Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent - Warehouse coordination consultant

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5034 T 20 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
2
Korps/directie/dienst
7335 - Dgr - Logistiek
Werkplaats
Baron Guillaume Van Hammestraat 31
1180 Ukkel
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Consulent
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.

Maximum aantal inschrijvingen
25
Voorstelling korps/directie/dienst

De directie van de logistiek staat in voor een professionele en efficiënte logistieke ondersteuning van de geïntegreerde politie door te voorzien in kwalitatieve en marktconforme producten (vb. functieuitrusting, voertuigen, wapens,...), diensten (vb.overheidsmarkten) en een passende werkomgeving (vb. burelen, schietstanden,...). Ze informeert op logistiek vlak en streeft naar een eenvoudige, correcte en snelle logistieke keten met een optimale afstemming tussen alle stakeholders met betrekking tot prijs, hoeveelheden, timing, plaats en innovatie. Ze streeft ernaar permanent en met respect voor het welzijn te zorgen voor goed uitgeruste medewerkers.

 

De dienst Asset Management staat in voor de implementatie en de goede werking van de logistieke keten teneinde tot een kwalitatieve logistieke dienstverlening te komen. Zij beheert de levering, het bezit, de circulatie en de ter beschikking stelling van de producten, vanaf de conceptie tot aan de eindklant. Deze dienst beheert de doorstroming en de voorraden van de (half) afgewerkte producten en de grondstoffen, maar ook de middelen (leveranciers, opslag, warehousing, transport,…), de uitrusting nodig voor de uitvoering van logistieke diensten (magazijnen, gereedschappen, machines, …), de fournituren (verpakking, verbruiksgoederen, energie, brandstoffen,…) , de diensten (planning, opslag, verpakking, handling, transport, export, douane, facturering, geschillen,…) alsook de informatie- en beheerscontrolesystemen.

Functiebeschrijving

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

De consulent beheert de dagdagelijkse zaken, in overleg met de ploegchefs. Hij is verantwoordelijk voor de goede werking van het magazijn. Hij ziet erop toe dat de logistieke keten eenvoudig, correct en snel verloopt. Hij ziet toe op de klantentevredenheid van de dienst.

 

FUNCTIEBESCHRIJVING

Als logistiek uitvoerder zich engageren in een professionele en efficiënte logistieke steunverlening om verantwoordelijk te zijn op maatschappelijk niveau

Voorbeelden van taken:

 • Op tijd en met zorg werkorders realiseren door gestructureerd te werken en doordacht om te gaan met tijd en middelen.
 • De specifieke veiligheidseisen voor het gebruik van machines, toestellen, gereedschappen, gevaarlijke stoffen, vervoermiddelen, faciliteiten en gebouwen toepassen.
 • Gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
 • Dagelijkse onderhouden van persoonlijke beschikbaar gesteld materiaal en gebreken signaleren.
 • De milieuvoorschriften respecteren.

 

Als omkaderend personeel het secretariaat verzekeren, de ter beschikking gestelde mensen en/of middelen optimaal en in overeenstemming met het beleid van de hiërarchie beheren om de continuïteit en de goede werking van de dienst te verzekeren en de vastgestelde doelstellingen te bereiken.

Voorbeelden van taken

 • Toezien op de effectiviteit van de dienst door de toepassing van procedures (op stockname, beheer, levering, ter beschikking stelling, terugname, onderhoud, deklassering) en ze aanpassen indien nodig.
 • Toezien op de kwaliteit en de uitvoeringstermijnen van de taken en verbeteringen aanbrengen indien nodig
 • De activiteiten controleren door de opvolging van de bestelbonnen, goedkeuring van ontvangstpv's, correctie op stockname, uitvoering van peilingen en regelmatige planning van inventarissen.

 

Als bureauverantwoordelijke de medewerkers begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren.

Voorbeelden van taken

 • Planningsgesprekken, functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken voeren in het kader van de evaluatieprocedure
 • Constructieve feedback geven en de verbeterpunten van de medewerkers aangeven
 • De medewerkers op het werk opleiden
 • Responsabiliseren van de medewerkers
 • Ingrijpen bij problemen of conflicten op werkgerelateerd vlak

 

Als technisch deskundige op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.

Voorbeelden van taken

 • De ploegchefs ondersteunen in hun missies door de rol van communicator op te nemen voor interne informatie
 • Gegevens en prestatie-indicatoren (KPI) analyseren en deze rapporteren aan de sectiechef
 • Opvolgen en deelnemen aan de veranderingen van informaticasystemen
 • Vaststellen van de obstakels van een methode en alternatieven voorstellen
 • Voorstellen van technische oplossingen
 • ...

 

Als contactpersoon antwoorden op vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

Voorbeelden van taken

 • De vragen en geschillen van de klanten beheren met betrekking tot de leveringen en de bevoorrading, tot het onderhoud en de ontmanteling van materiaal en alle informatie verifiëren zodat een gepaste reactie kan gegeven worden.
 • De telefoon beantwoorden en de oproep doorverwijzen naar specialistische diensten of personen
 • Het onthaal verzekeren en de begeleiding van bezoekers (burgers, klanten, bedrijven, …)
 • Uitleg geven aan klanten met betrekking tot de procedure en in geval van problemen nadenken over een klantgerichte oplossing met respect voor de procedures en regels
 • Informatie opvragen en/of documenten consulteren om klanten te helpen

 

Als gegevensbeheerder relevante informatie voor de organisatie klasseren en/of gegevens invoeren in gegevensbanken om gestructureerde informatie ter beschikking te stellen van de organisatie.

Voorbeelden van taken

 • Tellen van de gereden kilometers per tour en per type voertuig
 • Encoderen van de geleverde, ontvangen en getransporteerde hoeveelheden
 • Rapporten en lijsten maken op basis van de gegevensbank
 • De in te geven of ingegeven data analyseren en/of controleren
 • Conclusies formuleren op basis van de gegevens uit de gegevensbank

 

Als administratieve ondersteuning administratieve documenten opstellen, aanpassen en/of controleren en vervolgens archiveren volgens de geldende procedures of regels    om ervoor te zorgen dat de collega's, partners of klanten op het overeengekomen tijdstip over de nodige documenten beschikken

Voorbeelden van taken

 • Dossiers administratief beheren en opvolgen
 • Gestandaardiseerde en gepersonaliseerde brieven opstellen voor de dienst
 • Formulieren opstellen
 • Teksten, memo's, nota's en presentaties opstellen
Gewenst profiel

Kennis :

 • Politionele organisatie - Niv.:GEVORDERD
 • Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER
 • Ondersteuning van de werking - Niv.:GEVORDERD
 • Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

 

Praktische kennis :

 • Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
 • Beslissen - Nemen van beslissingen op basis van (on)volledige informatie en de nodige acties ondernemen om de beslissingen uit te voeren.
 • Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

 

Verwachte gedrag :

 • Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
 • Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
 • Stress beheren - Resultaatgericht reageren op frustraties, obstakels en tegenwerking door kalm te blijven, de eigen emoties te controleren en constructief te reageren op kritiek.

 

Elke leidinggevende is verantwoordelijk voor het welzijn op het werk van zijn/haar medewerkers. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die ter beschikking worden gesteld van zijn/haar medewerkers.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiemodaliteiten: Later te bepalen.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.

Informatie

Naam
LEGRAIN
Voornaam
Romain
Functie
Conseiller - Adviseur
E-mail
DRL.resources@police.belgium.eu
Telefoon
02/554.43.01.
Korps/directie/dienst
DRL/Resources