Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur - Technology Uniform & Infrastructure Advisor

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4017 T 20 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7700 - Drl - T - Sec Uniform & Infra
Werkplaats
Kroonlaan 145A
1050 Elsene
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Adviseur
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Maximum aantal inschrijvingen
25
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie van de Logistiek staat in voor een professionele en efficiënte logistieke ondersteuning van de geïntegreerde politie door te voorzien in kwalitatieve en marktconforme producten (vb. functieuitrusting, voertuigen, wapens,...), diensten (vb. overheidsmarkten) en een passende werkomgeving (vb. burelen, schietstanden,...). Ze informeert op logistiek vlak en streeft naar een eenvoudige, correcte en snelle logistieke keten met een optimale afstemming tussen alle stakeholders met betrekking tot prijs, hoeveelheden, timing, plaats en innovatie. Ze streeft ernaar permanent en met respect voor het welzijn te zorgen voor goed uitgeruste medewerkers.

 

De dienst Technology Management dient een optimale kwaliteit van het materiaal ten behoeve van de geïntegreerde politie te verzekeren. Daarvoor informeert zij wat betreft de technische specificiteiten, formuleert zij adviezen, doet zij het voorbereidende werk om overheidsopdrachten te kunnen publiceren en te gunnen en fungeert zij als expertisecentrum op technisch vlak.

Functiebeschrijving

De adviseur werkt hoofdzakelijk in dossiers met betrekking tot textiel. Hij informeert wat betreft de technische specificiteiten, formuleert adviezen, doet het voorbereidende werk om overheidsopdrachten te kunnen publiceren en te gunnen en fungeert als expertisecentrum op technisch vlak. De adviseur lid ingenieur textiel draagt bij aan een kwalitatief aanbod aan uitrusting ten behoeve van de operationele personeelsleden van de Geïntegreerde Politie.

 

 1. Als Dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Voorbeelden van taken:

 • Dagelijks opstellen van de technische specificaties en initiële materiaalaanvragen met technische specificaties, of aansluiten bij bestaande overheidsopdrachten.
 • Dagelijks organiseren en voorbereiden van commissies voor de evaluatie van het materiaal (CEM) en opstellen van de technische fiches.
 • Dagelijks meewerken en expertise verlenen voor overheidsopdrachten (prospectie, realisatie lastenboeken,…).
 • Wekelijks monsters controleren. Testen in labo, homologering en kwalitatieve keuring verrichten.
 • Prospecteren en leveranciers contacteren.
 • Enkele keren per jaar een beurs of bedrijf bezoeken.

 

 1. Als Technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken. Voorbeelden van taken:
 • Wekelijks advies formuleren inzake uitrusting en dan hoofdzakelijk inzake textiel.
 • Beslissingen en richtlijnen helpen op punt te zetten in samenspraak met de wetgever en commissies (intern en extern).
 • Wekelijks advies geven over elke voorgenomen investering die met betrekking tot het milieu relevant kan zijn (vb. duurzame aankopen, energiebesparingen, afvalverwijdering, enz.).
 • Advies verstrekken met betrekking tot verantwoorde aankopen.
 • Zich ontwikkelen en bestendigen als expertisecentrum binnen de Geïntegreerde Politie.
 • ... 

 

 1. Als Contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

Voorbeelden van taken:

 • Telefonisch of via mail antwoorden op verzoeken om informatie van interne of externe klanten.
 • Klanten doorverwijzen naar de bevoegde personen of diensten.

 

 1. Als Administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten ter beschikking te stellen.

Voorbeelden van taken:

 • Dagelijks nota’s en artikels schrijven.
 • Adviezen formuleren en informeren op technisch vlak .
 • Technische documentatie bijhouden.
 • Vertalingen maken van de tweede landstaal naar de moedertaal en ander administratief werk verrichten.
Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEVORDERD

• Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER

• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

• Steun bij operationele opdrachten - Niv.:BASIS

• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

 

Praktische kennis :

Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.

Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).

Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

 

Verwachte gedrag :

Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.

Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.

Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Sélectiecommissie : later te bepalen

Wervingsreserve : 24 maanden

 

 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Naam
LEGRAIN
Voornaam
Romain
Functie
Conseiller - Adviseur
E-mail
DRL.resources@police.belgium.eu
Telefoon
02 554 43 01
Korps/directie/dienst
DRL- Resources