Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (C) - Zonale steundienst - niveau C Assistent

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6631 N 19 02
Korps/directie/dienst
5418 - Regio Rhode En Schelde
Werkplaats
Driekoningenplein 20
9820 Merelbeke
Provincie/Regio
Oost-Vlaanderen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
3
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Assistent (C)
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

 Je behoort tot het administratief en logistiek kader (niveau C) en draagt de graad “assistent”.
 Jouw primaire opdracht is het uitvoeren van administratieve taken ten behoeve van jouw dienstverantwoordelijke.
 Je werkt in een vast dienstrooster dat wordt opgesteld rekening houdende met de ter zake geldende wettelijke normen en voorschriften. Indien de omstandigheden dit vereisen ben je echter ook bereid tot het leveren van onregelmatige diensturen.
 De gewone diensturen zijn in principe de kantooruren.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoor en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Politiezone Regio Rhode & Schelde, Driekoningenplein 20 te 9820 Merelbeke. De politieposten bevinden zich in Merelbeke, Melle, Destelbergen en Oosterzele. De zonale steundienst bevindt zich in Merelbeke. Naargelang de dienstnoodwendigheden kan men over de ganse politiezone ingezet worden.

Gewenst profiel

 Bereidheid tot het volgen van interne/externe voor de dienst relevante vormingssessies.
 Een goede kennis van de interne organisatie en de onderrichtingen
 Algemene kennis van de organisatie en de werking van de politiediensten
 Algemene kennis van de wetgeving inzake de organisatie van de politiediensten en het politiestatuut
 Algemene kennis van de deontologische code, de evaluatieprocedure en de toepassing ervan
 Een basiskennis op het vlak van administratie, inzonderheid op het vlak van PC-toepassingen (Office 365).
 Je bent klantgericht en je kan je op een beleefde manier uitdrukken
 Je kenmerkt je door:
- een deontologisch correct handelen, in het bijzonder voor wat betreft het naleven van het beroepsgeheim (info uit gerechtelijke en administratieve stukken, e-mailverkeer, feiten uit de ISLP-software, enz…)
- verantwoordelijkheid
- zin voor administratief werk
- punctualiteit, orde en netheid
- voert de opgedragen taken nauwgezet uit
- flexibiliteit
 Je kan de informaticasystemen eigen aan de dienst vlot gebruiken en je staat open voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de informatietechnologie;
 Je slaagt er in om jouw werk – in samenspraak met jouw dienstverantwoordelijke – op een professionele manier te plannen en de opgedragen taken nauwgezet uit te voeren.
 Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 In alle facetten van de dienstuitvoering probeer je kwaliteitsgericht op te treden.
 Je bent loyaal ten aanzien van de politiezone: je onderschrijft de visie, missie en waarden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

 Eerste selectie gebeurt op basis van één of meer tests of geschiktheidsproeven;
Op de schriftelijke test(en) wordt in totaal een score van 1 tot 70 toegekend
 Tweede selectie gebeurt op basis van een interview met de korpschef waarbij gepeild wordt naar motivatie voor de te begeven betrekking, attitude, mentaliteit en kennis van de kandidaten;
Op het selectiegesprek wordt in totaal een score van 1 tot 30 toegekend waarvan:
- Motivatie voor de te begeven betrekking: een score van 1 tot 10
- Attitude en mentaliteit: een score van 1 tot 10
- Kennis: een score van 1 tot 10
 Opstellen lijst met rangschikking van de kandidaten.Om geschikt te zijn wordt een minimum van 60% vereist. Vanaf 84% wordt een kandidaat als zeer geschikt bevonden.

Informations

Naam
Van Durme
Voornaam
Leen
Functie
CNT
E-mail
leen.vandurme@police.belgium.eu
Telefoon
093637171
Korps/directie/dienst
Directie Operaties