Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Technisch consulent (B1B) - Werfleider Logistiek

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5011 N 20 13
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7492 - Csd Ovl - Middelen - Log En Fin Beheer
Werkplaats
Groendreef 181
9000 Gent
Provincie
Oost-Vlaanderen
Niveau
Technisch consulent (B1B)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.

 

Specifieke diplomavereisten

Bachelor, met name in een technische richting aangezien affiniteit met technische en infrastructurele domeinen zeer wenselijk is.

Vereiste ervaring

geen

Maximum aantal inschrijvingen
25
Voorstelling korps/directie/dienst

CSD Oost-Vlaanderen (coördinatie- en steundirectie) wordt geleid door de bestuurlijk directeur - coördinator. Onze eenheid is o.a. bevoegd voor de operationele en niet-operationele ondersteuning van de gedeconcentreerde federale diensten en de lokale politie van het arrondissement Oost-Vlaanderen.
De sectie Logistiek van de dienst Middelenbeheer (PLIF) van de CSD ziet er op toe dat de niet-operationele steun inzake logistiek verzekerd wordt voor de eenheden van de federale politie, aanwezig binnen het arrondissement en in het bijzonder voor de FGP.

Functiebeschrijving

De technisch consulent (niveau B+) heeft als missie het optimale beheer van het geheel van de technische voorzieningen binnen het gebouw alsook het beheer van de onderhoudscontracten en het beheer van zijn ploegen teneinde het goede functioneren van de voorzieningen te verzekeren.

 

 

 

Gewenst profiel

Praktische kennis:

Integreren -  Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

Problemen oplossen -  Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

Ondersteunen -  Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

 

Rollen:

Als omkaderend personeel: De ter beschikking gestelde mensen en/of middelen optimaal en in overeenstemming met het beleid van de hiërarchie beheren om de vastgelegde doelstellingen te bereiken.

- Een planning opstellen en deze aanpassen op basis van onvoorziene situaties.

- De medewerkers concrete instructies of opdrachten geven.

- De taken onder de ploegleden verdelen door de prioriteiten van elke werkaanvraag vast te leggen.

- Toezien op de kwaliteit en de uitvoeringstermijnen van de taken en indien nodig verbeteringen aanbrengen.

- In middelen voorzien voor de werking en toezien op het gebruik ervan.

- De planning van zijn dienst afstemmen op de planning van de andere diensten.

- De activiteiten van zijn ploegen organiseren en controleren.

- Een overzicht hebben van de door de desk behandelde dossiers.

 

Als technisch deskundige (zie ook "strategisch deskundige") op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

- De ploeg op technisch gebied adviseren en de sectiechef L&F eindbeslissingen voorstellen.

- Steun verlenen bij de coördinatie van de logistieke dossiers.

- Adviezen geven in het kader van specifieke logistieke dossiers.

- Dossiers of situaties vanuit technisch oogpunt analyseren.

- De werkprocedures en -processen beschrijven.

- Analyseren van de werking van de processen vanuit een streven naar optimalisatie

- Deelnemen aan werkgroepen, vergaderingen, projecten over thema’s in de activiteitendomeinen.

- De contacten met de externe partners zoals de Regie der Gebouwen verzekeren.

 

Als dossierbeheerder dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

- De dossiers over de verschillende domeinen van de logistiek beheren (infrastructuur, uitrusting, beheer van het magazijn, onderhoudspersoneel …)

- Informatie of verduidelijkingen inwinnen bij verschillende bronnen.

- De vastgelegde stappen in het dossier uitvoeren volgens de procedures of regels.

- De kernelementen van het dossier opsporen, analyseren en structureren.

- Documenten aanvullen volgens de geldende regelgeving of procedures.

- Een kwantitatieve en kwalitatieve controle uitvoeren van de door derden uitgevoerde werkzaamheden en de door hen geleverde diensten, benodigdheden en facturen.

- Marktonderzoeken uitvoeren en de investeringsdossiers voorbereiden.

- Risicoanalyses maken in zijn activiteitendomein.

 

Als helpdesk (zie ook "contactpersoon") technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.

- Antwoorden op specifieke werkaanvragen en de uitvoering ervan organiseren.

- Telefonisch of via mail antwoorden op verzoeken om informatie van interne of externe klanten.

- Om informatie vragen en/of documenten raadplegen om de klanten te helpen.

- Aan de klanten uitleg geven over de procedure en bij problemen nadenken over klantgerichte oplossingen volgens de procedures of regels.

- Documenten, brochures, informatie … ter beschikking stellen van de klanten.

 

Als planningsdeskundige de uitvoering van taken, activiteiten, technische procedures coördineren om het praktische verloop van de activiteiten te verzekeren.

- De binnenkomende informatie kwalitatief toekennen (fax, post, e-mails, …).

- Het beheer verzekeren van de routinematige opvolging

- De actieve opvolging van de dossiers beheren en toezien op de uitvoering ervan.

- Zich ervan vergewissen dat elk lid van de ploeg de specifieke technische richtlijnen en de procedures eigen aan de sectie goed naleeft.

- De binnenkomende post of mails alsook de functionele mailbox beheren.

- Instaan voor de goede uitvoering van de vastgelegde procedure en de referentiepersoon ervan zijn.

- Instaan voor het agendabeheer van de dienst

- Overeenkomstig de veiligheidsregels en de regels op het gebied van welzijn op het werk controleren of elk personeelslid van de werkplaats de geschikte werkkledij en naargelang van de uitgevoerde taken het daartoe voorziene veiligheidsmateriaal draagt

 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie.

Wervingsreserve: 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
Fietsvergoeding
Voordelen via Sociale Dienst
Statutaire betrekking
Glijdende werkuren
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
MINJAUW
Voornaam
Bertwin
Functie
Werfleider infra
E-mail
CSD.OVl.Resources.Log@police.belgium.eu
Telefoon
09 237 12 16
Korps/directie/dienst
CSD Oost-Vlaanderen