Dagelijks meewerken en expertise verlenen voor overheidsopdrachten (prospectie, realisatie lastenboeken,…).
  4. Wekelijks monsters controleren. Testen in labo en homologering.
  5. Prospecteren en leveranciers contacteren.
  6. Enkele keren per jaar een beurs of bedrijf bezoeken
 • Als technisch deskundige op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste politieke keuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken. Voorbeelden van taken:
  1. Advies formuleren inzake materieel, uitrusting, bewapening, normering,…
  2. Advies geven over elke voorgenomen investering die met betrekking tot het milieu relevant kan zijn (vb. duurzame aankopen, energiebesparingen, afvalverwijdering, enz.)
  3. Advies verstrekken met betrekking tot verantwoorde aankopen.
  4. Zich ontwikkelen en bestendigen als expertisecentrum binnen de geïntegreerde politie
 • Als gegevensbeheerder, gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere contrôle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.
  Voorbeelden van taken:
  1. Dossiers, documenten of andere relevante informatie voor de dienst ordenen en rangschikken volgens de procedures of regels.
  2. Technische documentatie bijhouden.
  3. Gegevens ordenen en toekennen aan de categorieën van het computerbestand of de gegevensbank.
  4. De gegevensbank up-to-date houden door nieuwe of gewijzigde gegevens op de overeengekomen tijdstippen in te voeren.
  5. De ingevoerde of in te voeren gegevens analyseren en/of controleren.
  6. Op basis van de gegevensbank rapporten en lijsten maken
 • Als contactpersoon antwoorden op vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.
  Voorbeelden van taken:
  1. Telefonisch of via mail antwoorden op verzoeken om informatie van interne of externe klanten.
  2. Klanten doorverwijzen naar de bevoegde personen of diensten.
  3. De nodige documenten/brochures/inlichtingen aan de personen bezorgen.
  4. Aan de klanten uitleg geven over de procedure en bij problemen nadenken over klantgerichte problemen volgens de procedures of regels
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Voorstelling korps/directie/dienst

De directie van de logistiek staat in voor een professionele en efficiënte logistieke ondersteuning van de geïntegreerde politie door te voorzien in kwalitatieve en marktconforme producten (vb. functieuitrusting, voertuigen, wapens,...), diensten (vb.overheidsmarkten) en een passende werkomgeving (vb. burelen, schietstanden,...). Ze informeert op logistiek vlak en streeft naar een eenvoudige, correcte en snelle logistieke keten met een optimale afstemming tussen alle stakeholders met betrekking tot prijs, hoeveelheden, timing, plaats en innovatie. Ze streeft ernaar permanent en met respect voor het welzijn te zorgen voor goed uitgeruste medewerkers.

De dienst Technology Management dient een optimale kwaliteit van het materiaal ten behoeve van de geïntegreerde politie te verzekeren. Daarvoor informeert zij wat betreft de technische specificiteiten, formuleert zij adviezen, doet zij het voorbereidende werk om overheidsopdrachten te kunnen publiceren en te gunnen en fungeert zij als expertisecentrum op technisch vlak.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

- Kennis en/of vaardigheden hebben wat betreft Elektriciteit of Electromecanische domein.

Gewenst profiel

Kennis :

 • Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
 • Strategie en beleid - Niv.:BASIS
 • Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
 • Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :

 • Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
 • Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
 • Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten

Verwachte gedrag :

 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
 • Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
 • Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid. Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiemodaliteiten: Later te bepalen

Wervingsreserve : 24 maanden

Informations

Naam
LEGRAIN
Voornaam
Romain
Functie
Conseiller - Adviseur
E-mail
DRL.resources@police.belgium.eu
Telefoon
02/554.43.01
Korps/directie/dienst
DRL/Resources